14
Dá kakāꞌan o tuku túꞌūn é ña íni o
Kanɨɨ̄ nima ntó kuinima ntó taꞌan nto ne, ntá tsi nantuku nto nēe nuu i e táꞌxi Xuva kō ne, dií dií ka é kāꞌan ntó naa ña. Tsí xoo é nīꞌi i é kāꞌan tuku túꞌūn é ñá iní ne, ña te ñáꞌa kakaꞌan niꞌi ña, tsí Xuva ko kākaꞌan niꞌi ña. Xoxó kañeꞌe dɨkɨ i túꞌūn é xeꞌé Espíritū Sántū san é kāꞌan ña. Ntá tsi xoo é nīꞌi i é kāꞌán naa Xuva kó ne, kakaꞌán ni ñāꞌa san vata koo é dií ka kukaꞌxi nuu ña, vata koo é tsiꞌí ntii ña ñā ne, vata koo é nāxnuu kaꞌnu ña nima ñá dɨ. Tē xoó kaꞌan i túꞌūn e ñá ini ña ne, dií ka kakukaꞌxi nuu mii ña. Ntá tsi xoo é kākaꞌan i naa Xuva ko ne, kaxntii ña un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ ña ntákuintiꞌxe i san é kukaꞌxi nūu ña.
Ntio ko é nīꞌi nto un ntɨɨ́ ntɨɨ̄ nto é kūvi kaꞌan nto tuku túꞌūn é ña íni nto. Ntá tsi dií dií ka ntio ko te kuvi kaꞌan ntódo nto túꞌun Xuva kō. Tsi dií ka kaidiáꞌvi é kāꞌan ó túꞌun Xuva ko nāa i é kāꞌan ó tuku túꞌun, tē xoxó ña ntada ntaa túꞌūn é kākaꞌan ó san, vata koo é kadiáꞌvi iña un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ ña ntákuintiꞌxe i san. Dukuān ne, ení, tē xuꞌú kixkoto níꞌni ú nto ne, te kāꞌán u túꞌūn é ña íni ú ne, ¿míꞌi ntu kaxntīi ú nto? Ntá tsi kuvi xntii ú nto te kāꞌán u neé taꞌxi Xuva ko é kūtuní ko, ō neé iní u é nuu é ntaā í, o tūꞌun é taꞌxi Xuva kō é kāꞌán u ni nto, o nūu i é nañēꞌe ú nto.
Un tsi nte strúmentu é kanakueku ō ne, vata kaa choó san ne, o vata kaa kiñúꞌu san é ña kantíto, ntá tsi tē ña váꞌa koo nakueku ō ne, ña díto neé kaeku. Tē ña váꞌa koo nakuēku o trunpetá san é kākana ña sntadun san é kɨ̄ꞌɨn ñá duꞌxēn ne, ¿xoó ntu koo túꞌve i é kɨ̄ꞌɨn í duꞌxēn? Kuan tsī o kúvi ni ntō dɨ. Te kāꞌan ntó ni ñāꞌa túꞌun ntō é ña kañéꞌe dɨkɨ ñá ne, ¿nté ntu koo teku ña é kākaꞌan nto? ¡Vata kaa ña kakaꞌan niꞌi tátsín san ntáa nto! 10 Ñá te nté kaa túꞌun īo da míꞌī ká ñuu ñuxiví a ne, un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ dóo váꞌa tsi kuvi kɨꞌɨn dɨkɨ ña é kākaꞌan. 11 Ntá tsi tē ña káñeꞌe dɨkɨ ko túꞌūn é ntákaꞌan tuku ñaꞌa ne, díto é xio ñuu ña kuenta iña ko ne, xoꞌo né, xio ñuú ko kuēnta iña ñá dɨ. 12 Dukuān ne, te dóo ncho niꞌi nto nuu i é kātaꞌxi Espíritū Sántū sán ne, nantuku ntō neé nuu i é dií ka kaidiáꞌvi i é kukaꞌxi nūu un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ña ntákuintiꞌxe i san.
