15
Dā ntóto Cristu
Ení, ntio ko é na nakaꞌan ntō túꞌūn vaꞌá san é nañéꞌe ú nto kídaā nté koo nakáku ō. Dɨvi tūꞌun é kuintíꞌxe nto kídaa ne, kuan tsī ó ntákuintiꞌxe nto vevií dɨ. Kuenta iña túꞌūn saꞌá ne, nakáku nto, tē ña xtuvi mii nto túꞌun vatā o kaꞌan ntódo ú ni ntō ne, tē ña te é ntaā i é kuintíꞌxe nto.
É kāꞌán u ni nto tūꞌun é dií ka nuu áꞌvi i é nīꞌí ko: é xiꞌí Cristu kuénta iña kó, vatā ó uve naꞌa kakaꞌan túꞌun Xuva kō ne, íntūꞌxí ña, ntá tsi da kúvi uni ntúvi ne, ntōto ñá vatā ó kakaꞌan túꞌun Xuva kō. Kídaā ne, iní Pedrú san ña ne, dā ku e víꞌi ne, īní pustrú ña nguiī san ñá dɨ. Rkontûví ne, úꞌun siēntu ñáꞌa, ña ntákuintiꞌxe i san, íni ña ña é uun ito tsi. Iō ñá ntoo ká ña; iō ñá ne, e xíꞌi ñā. Uun ká tuku ntuví ne, īní Santiau ña; kidáā ne, un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ pustru ña íni ña ña dɨ.
Dā ntíi ata í ne, iní u ñá dɨ, xuꞌu é vata kaa uun iꞌxa é kākú xeꞌe kaa u. Tsí xuꞌú ne, dií ka dutsi u é un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ pustrú san ne, ntē ña nuu âꞌví ko é kāꞌan ñaꞌa san é pustrú u, tsí dóo dé xení u ni ñā ntákuintiꞌxe i Xuva kō kídaā. 10 Ntá tsi dóo váꞌā o dé Xuva ko nī ko dá nadama ñá ko vata koo é kūví u vata kaa ú sa vevii. Ñá te dotō tsí ni ēté xaa u e dóo vaꞌa e táꞌxi ña ko, tsí xuꞌú ne, dií ka kade tsiñu u é un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ña nguiī san. Ntá tsi ña te da míī tsú kade tsiñu u, tsí Xuva ko nuu ña nimá ko ne, dɨvi ñā kade ña tsiñu vaꞌá san é kāde u. 11 Ntá tsi ña té ini te xūꞌú ne, o ña nguiī san ntáde ña tsiñu san, tsi ntánañēꞌé ntɨ túꞌun Xuva kō né, dɨvī e kuíntiꞌxe nto.
Tē ntóto ña xiꞌi
12 Ntá tsi tē ntákaꞌan ntódo ntɨ tsi ntóto Cristu dá xiꞌi ñá ne, ¿nté kui iō ntó ne, ntákaꞌan nto tsí ña ntántoto ñá xiꞌí san, kuan? 13 Tē dɨ́ ña ntántoto ñá xiꞌí san ne, Cristú ne, ña ni ntóto ña dɨ. 14 Tē dɨ́ ña ni ntotó Cristú san ne, é ntaā í e ntákaꞌan ntódo ntɨ́ ne, e kuíntiꞌxe nto ne, é ntaā í; ñá tē neé nuu áꞌvi. 15 Tē dɨ́ kuān ó ne, ntáde vetē ntɨ́ iña Xuva ko, tsí ntákaꞌán ntɨ é nantoto Xuva kó Cristu dá xiꞌi ña. Ntá tsi ¿nté ntu ō nántoto ña ñá kuan, tē dɨ́ ña ni ntoto ñá xiꞌí san? 16 Tsí tē dɨ́ ña ni ntoto ñá xiꞌí san ne, nté Cristú ña ni ntoto ñá dɨ. 17 Tē dɨ́ ña ni ntotó Cristú ne, é ntaā i é ntákuintíꞌxe nto ne, ña túvī xoó kada kaꞌnu iní i ni kuētsí nto. 18 Tē dɨ́ kuān ó ne, un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ña xiꞌí, ña é kuíntiꞌxe i Cristu dá xiꞌí ne, ñá ni xēe ntáꞌa Xuva kō. 19 Tē dɨ́ da ntántito tsi o ñuxiví a e ntantétu ō Cristú ne, dií ka ntaꞌvi ide ō é un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ñaꞌa san.
