16
Dómēni é ntánatakā ña iña taꞌan ña
Kuenta iñá doméni é ntánatakā nto iña taꞌan ko, ña kuintiꞌxe i sán ne, kuéꞌe nto vata ō nañéꞌe u ña ntákuintiꞌxe i ñuú Galacia. É kui uun ntūvi vité san ne, nakiꞌi daꞌan ntō doméni, vata kaa e níꞌi nto. Na kōo túꞌvē nto vata koo é ña kantío é natakā ntó tē xee u. Tē xeé u ne, kada váꞌa u tutu é kunīꞌi ña é nakaxnúu nto é kɨ̄ꞌɨn niꞌi ñá doméni íña taꞌan ko, ñá ntoo ñuú Jerusaleen. Te kāntio é kɨ̄ꞌɨ́n u ne, kɨ́ꞌɨ̄n ú ni ñā dɨ.
Míꞌī nchó kɨꞌɨ́n Pablu
Kikoto níꞌni ú nto te īta ntíꞌxin ú ñuú Macedonia, tsí itsi ikān kuita ntíꞌxin u. Ñá iní u te kuvi kutūví u ni nto, kuān te uun dáꞌna, o dā nté kuita ntíꞌxin ntuvi víꞌxin san. Kidáā né, kuvi xntii ntō ko dá nɨɨ kɨ̄ꞌɨ́n u mí ntio é kɨ̄ꞌɨ́n u. Ña ntio ko é uun daꞌna tsi koto niꞌni ú nto, tsí kuān te nté kaa ntuvi kutuví u ni nto, te Xuva kō ntio ña. Kuntētu ka ú iꞌa ñuú Efesu da nté kūvi viko é nakuéꞌe o sintiáꞌvi ntaꞌa Xuva ko īña i é taꞌvi ō, tsí dóo īó tsiñu Xuva kō é kāda tsiñu ú iꞌa ne, dōo váꞌā ó kakuvi, kuān te dóo iō ñá ntákaꞌan ntée ko.
10 Tē xee Tímoteú ne, vií nto ña kuenta vata koo é kāán ña, tsí iña Xuva ko káde tsiñu ña vatā ó de ú xuꞌu. 11 Dukuān né, kuiko ñuꞌu nto ñā ne, xntii nto ña na kɨ̄ꞌɨ́n ka ña itsi ña vata koo é vāꞌá koo naxee ña mí tuví u. Tsí xuꞌú nī ña kuintiꞌxe i sán ne, ntántétu ntɨ́ ña iꞌa.
12 Ení ko Āpoló ne, dōo ikán u da xeꞌe nā kíkoto níꞌni ña nto ni tāꞌán ko ña nguiī san, ntá tsi ña ni ntio ña kɨ́ꞌɨ̄n ñá vevii. Ntá tsi kɨꞌɨn ñá tē niꞌi ña ntuvi.
Tūꞌun da ntɨ́ꞌɨ tutú san
13 Kuenta tsí vií nto; ñá ku xtuvī mii nto é ntákuintiꞌxe nto. Ñá ku uꞌvī ntó; na kūtíi nto vata kaa é tīí nto. Koo ntii ntō. 14 Da nēé ka é viī ntó ne, vií nto é ntákuinima ntó taꞌan nto.
15 Ini ntó, ēni, tsí Stefanu ni ñavíꞌi ña ne, diꞌna ña kuíntiꞌxe ña é da xōó ka ña ntoo ñuú Acayá san. Nté ntūvi tsikán ne, da miī é ntáxntii ña taꞌan kō, ña ntákuintiꞌxe i san. 16 Kakan ú nto é kuiko ñuꞌu nto ñāꞌa, ña vata ntáa ña tsikan. Kuān koo vií nto dɨ́, ni ūn ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ñaꞌa, ña ntáde tsiñu niꞌi nto, nī ña ntáxntii nto. 17 Dōó diní ko tsí é xee Stéfanu ni Fortunátu ni Acáicu, tsí dɨvi ñā ntáde ña é ña ni kuvi vií nto é xoxó nto iꞌa. 18 É nāxnuu kaꞌnu ña nimá ko vatā o dé ña ni ntō dɨ. Koto nto ña, tsi dóo vaꞌá ñaꞌa ña.
19 Un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ña ntákuintiꞌxe i san, ña ntoo iꞌa ñuú Asia ne, taxnuu ña ntiusi nto. Aquila ni Prísila ni un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ ña ntákuintiꞌxe i san e ntánataká nuu ña nú viꞌi ña kān né, taxnūu ña ntiusi ntó dɨ, taꞌan nto, ña ntákuintiꞌxe Xuva kō. 20 Un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ taꞌan kō, ña ntoo iꞌa ne, taxnūu ña ntiusi ntó dɨ. Nanume taꞌan nto kuenta iña Xuva ko. 21 Xuꞌu é Pablú u ne, miī u kaꞌu u sáꞌā é taxnūu ú ntiusi nto. 22 Tē xoó ña ntío i Tóꞌo ko Jesūcristú ne, na nīꞌi mii ña é ntoꞌo ña ntaꞌa Xuva kō. ¡Nā nainú náneꞌe Tóꞌo kō! 23 Na kunūu méꞌñu kunuu dava Tóꞌo ko Jesūcristu nto. 24 Ntio ko é kūtuni nto tsi dóo ntio kó nto, tsí uun tsi kúñū kúvi o nī Tóꞌo ko Jesūcristu. Kuan tsī koo é kāꞌán u ni ntō, xuꞌu é Pablú u.