13 Tē xoó kakaꞌan í tuku túꞌūn né, na kākan ñá ntaꞌa Xuva ko, na taꞌxī ña é kūvi ntada ntaa ñá neé kani túꞌun. 14 Tsí te kākaꞌan ntâꞌví u túꞌūn e ñá ini ú ne, nimá ko kakaꞌan ntâꞌvi, ntá tsi ñá tē neé kañeꞌe dɨ́kɨ ko. 15 ¿Neé ntu vii ú ve? Kaꞌan ntâꞌví u ni nīmá ko ne, kaꞌan ntâꞌví u ni dɨ̄kɨ kó dɨ. Kata ú ni nīmá ko ne, kata ú ni dɨ̄kɨ kó dɨ. 16 Tsí te da mii tsi nīma nto kanuu iní nto Xuva kō ne, ¿nté koo kaꞌan ntâꞌví ña é ñá iní san ni ntō dadɨɨ dá kanakuéꞌe nto sintiáꞌvi ntaꞌa Xuva ko, tē ña katéku ña nee iñá kakaꞌan nto? 17 Kuān te dóo váꞌā ó kakaꞌan ntâꞌví nto dá kanakuéꞌe nto sintiáꞌvi ntaꞌa Xuva kō ne, ña kaidiáꞌvi é kukaꞌxi nuu taꞌan nto ntaꞌa Xuva kō. 18 Xuꞌú ne, kanakuéꞌe ú sintiáꞌvi ntaꞌa Xuva kō tsí dií ka kakaꞌán u tuku túꞌūn é ña íni u é un ntɨɨ́ ntɨɨ̄ nto. 19 Ntá tsi dá tūví u ni ñā ntákuintiꞌxe i sán ne, dií ka váꞌā ó kuān te úvi uni xúꞌu kaꞌán u é kīni ñaꞌa san vata koo é dií ka kutúꞌve ña, naa i é kaꞌán u uꞌxi míil túꞌūn é ña kɨ́ꞌɨn dɨkɨ ña.
20 Ení, ñá ku dē kuení nto vatā ó kadē kuení iꞌxá san. Mii tsi kuēnta iña núu i é kīni kaa ne, vií nto vatā ó de iꞌxá san é vata kutúꞌve i é viī i é kīni kaa. Ntá tsi kadā kuení nto vatā o ntádē kuení ñatā san. 21 Lei Xúva kō ne, uve naꞌa, kakaꞌan: “E tuku túꞌūn kaꞌán u ni ña ñūu sáꞌa, ne, ña véꞌxi xio ñuú kaꞌan ñá ni ña nāá ko, ntá tsi nte daꞌa sá kuān koo kaꞌán u ne, ña téku ña, kaꞌan Xúva kō”, kaꞌan. 22 Dukuān ne, é kāꞌan ó tuku túꞌūn é ña íni ó ne, vata koo é kīní ñaꞌa, ña é ña kákuintiꞌxe i ne, ñá te ña ntákuintiꞌxe i san. Ntá tsi te kāꞌan o túꞌūn é tāꞌxi Xuva ko ne, vata koo é kīní ña ntákuintiꞌxe i san ne, ñá te ña é ña ntákuintiꞌxe i. 23 Da ntánatāká nuu un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ ña ntákuintiꞌxe i sán ne, é un é un ña ntákaꞌan ña tuku túꞌūn é ña íni ña ne, kidáā ne, te xēe ñaꞌa, ña é ñá ini nuu i sáꞌa, o ñaꞌa, ña é vata kuintíꞌxe i ne, ¿vá ña kaꞌan ntú ña te ntákuluku nto? 24 Ntá tsi te ūn ntɨɨ́ ntɨɨ̄ ntó kaꞌan nto túꞌūn e táꞌxi Xuva kō né, te xēe ñáꞌa, ña é ñá ini nuu i sáꞌa ne, o te xēe uun ñaꞌa, ña é vata kuintíꞌxe i ne, koto ña neé ñaꞌa ña ne, kūtuni ña tsí īo kuétsi ña kuēnta iña túꞌūn vaꞌa é ntákaꞌan nto san. 25 Kutuni ña nee é ñuꞌu xūꞌu nima ña ne, nakunchɨ́tɨ ña nuu Xuva ko ne, kunuu ini ñá ña. Kutuni ña tsí nuu méꞌñu ntiꞌxe Xuva ko ntō.