20 Ntá tsi ñá te kuān ó kuvi, tsí é nuu é ntaā í ne, ntoto Cristu dá xiꞌi ña. Vata kaa kɨtɨ vidin e kíi diꞌna ma é tatā kó kaa ña, tsí diꞌna ña ntóto ña é un ntɨꞌɨ ō. 21 Uun tsi ñatīí idé ña kuétsī é īó doxiꞌí san ne, uun xtuku tsi ñatīi ntóto ña vata koo é ntōto ña xiꞌi. 22 Vata ō niꞌi ko é kuvi o é kuētsí Adaán ne, kuan ō niꞌi kó ntuvi iña kó ntaꞌa Cristu. 23 Ntá tsi kuiñɨ ukūn ó ntoto o, vatā ó kaduku ntée o. Diꞌna Cristú odo núu ña ntóto ña. Kídaā ne, dá naīnu xtúku ña ne, ntoto un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ña kakaꞌan í ña. 24 Rkontûví ne, xée ntūvi é ntɨ̄ꞌɨ ñuxiví san. Tē kúvi nantɨꞌɨ́ Cristu é un ntɨꞌɨ̄ ña tsiñu naꞌnu i sán, nī ña ntádē kûꞌvé san, ni ūn ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ñaꞌa, ña e dóo iō i é vīí ne, da kidáā nakuéꞌe ña da kanɨɨ̄ mí kāde kúꞌvē ñá ntaꞌa Xuva kō. 25 Tsí Cristú ne, kantio é kadā kûꞌvé ka ña un tsi da nté kūvi vií ña ni ūn ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ ña ntaínchuꞌvi ña. 26 É ntīi ata i é kaīnchuꞌvi ñá ne, dɨvī sán doxiꞌí san ne, nantɨ̄ꞌɨ ña dɨ. 27 Tsí Xuva kō ne, xéꞌe ñā é kodo nūú Cristu é un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ nuu i. Ntá tsi é kākaꞌan o “un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ nuu í san” ne, ñá te kakāꞌan o te kodó nuu ña iña Xuva ko, tsí Xuva kō xeꞌé ña é kodo nuū ñá un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ nuu i. 28 Tē kúvi idé Iꞌxá Xuva ko nūu i sáꞌa ne, nakuéꞌe ña é kadā kûꞌvé Uva ña īña ña. Dukuān né, da nēé ka nuu í ne, diꞌna ká Xuva kō.
29 Tē ña kuan koo kúvi ne, ¿nté kui kuān xkoó ini kú ña iō ñá kuān é tuku ñaꞌa kutsi ntute ña naa ñá xiꞌí san? Tē dɨ́ ña ni ntoto ñá xiꞌí san ne, ¿nté kui kuān xkoó de ntu ña kuan?
30 ¿Nté koo ntu é da nuu da kuií tsi ña uꞌvi niꞌi ntɨ ntuvi iña ntɨ́ kuan? 31 Uten uten doko sá kanakíꞌi ña ntuvi iñá ko. Nuu é ntaā i. Nuu é ntaā í dɨ tsi dóo diní ko kuenta iña nto, tsi ntákuintiꞌxe nto Tóꞌo ko Jesūcristu. 32 ¿Neé ntu tsiñu nāá u ni ñāñá san, vatā ó de ña ñuú Efesú san ne, tē dɨ́ ña ni ntoto ñá xiꞌí san? Dií ka váꞌā ó na kōꞌo kaꞌxi o, tsí teváā ne, kuví ō.
33 Ñá ku dā váꞌa nto é kanī ntaꞌví ñaꞌa san nto. Tsí kuvi ntiꞌxe vatā ó kakaꞌan ñaꞌa: “Te kuve taꞌan ō ña kini ntáa sán ne, xtuvī mii o é vāꞌa é ini o”, koo kaꞌan ña. 34 Na ntūtuni ntó ne, vií nto é vāꞌa. Ña kú de ká nto é kīni kaa san. Tsi íō ntó ne, ñá īni ntó Xuva kō. Kakaꞌán u sáꞌa vata koo é na kūkaꞌan nuu nto.
¿Nté ntu o kantoto ñá xiꞌi?
35 Á te iō ntó ne, kadā kuení nto: “¿Nté ntu koo ntoto ká ña xiꞌí san? ¿Nté ntu kaa kúñu ñā?”, koo kaꞌan nto. 36 Ñá ku tsixeꞌe tūntu nto. Tsí tsɨ́kɨn, kɨtɨ kaíꞌxi nto ne, ¿ntē ntú koo kueꞌnu tē ña diꞌna téꞌu? 37 Tsi é kaíꞌxi ō ne, é tūku kaa te kéne. Tsí da miī tsɨ́kɨ̄n dá iꞌxi nto, kuān té tsɨkɨn trigú ne, o da nēé ka tsɨ́kɨ̄n. 38 Ntá tsi Xuva kō ne, kaxéꞌe ña é un é un tsɨ́kɨ̄n sán xuku i ni kɨtɨ i vatā o é ntio ña. É un é un tsɨ́kɨ̄n sán ne, é un é un nuu i dɨ. 39 Da nēé ka nuu kúñū sán dɨ ne, ñá te úun tsi nuū i kúvi. Tsí uun tsi nuu i e kúvi kúñu ñāꞌa sán ne, é tūku ntáa kúñu kɨ̄tɨ san ne, é tūku ntáa kúñū láa sán. Kūñú tsákā sán dɨ ne, é tūku ntáa. 40 Kuan tsī o kúñū é īó e dukún kān dɨ, tsí ña te dadɨ́ɨ ntáa kúñū é īó ñuxiví a. Ntá tsi ntuvi kúñū sán ne, dōo váꞌa ntáa. Ntá tsi e túku ntáa kúñū é īó e dukún kān é kúñū é īó ñuxiví a. 41 Ngāntií san ne, dōo vaꞌá ntuve i ne, dōo vaꞌá ntuve xoó san dɨ, ni xntɨ̄ví san dɨ, kuān te e túku e túku ntáa. Xntɨví san ne, e túku e túku ntáa é un é un dɨ. 42 Kuan tsī koo kuvi te ntóto ñaꞌa, ña é xiꞌí san dɨ. Kūñu e kaíꞌxi ō ne, kateꞌu, ntá tsi kúñū é ntōto ne, nté uun ito ká ña kuvi. 43 Kūñu e kaíꞌxi ō ne, ñá tē neé nuu áꞌvi, ntá tsi tē ntóto ne, dōo vaꞌa. Vitā kueꞌen kúñū sán te iꞌxí ō, ntá tsi tē ntóto ne, dōó ntiī. 44 Te iꞌxí ō ne, uun kúñū kúvi o, ntá tsi kūñu é ntoto ne, dadɨɨ nī kúñu Xuva kō. Vatā ó īo kúñu kō ñuxiví a ne, kuan kōo niꞌi ko kúñu ko te kuēꞌen o ntáꞌa Xuva kō.
