2
Dukuān ne, ña ni ntíō kó kɨꞌɨn xtúku u kíkoto níꞌni ú nto tē dóo kuntoo ntaꞌxa nto. Tsí te xūꞌú vii u é kuntoo ntaꞌxa nto ne, ¿xoó ntu vii i é nakunuu dîní nimá ko, tē ña dɨvi nto? Dukuān e táxnūu ntɨ́ tutú san iña nto, vata koo é ña kutuví ntaꞌxa ú kuenta iña nto te xee ú mí ntoo nto, tsí ntio kó kutūvi dîní u kuenta iña nto. Tsí te kutūvi dîní u ne, dadɨɨ kūntoo dîni ó ni ntō. Dā dé vaꞌá u tutú san ne, dōo dé kuení ko, dōo ntɨ́ꞌɨ iní ko. Un tsi nte éku u. Ntá tsi ña ni de váꞌā ú tutú san é na kūntoo ntaꞌxa nto, tsí vata koo é kūtuni nto tsí ña te nté kaa kuinimá ko nto.
É kāda kaꞌnu iní ña nī ña edé kīni kaa
Ntá tsi te ūun ñaꞌa dé ña é kutūví ntaꞌxa ú ne, ñá te miī tsú kutuví ntaꞌxa u, tsí iō ntó é kūntoo ntaꞌxa nto kuénta iña i é edé ña dɨ. Káꞌān ú tsi “iō ntó” vata koo é ña káꞌan ú te un ntɨꞌɨ ntō. E xée ō tsi é nantōꞌo nto ña, dókō sá un ntɨɨ́ ntɨɨ̄ nto. Vevií ne, dií ka váꞌā ó te kāda kaꞌnu iní nto ni ñā, te nāxnuu kaꞌnu nto iní ña vata koo é ña kutuví kueꞌen ñá dontɨ́ni. Dukuān ne, kaikán u ntaꞌa nto te kuēꞌé nto é kūtuni ña tsí ntio nto ña. Diꞌna táxnūu ú tutú kuenta iña núu i sáꞌa é kōto ntee ú nto te kāda ntaa nto é un ntɨꞌɨ̄ é kāꞌán u ni ntō. 10 Da xōó ka ñaꞌa é kāda kaꞌnu iní nto ni ñā ne, kada kaꞌnu iní u ni ñā dɨ. Da nēé ka nuu i é dé kaꞌnu iní u ni ñāꞌa nuú Cristú ne, dē kaꞌnu iní u ni ña kuēnta iña nto, 11 vata koo é ña kuvi vii é ña váꞌā san ni ko. Tsí ini váꞌa ō nté xkoó de.
Dōo ntɨ́ꞌɨ iní Pablu ñuú Troa
12 Dā xeé u ñuú Troa é kāꞌan ntódō ú kuenta iñá Cristú ne, dōo váꞌa niꞌi itsi é kada tsiñu ú iña Tóꞌo kō. 13 Ntá tsi ña dîní nuu nimá ko, tsí ña ni naníꞌi ko taꞌan kō Tito. Dukuān ne, nakuéꞌe ú ña ntoo ikān dokaꞌnú iní ne, dá kuēꞌén u ñuú Macedonia.
É kāxéꞌe Xuva kō é kūvi vií ña
14 Ntá tsi ntadiáꞌvi Xuva kō tsí nguentúvi kataꞌxi ña é kūvi vií ntɨ, tsi kúvi dé Cristú ne, ntántīkɨ́n ntɨ ña. Dā míꞌī ka ntáñeꞌé ntɨ ne, ntaíníꞌi ntɨ túꞌun īña ña vata koo é kūtuni ñáꞌa xoo ñáꞌa é dɨvi ñā. Dukuān ó kaika túꞌūn iña ña dá kanɨɨ ñūxiví sa, vatā ó kaika diko i e dóo váꞌa ñeꞌe. 15 Ntɨꞌɨ́ ne, vata kaa díkō kutu é kaxéꞌe Cristu ntáꞌa Xuva kō ntáa ntɨ, uun díkō i é kaika méꞌñū ña ntánakáku san nī ña ntákunaá san. 16 Dā íni ña ntákunaá san ne, kutuni ña é nīꞌi ña dóxiꞌi. Dā íni ña ntánakáku sán ne, kutuni ña é nīꞌi ña ntuvi íña ña. ¿Xoó ntu kuvi vií i nuu i sáꞌa? Mii tsi Xuva ko tāꞌxi ña é kūvi vií ntɨ. 17 Ntɨꞌɨ́ ne, ñá tē ntaíka ntɨ ntádikō ntɨ túꞌun Xuva ko vatā ó de ña nguīi. Ñá tē ntánadama ntɨ́ túꞌun ñā, tsi ntákaꞌan ntaá ntɨ túꞌun Xuva kō, ñá tē ntaéni ntaꞌví ntɨ ñaꞌa. Tsí mii Xuva kō táxnūu ña ntɨ́ ne, é kūve taꞌan ntɨ́ nī Cristu.