13
Nee iña é kuīnima ko
Kuān te kuvi kaꞌán u da nēé ka túꞌūn é ntákaꞌan ñáꞌa, un tsi nte túꞌūn é ntákaꞌan ánjē sán ne, ntá tsi tē ña kakuinimá ko ne, vata kaa uun kaa é kānaduku ntée tatsin kaa ú, o vāta kaa stañu é kākaꞌñɨ́ kaa u. Te nīꞌí ko é kāꞌán u naa Xuva kó ne, te īní u un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ nuu i é mii tsi Xuva ko īni ñá ne, te īní u un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ é īni ñaꞌa sán ne, te īní u kaꞌán u ni xūku san é na kɨ̄ꞌɨn íkan ne, na kīꞌxi iꞌa ne, ntá tsi tē ña kákuinimá ko ne, ñá vādá kaidiáꞌvi ko. Te kuēꞌé u un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ iñá ko ña ntaꞌví san, o te kuēꞌé u kúñū ko é kāꞌmi ñaꞌa sán ne, ntá tsi tē ña kakuinimá ko ne, ñá vādá kaidiáꞌvi ko.
É kuīnima kó ne, é na kūtíi o ni taꞌan kō ne, e dóo váꞌa koo vii o ni ñā. Ñá kuneꞌū iní ko ni ñā; ña kada kaꞌnu ñaꞌa ō; ntē ña kadá kuení ko te dií ka vaꞌá ñaꞌa ō. Ñá kadā xení o ni taꞌan kō; ñá te é vāꞌá mii ko nantuku ō; ñá kudiīn o ni taꞌan kó; ntē ña xntekú ō nima ko tē neé vií ña ni kō. Ña te da dínī kó te xoo kóꞌxo nteē i, tsí e dínī kó ne, nee é nuu é ntaā i. É kuīnima kó ne, é kada kaꞌnū iní ntɨꞌɨ ō. Kuintiꞌxe ntɨꞌɨ kō dɨ́. Un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ kuntétu ō ne, kutíi ntɨꞌɨ kutíi ntɨꞌɨ kō.
Xée ntūvi é ña kaꞌán ka ñaꞌa san naa Xuva ko nee é vēꞌxí kuvi. Xée ntūvi é ña kaꞌán ka ñaꞌa tuku túꞌūn é ña te túꞌun mii ñā. Xée ntūvi é ntoko ñūꞌu é kinī ñáꞌa san. Ntá tsi é kuinīma kó ne, ña ntɨ́ꞌɨ̄. Vevií ne, un síin tsi ini o ne, un síin tsi kuvi kaꞌan o nee é vēꞌxí kuvi dɨ, 10 ntá tsi xee ntúvi é kinī o nee é nuu é ntaā í ne, kídaā né, ntɨꞌɨ̄ é un síin tsi ini ō. 11 Dā kulúꞌntī ú ne, kakaꞌán u vatā ó kakaꞌan iꞌxa luꞌnti. Kakutuní ko ne, kadē kuení ko vatā ó de iꞌxa luꞌntí san dɨ. Ntá tsi dā kúkaꞌnu ú ne, xtuvī mii ú é idé u vatā ó de iꞌxa luꞌntí san. 12 Vevií ne, ñá kaīní vaꞌa o, tsí vata te speju déntu kaito nuu ō; ntá tsi kídaā ne, kiní vaꞌā o. Vevií ne, un síin tsi iní u. Ntá tsi te kúvi vé ne, kiní vāꞌá u, vatā ó ini Xúva kō ko.
13 Viꞌa ve ne, úni nūu i é ña ntɨꞌɨ: é kuintiꞌxe kō, é kuntetu ō, nī é kuinīma kó taꞌan kō. Ntá tsi é dií ka kaꞌnu ne, é kuinīma kó taꞌan kō.