2
Ñaꞌa, ña e ntánañēꞌé dovete
(Judas 4‑13)
Ntá tsi kídaā ne, xíō ñaꞌa e táva dɨkɨ mii ña é kāꞌan ñá doveté ne, kuān koo vií ñaꞌa san ni ntó dɨ. Nakuāꞌa ña nto túꞌūn é ña te túꞌun Xuva kō. Nakuaꞌa xuꞌū ñá nto nchúꞌun vetē é kaido doxiꞌi. Káꞌan ñā tsí ña te Xuva kō ña é nakakū ña. Ntá tsi kantɨ́ꞌɨ tsi nakūnaá mii ñā kúñu ñā. Ñá te da dīi ñaꞌa kuntíkɨn ñá ña é viī ña é kini kaa vatā ó de ña dɨ. Kuenta iña ñá ne, káꞌan kīni ñaꞌa san íña itsí vaꞌá san. Dōó ntio ña diuꞌún ne, nañēꞌe ñá nto túꞌūn é kūdií dovete vata koo é kukuika ña kuēnta iña nto. Ntá tsi nte éma tsi iō tuꞌve é ntōꞌo ña. Ña náꞌā ka dá nīꞌi ñá doxiꞌí san.
Ñá ni de kaꞌnū iní Xuva ko nī ánjē san é ede é kīni kaa, tsí nakuíta nuu ña i dôꞌvi kan mí nēé kueꞌen, mí kuꞌun kutu dā nté xēe ntúvi é xntēkú kūꞌvé Xuva ko ūn ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ñaꞌa. Ñá ni ntuntāꞌví ini ña ñatā, ña intóo kídaā dɨ. Mii tsī Noeé san é kāꞌan ntódo ña túꞌūn vaꞌá san ne, nákākú Xuva ko ña, ni ūꞌxe ñáꞌa ká, dā náxntekū ñá ntute é nakūntéku teni dá kanɨɨ ñūxiví san, mi ntántoo ña kini ntáa san. Ēꞌmi kueꞌen Xúva ko ñūú Sodomá, ni ñūú Gomorá dɨ. Ntāda ña xaa é un ntɨꞌɨ̄, vata koo é na kīní ña kini ntáa san nté koo ntoꞌo ña dɨ. Ntá tsi nakáku ña ña é nanī Loó san, tsi dóo vaꞌá ñaꞌa ña. Dōo uꞌvi kúvi ña tsi dóo ntáde xení ñaꞌa san.
Dōó dutsī kuíni ña ntáduku ntée Xuva ko san dā íni ña nté o de ña ñuú ña, da téku ñā e dóo ntákaꞌan kíni ñaꞌa san. Nté ēmá tsi ña ni ntio kuéꞌen ña nté o de ña ntántoo niꞌi ña. Ini Xúva kō nté koo nakáku ña ña ntáduku ntée ña da ntántoꞌo ña. Ini ña nté koo kuéꞌe ña é ntōꞌo ñá kini ntáa sán dɨ dā nté xēe ntúvi é xntēkú kuꞌvē ñá ñaꞌa san. 10 Dií dií ka kuéꞌe ña é ntōꞌo ña ntáde e ntákaꞌan níma kíni ntáa ña, iña ña é ña ntaíko ñuꞌu ña odo nūu íña ña. Ñá tē ntákukaꞌan nuu ña; ntáde ña da nēé ka nuu i é ncho vií ña. Ntē ña ntaúꞌvi ña é kāꞌan ntee ña ña é odo nūu e dukún kān. 11 Ntá tsi miī ánjē sán ne, kuān te dií ka ntii inī ñá ne, kuān te dií ka kuvi vií ña ne, ntá tsi ña te ntákaꞌan ntée ña ña nuu Xuva ko.
