Tutu é kuvi ūvi e táxnūu San Pedru
1
Taxnūu Pedru túꞌun īña ña ntákuintiꞌxe i
Xuꞌu é Simuun Pedrú u ne, kade tsiñu ú iña Jesúcristú ne, pustrú u iña ña. Taxnūu u túꞌūn saꞌá iña nto, tsi é nīꞌi nto é dadɨɨ kuíntiꞌxe nto nī kó, tsi dóo váꞌā ó de Xuva ko ni Jesūcristu, ña é nakáku kō ne, ñá kāde ña kuenta xoo náꞌa o. Dií dií ka kueꞌe na tāꞌxí Xuva kō é vāꞌá iña nto, é kuntōo váꞌa nto, tsí ini nto Xuva kō ne, iní nto Tóꞌo ko Jēsuú dɨ.
Nte ntáa ña ntákuintiꞌxe i
Tsi dóo ntii īní Xuva kō né, taꞌxi ña kō é un ntɨꞌɨ̄ é kantio kō é nīꞌi ko ntuví vaꞌá iña ko, é un ntɨꞌɨ̄ é kantio kō é vīi o é vāꞌa, tsí ini o ña. E kána ña kō, tsi dóo kaꞌnu ña ne, dōo vaꞌá ña dɨ. Dukuān ne, e táꞌxi ña ko xūꞌu ña é viī ñá nuu i e dóo kaꞌnu, nuu i e dóo nuu áꞌvi i, vata koo é ntuváꞌa nima ntó vata kaa mii ña, te xtuvī mii nto é kānatɨ́vi ñuxiví san é ntio nima kíni ntáa nto. Dukuān né, diꞌna na kuīntiꞌxe nto ne, kidáā né, kanɨɨ̄ nima nto vii nto é vāꞌá dɨ. Kidáā né, nakuāꞌa ká nto vata koo é kutuꞌve nto iña Xuva kó dɨ. Ñá vīí ka nto vatā ó ntio nima kíni ntáa nto. Na kūtíi nto é un ntɨꞌɨ̄ né, kunuu inī ntó Xuva kō. Kuinima ntó taꞌan nto, ña kuíntiꞌxe i sán ne, kuinima ntó da xōó ka ñaꞌa dɨ.
Tē íni nto nuu i sáꞌa ne, kuān koo vii nto utén utén ne, kunuu áꞌvi ntuvi iña nto. Ñá tē é ntaā i é īni nto Tóꞌo ko Jesūcristu. Xoó ñaꞌa, ña é ña káde nuu i sáꞌa ne, vata kaa ña kuāa kaa ña, vata kaa ña é ña káxiꞌi vaꞌá nuu i. É kūnaá ini ña tsi é ntuntoo nima ñá kuétsī é edé ña kídaā. 10 Dukuān né, taꞌan ko, dií dií ka ntukū nuu iní nto é kūtuni váꞌa nto tsí nuu é ntaā i é nakaxnúu Xuva ko ntō, e kána ña nto. Te kuān koo vií nto ne, ñá kōꞌxó ntēé ka nto nuu i é kīni kaa. 11 Kidáā ne, ña kada vini kuéꞌen tsi Xuva kō é kɨ̄ꞌɨn nto mí kadē kûꞌve Tóꞌo ko Jesūcristu, dɨ́vi ñā é nakakū ñá ko, ntii dañu ntūvi.
12 Dukuān ne, nguentúvi nanuꞌu u iní nto nuu i sáꞌa, kuān te é ini nto, kuān te ntákuintiꞌxe váꞌa nto é nuu é ntaā i e téku nto. 13 É vāꞌá, kuiní ko, é kāꞌán ka u é nakaꞌan ntō sáꞌā, dá tuví ka u ñuxiví san. 14 E táꞌxi Tóꞌo ko Jesūcristu é kūtuní ko tsí ña naꞌá ka kutūví u ñuxiví sa. 15 Dukuān ne, kaxío ntiī u é nakuāꞌa váꞌa ú nto sáꞌā vevií, vata koo é nakaꞌan nto nūu i sáꞌa rkontuvi dá xoxó ka u.
Iní ntɨ e dóo kaꞌnu Cristu
16 Tūꞌun é nañeꞌé ntɨ nto kuenta iña i é naīnu xtúku Tóꞌo ko Jesūcristu é ña te nté kaa ntii inī ñá ne, ñá te ni tāvá dɨkɨ mií ntɨ, tsi íni ntɨ ntuxnúu miī ntɨ Tóꞌo kō e dóo kaꞌnu ñaꞌa ña. 17 Tsi xéꞌe Xuva kō e dóo vaꞌá iña ña, é kuiko ñuꞌu o ñā. Tsi díto nte e dukún kan vēꞌxí tatsin Xuva ko, kakáꞌan, “Sáꞌa Īꞌxá miī ko e dóo kakuinimá ko, e dóo diní ko ni ñā”, kaꞌan. 18 Ntɨꞌɨ́ ne, tēkú ntɨ tatsín san é vēꞌxí nte e dukún kān, tsí dadɨɨ ntoo ntɨ́ ni ñā rkɨ uku kuikó san.
19 É kūtuni ko tsí nuu é ntaā i é ntákaꞌan náꞌa san kídaā, ña é kaꞌán naa Xuva ko. Váꞌā ó te viī ntó kuenta túꞌūn e ntákaꞌan ñá san, tsí vata kaa ñuꞌu é kāxiꞌí nuu mí nēé san é dā nté xēe ntúvi tē naínu xtúku Cristu é nāxiꞌí nuu ña nima nto. 20 Ntá tsi diꞌna kantio é kūtuni nto tsi túꞌūn é ūve naꞌa kakáꞌan Xúva ko kuēnta iña nuu i é kūvi ne, ñá te da xōó ka ñaꞌa ni tāvá dɨkɨ mii ña. 21 Tsí ña é kāꞌán naa Xuva ko kídaā ne, ñá te dɨ̄kɨ mii ña ni tavá ña é ntákaꞌan ña, tsí Espíritū Sántū san nañéꞌe ñá ña nté koo kaꞌan ña.