45 Tūꞌún Xuva kō ne, kakaꞌan: “Adaan, ñá kui ūún ne, níꞌi ña ntūvi iña ña vata koo é kutuvī ñá ñuxiví a”, kaꞌan. Ntá tsi Adaan, ña ntíi ata i kán ne, níꞌi ña é kūvi taꞌxi ña ntuvi iña ko é kuntoo o ni Xuva kō. 46 Ntá tsi ña te kúñu kō é kuntoo o ni Xuva kō é nīꞌi ko diꞌna, tsí diꞌna kúñu kō é ntuvi nteꞌu. Da kidáa nīꞌi ko kuñu é kuntoo o ni Xuva kō. 47 Ñatīí, ña kui ūun ne, ntéꞌū kúvi ña ne, kaduku ntée ña ñuxiví a. Ña kuvi ūví san ne, Tóꞌo ko ñā. E dúkūn kan véꞌxi ña. 48 Kūñú kō é niꞌi o ñūxiví a ne, vata kaa kúñū ña kúvi nteꞌu kaa. Kūñu é nīꞌi ko e dukún kān ne, vata kaa kúñū ña e dukún kān kaa. 49 Vata ō ntúvi ō ña kúvi nteꞌu ñuxiví a ne, kuan koo ntuvi ō ña tuví e dukún kān dɨ.
50 E ncho kaꞌán u ni nto, ēni: Nee é īña kúñu ni īña xɨkɨ kúvi ne, ña kúvi nīꞌi mí tuví Xuva kō. Tsí da nēé ka é kāteꞌú ne, ña kúvi nīꞌi é kutūví ntii dañu ntūvi. 51 Kini nto ve tsí ntaa ú ni nto ūun nuu i é nté uun xoxo íni i: Ñá te ūn ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ ó kuvi ō, ntá tsi un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ ó nadáma kúñu kō. 52 Uun daꞌna nchuvii, vata koo kuvi é nakuéni o, te éku trunpeta san é ntii ata i. Tsí kueku trunpetá san ne, kidáa ntōto ñá xiꞌí san e nté uun ito ka ña kuví ña. Xoꞌō é ntántoo ká ō ne, ura tsí i nadama kúñu kō dɨ. 53 Kantio é nādama kúñū é kāteꞌú san nī kúñū é ña katéꞌú san. Kantio é nādama kúñū é kantɨꞌɨ nī kúñū é kutūví ntii dañu ntūvi. 54 Tē nádama kúñū é kateꞌú nī é ña katéꞌú ne, te nādama kúñū é kantɨꞌɨ nī é ña kantɨ́ꞌɨ ne, kidáā ne, kuntaa é kākaꞌan túꞌun Xuva kō: “Ña kóō ká doxiꞌi, tsi kúvi idé Xuva ko ni ī”, kaꞌan. 55 ¿Ña ntaꞌvín ntun, doxiꞌi? ¿Míꞌi ntu é kūvi viín kan nī ntɨ? ¿Míꞌi ntu kuvi ntuku kuīꞌín kan ntɨ? 56 Tsí kantuku kuīꞌi doxiꞌí san ko kuēnta iña kuétsi kō ne, kūtuni ko tsi íō kuetsí ko kuēnta iña leí san. 57 Ntá tsi ntadiáꞌvi Xuva kō é kātaꞌxi ña é kūvi vii o ni dóxiꞌí san ntaꞌa Tóꞌo ko Jesūcristu. 58 Dukuān né, ēní, kuntīkɨn nto é ña ku xtuví mii ntō e ntákuintiꞌxe nto; ña ku díta nto tūku itsi. Dií dií ka na kukaꞌxi nuu nto ni Xuva kō, tsí ntoꞌó ne, ini ntó tsi ña te é ntaā í e ntáde tsiñu nto ni Xuva kō.