Tutu é kuvi ūvi e táxnūu San Pablu iña ñá ñuú Corintu
1
Taxnūu Pablu túꞌun īña ña kuíntiꞌxe i, ñá ntoo ñuú Corintu
Xuꞌu é Pablú u ne, pustrú u iña Jesúcristu, tsí kuān o e ntío Xuva kō. Ntuví u ení ko Timoteu táxnūu ntɨ́ tutú saꞌá iña ña kuíntiꞌxe i Xuva kō, ña ntánataká nuu ini ukun ñuú Corintu, ni un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ña ntáduku ntée Xuva ko da kanɨɨ ñūú Acaya. Na naxnuu viko Xuva ko ntō. Na tāꞌxi ña é kuntōo váꞌa nto, dɨvi ña nī Tóꞌo ko Jesūcristu.
Nté ō ntóꞌo Pablu
Káꞌan o ni Xuva ko, uvā Tóꞌo ko Jesūcristu, tsi dóo vaꞌá ña. Tsí dɨvi ñā é uva ko ñā e dóo kantuntaꞌví ini ña kō, é kanatsuꞌun kaꞌnu ña iní kō é vīꞌa é uten. Xuva kō ne, kanatsuꞌun kaꞌnu ña iní ko da nēé ka nuu i e ntántoꞌo kō vata koo é kūvi natsuꞌun kaꞌnu o iní taꞌan ko, ña e ntántoꞌo i dɨ, vata tsī ó de Xuva ko ni kō. Tsí kuān te dóo ntántoꞌo ntɨ́ kuenta iña i e ntántīkɨ́n ntɨ Cristú ne, ntá tsi dɨvi tsi ñā dóo kanatsuꞌun kaꞌnu ña iní ntɨ dɨ. Tē ntántoꞌo ntɨ́ ne, ntántoꞌo ntɨ́ vata koo é nākuꞌun kaꞌnu iní nto, vata koo é nākáku nto. É nátsuꞌun kaꞌnu Xuva kō iní ntɨ vata koo é nātsuꞌun kaꞌnu ntɨ́ iní nto dɨ vata koo é kutíi nto é ntoꞌo nto vatā o ntántoꞌo ntɨ. Dōó kaꞌnu kuiní ntɨ ni ntō tsí iní ntɨ tsí te kuān o ntántoꞌo nto vatā o ntántoꞌo ntɨ́ ne, kuan tsī ó kanatsuꞌun kaꞌnu Xuva ko inī ntó vata tsī ó de ña nī ntɨ.
Ntio ntɨ é kūtuni ntó, taꞌan ko, nté ō ntóꞌo ntɨ́ ñuú Asia. Un váꞌa tsi ntóꞌo ntɨ íkān. Dókō sá ña ni kutíi ntɨ. Tsí kūví ntɨ, kuíni ntɨ. Ntá tsi kutuní ntɨ tsí da miī é kūví ntɨ, vata koo é kūtuní ntɨ tsí ña te mií ntɨ īó ntɨ é vīí ntɨ, tsí Xuva kō é iō ña é viī ña, tsí dɨvi ñā é kanantōto ña ña xiꞌi. 10 É nakākú Xuva kō ntɨ́ diꞌna dá dokó sa nī xiꞌí ntɨ ne, kuān koo vií xtukú ña. Iní ntɨ tsí nakāku xtúku ña ntɨ́ tē xeé doxiꞌi e dóo ntii īni í, 11 te dɨvi nto xntii ntō ntɨ́ é kāꞌan ntâꞌví nto kuenta iñá ntɨ. Te tɨ̄tɨ́n ñaꞌa kaꞌan ntâꞌví ña iñá ntɨ ne, tɨ̄tɨ́n ñaꞌa nakuéꞌe ña sintiáꞌvi ntaꞌa Xuva kō tsi niꞌí ko é vāꞌá ntaꞌa ña.