12 Ntá tsi ña kuān ntáa sán ne, vata ntáa kɨtɨ é ña tuví nee ntáde kuení tɨ ntáa ña. Ntáde ña vata tsi káan iní ña. Kɨtɨ sán ne, ntánakaxa tɨ ne, da ntátɨɨn ña tɨ ne, da ntaéꞌni ñá tɨ. Kuan ntáa ña dɨ. Tsi ntákaꞌan kíni ña nuu i é ña ntákutuni váꞌa ña ne, kuān tsi koo kuví ña dɨ vatā ó kaxiꞌi kɨ́tɨ san. 13 Ntoꞌo ñā dɨ́ vata tsi ō nántoꞌo ña ña nguíī san. Dōó diní ntoo ña vata tsi káan iní ña, da nēé ka tsi ura. E dóo dentu ña. É kuīni ña e ntáde ña dokaꞌan ne, dōo diní ña ntaéni ntaꞌví ña nto da ntaéꞌxi dadɨɨ ña ni ntō.
14 Da xōó ka ñadɨ̄ꞌɨ ntaíni ña ne, ncho kini dɨkɨ́ ña ña. Ñá kantāꞌá ña e ntáde ña é kīni kaa. Ntáde ña vata koo é kuntīkɨn ñaꞌa san ña, ña é vata kutúꞌve váꞌa i iña Xuva ko. É kūtúꞌve ña é kiꞌi ña da nēé ka nuu i é ntio ña. Ntá tsi dóo niꞌi ña é ntoꞌo ña ntaꞌa Xuva kō. 15 Xtuvī mii ña itsí vaꞌá san ne, dá dotō tsi ntaíka ña. Ntáde ña vatā o dé Balaan, iꞌxá Beu, ña e dóo ntío i é nīꞌi diuꞌun dá edé ña é kīni kaa. 16 Ntá tsi uun buru de tíi tɨ ni ña kuēnta iña kuétsi ñā. Kuān té ña kuvi káꞌan búru sán ne, ntá tsi níꞌi tɨ tatsin ñáꞌa, kakaꞌan tɨ é ña ku dé ka ña é kīni kaa.
17 Ña kuān ntáa sán ne, vata ntáa pusu é ītsi núu ntáa ña, vata ntáa viko é kueꞌen niꞌi tatsin. Níꞌi ñā é ntōꞌo ña ntii dañu ntuvi dá kuntōo ña mi dóo nēé kueꞌen, e xtûví tuꞌvé Xuva ko īña ña. 18 Tsí da doto tsi ntákaꞌan ñá nuu i e dóo naꞌnu ne, ntáde ña é kōꞌxó ntēé xtuku ñaꞌa san nuu i é kīni kaa, ña é dā vé kii nteé xio taꞌan ña e ntáde é kīni kaa san. 19 Ntákaꞌan ñá ni ñāꞌa san tsí kuvi kaka xaa ña ve, ntá tsi ntáde tsi mii ñā é kāde tsiñu ña iña i é kīni kaa san. Tsí da nēé ka nuu i é kuvi vii ni ūun ñaꞌa ne, dɨvī é kūvi tóꞌo ñā. 20 Te xtuvī mii ña nuu i é kīni kaa é īó ñuxiví san te íni ña Tóꞌo ko Jesūcristu, ña é nakáku kō ne, ntá tsi te kīni nuu xtúku ña nuu i é kīni kaa sán ne, te kūvi vii é kīni kaa san ni ñá ne, da dií dií ka ntaꞌví de ña é vāta kaa diꞌna. 21 Dií ka váꞌā ó tē dɨ́ ña ni iní kueꞌen ña itsi vāꞌá san é xtuvī mii ña da rkontûvi é ini ña túꞌun Xuva kō é nakuāꞌa ñaꞌa san ña. 22 Kuan kōo kúvi ni ña vatā xkoó kaꞌan ñáꞌa san: “Kanakaꞌxí xtuku tínā san e ntúꞌxen tɨ. Kanakutsi o kūtsín san ne, ntá tsi kanakunúu ntoꞌo xtuku tɨ ntoꞌxo san”, xkoó kaꞌan ñáꞌa sán dɨ.