12
É kātaꞌxi Espíritū Sántū
Ntio ko é kūtuni váꞌa nto, ēní, kuenta iña i é kātaꞌxi Espíritū Sántū san ko.
Ini nto tsi kídaā, dá vāta kuintíꞌxe nto Xuva kō ne, da váꞌa xnto é kanañēꞌe ñáꞌa san nto é kunuu inī ntó santu ña é ña kakáꞌan. Dukuān ne, kakaꞌán u ni ntō tsí xoo é kākaꞌan kíni i iña Jésuú ne, ña túvi Ēspíritū Sántū nuu nima i. Ntē ña xoxó kuvi kaꞌan i é Jesuú ne, dɨvi ñā e Tóꞌo ntiꞌxe ko, tē ña te kuénta iña Espíritū Sántū san é kākaꞌan ña.
Dōó kiꞌin nuū i é kūvi niꞌi ñaꞌa é viī ña, ntá tsi uun tsi Espíritū Sántū, ña katsiꞌi. Dōó kiꞌin nuū í īo nté koo xntii ō, ntá tsi uun tsi Xuva ko, ñā é ūve ntee ko. Dōó kiꞌin nuū i é vīi ó ne, ntá tsi uun tsi Xuva ko, ñā é kataꞌxi un ntɨꞌɨ̄ é viī ó xe un xé un ō. Xe un xé un ō díto é nuu Espíritū Sántū sán nima ko é vāꞌá ko un ntɨɨ́ ntɨɨ̄ o. Iō ñá ne, kaniꞌi ña e dóo ini ña nté koo taꞌxi ña ko ītsi. Iō ñá ne, kaniꞌi ña e dóo kiꞌin inī ña nté koo kaꞌan ña. Ntá tsi ntuvi ñá sāꞌá ne, níꞌi ña é kūvi vií ña uun tsi ntaꞌa Espíritū Sántū. Iō ñá ne, kaniꞌi ña e dóo kuntee inī ñá Xuva kō. Iō ñá ne, kaniꞌi ña é kūvi ntaváꞌa ña ña nchokuvi. 10 Iō ñá ne, kaniꞌi ña é kūvi vii ña nuu i e dóo naꞌnu. Iō ñá ne, kaniꞌi ña é kūvi kaꞌan ñá naa Xuva ko. Iō ñá ne, kaniꞌi ña é kūvi kiní ña nee é vēꞌxí ntaꞌa Espíritu Xuva ko ō nee é vēꞌxí ntaꞌa é ña váꞌā. Iō ñá ne, kaniꞌi ña é kūvi kaꞌan ña tuku túꞌūn é ña te túꞌun mii ñā. Iō ñá dɨ ne, kaniꞌi ña é kūvi kaꞌan ña neé kani túꞌun túꞌūn xoó kakaꞌan i. 11 Ntá tsi un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ nuu i sáꞌa vēꞌxi uun tsi ntaꞌa Espíritū, dɨvi Ēspíritu mii Xuva kō. Dɨvi ña kataꞌxi ña kō, xe un xé un ō, neé ntɨꞌɨ́ ntɨꞌɨ nuu i é vāꞌa vata kaa é ntio ña.
Un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ ó ne, uun tsi kúñū kúvi ō
12 Kūñú kō né, kuān te dóo tɨtɨ́n taꞌvi i īó ne, uun tsi kúñū kúvi. Kuān tsi kaa kúñū Cristú dɨ. 13 Dā ítsi ntute o kuēnta iña Espíritū Sántū sán ne, uun tsi ntúvi o ni tāꞌan ko, ña ntákuintiꞌxe i san. Kuān te ñá Israeé o, kuān te tuku tátá kō né, o kuān te io tóꞌo ko, ō ña tuvi tóꞌo kō, ntá tsi úun tsi Ēspíritū Sántū san núu ña nima ko, un ntɨ́ꞌɨ ō.