Vii nto vata xkoó ini nto, ntá tsi na kuiñɨ ūkun
26 Viꞌa ve né, ení, dā ntánataká nuu nto ne, iō ntó ne, kuvi kata nto; iō ntó ne, kuvi nakuāꞌa nto ñaꞌa san; iō ntó ne, kuvi kaꞌan nto túꞌūn e táꞌxi Xuva kō é kūtuni nto; iō ntó ne, kuvi kaꞌan nto tuku túꞌūn é ña íni nto; iō ntó ne, kuvi kaꞌan nto neé kani túꞌun túꞌun ñā. Kuān koo vii nto vata koo é dií ka kukaꞌxi nuu nto ni Xuva kō, un ntɨɨ́ ntɨɨ̄ nto. 27 Tē xoó ncho kaꞌan í tuku túꞌūn é ña íni í ne, na kāꞌan úvi uni ñáꞌa, ntá tsi kui kui uun ña na kāꞌan ña. Kidáā né, kuntītsí uun ña é ntāda ntaa neé kani túꞌun túꞌūn é kākaꞌan ña. 28 Ntá tsi tē xoxo nté uun ña é ntada ntaa neé kani túꞌun sáꞌā ne, dií ka váꞌā o é ña káꞌan kueꞌen ña tuku túꞌūn é ña íni ña da ntánataká nuu ña. Diin diin tsi na kāꞌan ntâꞌví mii ña ni Xuva kō. 29 Tē xoó ncho kaꞌan i túꞌūn é xeꞌé Xuva kō é kūtuni ñá ne, uvi úni tsi ña na kāꞌan ña. Na kīní ña nguiī sán ne, na kāꞌan ñá te nuu é ntaā i é kākaꞌan ña. 30 Ntá tsi tē xeꞌé Xuva ko tūꞌun é kāꞌan túku ñaꞌa, ña tuvi íkān né, na tēe kádin ña é kākaꞌan díꞌna san. 31 Kuvi kaꞌan nto, un ntɨɨ́ ntɨɨ̄ nto e níꞌi nto túꞌūn e táꞌxi Xuva kō, ntá tsi kuentá uun xntō, vata koo é un ntɨɨ́ ntɨɨ̄ nto kutúꞌve nto ne, ntukaꞌnu ini nto. 32 Xoo é nīꞌi i túꞌūn é xeꞌé Xuva kō ne, kuvi kada kúꞌve míi neé ura káꞌan. 33 Tsí ña ntio Xuva ko é kōo da vántiñɨ o kuntoo ō, tsí ntio ña é diin diin tsi kuntoo ō.
Vatā xkoó ini un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ ení kō, ña ntákuintiꞌxe i sán ne, 34 ñadɨ̄ꞌɨ́ san ne, diin diin tsi na kūntoo ña ini ukún kān, tsí ña váꞌā ó te kaꞌan ña. Kantio é kuiko ñuꞌu ña vatā ó kakaꞌán lei Xúva kō. 35 Tē neé ncho kutuni ñá ne, na tsixeꞌe ña xɨɨ ña tē neé ña nú viꞌi ña kān. Tsí ña váꞌā o é kāꞌan ñá ini ukún kān.
36 ¿Nté ō ntu? ¿Vá ntaꞌa ntú nto véꞌxi túꞌun Xuva kō kuan? Ntē ña te da míi xnto ni nīꞌi nto túꞌun ñā. 37 Xoo é kākaꞌan i tsí niꞌi i túꞌūn é xeꞌé Xuva kō é kāꞌan náa ña ne, o tē dóo ini ña Xuva kō ne, na kīni ñá tsi sáꞌā é kakāꞌu ú iña ntó ne, uun e táꞌxi Xuva kō é kāda ntaa o. 38 Ntá tsi tē xoó ñaꞌa ña káde ña kuenta túꞌūn sán ne, ña kú de nto ña kuentá dɨ. 39 Dukuān ne, ení, kákan nto ntaꞌa Xuva ko na tāꞌxi ña é kāꞌan ntó naa ña ne, ñá ku ēꞌnté nuu nto é na kāꞌan ñáꞌa san tuku túꞌūn é ña íni ña. 40 Ntá tsi da nēé ka é viī ntó ne, ñá ku dotō tsí vií nto ne, kuentá uun xnto kaꞌan ntó vatā ó ntio Xuva kō.