Nté kui ña ni ñéꞌe Pablu ñuú Corintu
12 Īó uun nuu i e dóo kaꞌnu kuiní ntɨ: tsi ñá te nēe kuetsí ntɨ tsí ña ni idé ntɨ nuu i é kīni kaa ñuxiví sa. Tsi dé ntaá ntɨ é kāꞌán ntɨ ni ntō é nuu é ntaā i. Tsi da xe dóo vaꞌá Xuva kō né, xntii ñā ntɨ é kuān o dé ntɨ, tsí ña kúvi vīí ntɨ nuu i é vāꞌá tē dɨ́ ña Xuva kō kaxntíi ña ntɨ. 13 Dā ntátaxnūu ntɨ́ tutú ntaꞌa nto ne, ñá te tūꞌun e dóo xūꞌu ntákaꞌán ntɨ ni ntō, tsi ntáñeꞌe dɨkɨ nto túꞌūn é ntákaꞌán ntɨ. Ntio ko é na kɨ̄ꞌɨn dɨkɨ váꞌa nto, 14 vatā o kueꞌen dɨkɨ kúdii nto un siin e ntákaꞌán ntɨ ni ntō, vata koo é kaꞌnu kuinī ntó kuenta iñá ntɨ ne, kaꞌnu kuiní ntɨ kuenta iña ntó dɨ, tē xee ntúvi é nainu xtúku Tóꞌo ko Jēsuu.
15 Tsí iní u sáꞌā ne, diꞌna mí ntoo nto kɨ̄ꞌɨn u kíkoto niꞌni ú nto, kuíni kó, vata koo e dóo diní nto uvi íto é kōto niꞌni ú nto. 16 Tsi ntío ko é kuīta ntíꞌxin u mí ntoo nto te kuēꞌén u itsi ñuú Macedoniá ne, te kuīta ntíꞌxin xtúku ú da xkókoo ú, vata koo é xntii ntō kó te kuēꞌen xtúku ú itsi ñuú Judea. 17 ¿Ña váꞌa ntū ó ni dē kuení ko, te kuinī nto? ¿Ntákuintiꞌxe ntu nto te dotō tsí kaxéꞌe ú xuꞌu ko é vīí u, o tē ña vií u, vata tsī ó de ña é ña ntántīkɨn Xúva kō? 18 Kutuni Xúva kō tsí nuu é ntaā i é kākaꞌán ntɨ ni ntō, ñá te dotō tsí kakaꞌán ntɨ. 19 Ntuní ntɨ Silvanu ni Timóteú ne, ntákaꞌan ntódo ntɨ́ ni nto īña Jesúcristu, Iꞌxá Xuva kō. Dɨvi ñā ne, kakaꞌan ña é nuu é ntaā i, ñá te dotō tsí kakaꞌan ña. 20 Tsí dɨvi ñā ne, dē ntaa ntɨ́ꞌɨ ña é un ntɨꞌɨ̄ e táꞌxi Xúva kō xuꞌu ña. Dukuān ne, ntákaꞌan ō “Kuan tsi koo na kōo” da ntákaꞌan o tsí dóo kaꞌnu Xuva kō. 21 Xuva kō ne, é tāꞌxi ña é kuve taꞌan kūtu o Cristu. Mii ñā nákaxnúu ña kō. 22 É xntēé naꞌa ñá ko vata koo é kūtuni ko tsi ntáduku ntée o ñā. Tsi táꞌxi ña Espíritū Sántū san é kunūu ña nima ko vata kaa uun káa é ntēé naꞌa nima ko.
23 Ntá tsi ña ni nákuita ntiꞌxin ú ñuú Corintu vatā ó kakaꞌán u, tsí ña ni ntío ko é kuntōo ntáꞌxa nto kuenta iñá ko. Ini Xúva kō tsí nuu é ntaā i. 24 Tsi ñá te ntɨ̄ꞌɨ ntádē kûꞌvé ntɨ nté koo kuintiꞌxe nto Xuva kō, tsi é ūve táꞌan kutu nto ñā. Ntá tsi ntio ntɨ́ xntiī ntɨ́ nto e dií dií ka kuntōo díni nto ntaꞌa Xuva kō.