5
Itsi iña ña ntákuintiꞌxe i
Viꞌa ve ne, ncho kuéꞌe ú itsi iña ñáta, ña odo nūú iña nto. Xuꞌú ne, ñatā ú dɨ ne, iní u nté ō ntóꞌo Cristú ne, dadɨɨ tsi niꞌi ko ni ntō é vāꞌa é tāꞌxi ña ko te naínu xtúku ña. Kuenta víi nto ña e táꞌxi Xuva ko nto vatā ó kade paxtú san kuenta a leꞌntu ña. Ñá te kuēꞌe kuétsi ña nto é viī nto, tsi dodíni nto vií nto. Ñá tē é diuꞌun ntío nto, tsí kanɨɨ̄ nima ntó vií nto. Ñá ku viī nto tóꞌo ñaꞌa, ña e ntáde nto kuenta, tsí nañēꞌe ntó ña nté koo vií ña vatā o ntáde nto. Tē ntii díto paxtu ñá odo nūú san ne, níꞌi ntō doméni e dóo vaꞌa é ña kantɨ́ꞌɨ.
Dukuān dɨ́, na kuetsī, kuiko ñuꞌu nto ñata, ña odo nūú san. Un ntɨɨ́ ntɨɨ̄ ntó ne, ñá vīí kaꞌnu nto ni tāꞌan nto. Tsí uve naꞌa túꞌun Xuva ko kākaꞌan:
Ñá kaxntii Xuva ko ñāꞌa, ña e ntáde naꞌnu iña mii i,
tsí kaxntii ña ña ntāꞌvi, ña é ña ntáde naꞌnu san,
kaꞌan. Ntāꞌvi tsí koo vií nto nuu Xuva ko, ña e dóo ntii inī í, vata koo é kada kaꞌnu ña nto tē xee ntúvi. Da nēé ka nuu i e ntádē kuení nto ne, ntada nto kuenta ntáꞌa ña, tsí dɨvi ña kade ña nto kuenta.
Ntítō vií nto kuntōo nto. Koto nto tsi é ña váꞌā sán ne, kanāa ntée nto vatā ó de ñaña, kɨtɨ kakachuꞌu ntáa é kaika tɨ kanantuku tɨ̄ nee iña é kāꞌxí tɨ. Ñá viī nto é ntio i, tsí kuintiꞌxe váꞌa nto Xuva kō. Tsí ini nto tsí dadɨɨ tsi ntántoꞌo taꞌan nto dá kanɨɨ ñūxiví sa. 10 Ntá tsi tē kúvī é ntōꞌo kudii nto ne, Xuva ko tāꞌxi ña é kuintiꞌxe kueꞌen nto. Taꞌxi ña é kūtíi nto é un ntɨꞌɨ̄. Taꞌxi ña é kūtuꞌve váꞌa nto nee iña e ntákuintiꞌxe nto, tsí dɨvi ñā e dóo vaꞌá ña. E kána ña kō é nīꞌi ko é vāꞌá ntaꞌa Cristú ne, ntaváꞌa ña nto. 11 Káꞌan ō tsi dóo vaꞌá ña, tsí kuvi vií ña é un ntɨꞌɨ ntii dañu ntūvi. Kuan tsi koo na kōo.
12 Ntaꞌa ení ko Silvanu, ña e dóo de ntaa, kuíni ko, de váꞌa ú tutú saꞌa vata koo é tāꞌxi kudií u nto itsi, vata koo é kāꞌán u ni ntō tsi sáꞌā é nuu é ntaā i iña é vāꞌa e táꞌxi Xuva ko kō. Itsi sāꞌá tsi kuntīkɨn nto.
13 Ña ntákuintiꞌxe i, ñá ntoo ñuú Babiloniá ne, taxnūu ña ntiusi nto. Dadɨɨ tsi nakaxnúu Xuva ko ña ni ntō. Iꞌxá ko Marcú ne, taxnūu na ntiusi ntó dɨ. 14 Nanume nto taꞌan nto é kuinima táꞌan nto é nuu é ntaā i.
Vāꞌa váꞌa tsi koo kuntōo nto, un ntɨꞌɨ kueꞌen dúꞌva nto, tsi ntáduku ntée nto Cristu.