14 Kūñú ko ne, ña té uun táꞌvi tsi ni kūvi, tsi dóo tɨtɨ́n taꞌvi ī. 15 Tē dɨ dɨ́ꞌɨn kō san káꞌan: “Xuꞌú ne, ñá te ntaꞌa ni kūvi u; dukuān ne, ñá kaduku ntée u kúñū san”, koo kaꞌán ne, ñá tē nee vaꞌa é kuān ó kakaꞌán ne, ña kakaꞌán ka i kúñū san. 16 Tē dɨ́ tutun ko káꞌan: “Xuꞌú ne, ñá te ntūxnúu ni kūvi u; dukuān ne, ñá kadūku ntée u kúñū san”, koo kaꞌán ne, ñá tē ne váꞌa é kuān ó kakaꞌán ne, ña kakaꞌán ka i kúñū san. 17 Tē dɨ́ da kanɨɨ ō kúvi o ntūxnúū ne, ¿nté ntu koo teku ko? Tē dɨ́ da kanɨɨ ō kúvi o tūtún ne, ¿nté ntu koo taꞌni o? 18 Ntá tsi tsúve Xuva ko taꞌvī kúñu kō mí e ntío ña. 19 Tē dɨ́ un ntɨꞌɨ̄ é uun tsi nuu i kúvi ō ne, ¿nté ntū ó kúñu kō? 20 Ntá tsi kuān te tɨtɨ́n taꞌvi ī ne, uun tsi kúñū kúvi.
21 Ña kúvi kāꞌan ntúxnūú kō sán ni ntāꞌa ko: “Ña ntīo kó o”, koo kaꞌan. Nté dɨ̄kɨ kó ña kuvi káꞌan ni dɨ̄ꞌɨ́n kō: “Ñá ntīo kó o”, koo kaꞌan. 22 Uun nuu i é ña té nee nuu áꞌvi, kuiní kō né, dɨvī e dií ka kantio. 23 Míꞌī e dií ka ña nuu áꞌvi kúñu kō, kuiní kō ne, dií ka katavi núu doo váꞌa. Míꞌī e dií ka kakukaꞌan nuú kō é kīni ñaꞌa sán ne, dií ka kadē kuení ko é kutāvi nuu váꞌa, 24 ntá tsi míꞌī e dií ka váꞌa ito ne, ñá kantio é kuān koo kutavi núu. Kuān o de váꞌa Xuva kō kúñu kō, vata koo é dií ka víi o kuēnta nuu i e dií ka ña nuu áꞌvi, kuiní ko. 25 Dukuān ne, ñá nāa núu taꞌvī kúñu kō san, tsí e un é un taꞌvī kúñu kō sán ne, da miī é ntio i taꞌan i. 26 Te uun taꞌvī kúñu ko kāntoꞌo i ne, dá kanɨɨ̄ kúñu ko ntōꞌo i dɨ. Tē xoó ntaváꞌa i uun taꞌvī kúñū sán ne, kanɨɨ dîni í dɨ.
27 Viꞌa vé ne, xoꞌō ne, ntáduku ntée o Crīstu. Kuvi kaꞌan o tsi kúñu ñā kúvi ō xe un xé un ō. 28 Dukuān é da io īó tsi tsiñu é viī ó iña Xuva ko ini ukún san: é kui ūun ne, pustru ña; é kui ūví ne, ña ntákaꞌán naa Xúva kō; é kui ūní ne, ña ntánañēꞌe; dá vēꞌxí xku ña ntáde nuu i e dóo naꞌnu, nī ña ntántaváꞌa ña nchokuví ne, nī ña ntáxntii, nī ña ntádē kûꞌvé, nī ña ntániꞌi é kūvi kaꞌan ña tuku túꞌūn e ñá ini ña. 29 Ñá te ūn ntɨɨ́ ntɨɨ̄ o é pustru o ne, ñá te ūn ntɨɨ́ ntɨɨ̄ o é kūvi kaꞌan ó naa Xuva ko. Ñá te ūn ntɨɨ́ ntɨɨ̄ o é kuvi nañēꞌe ó, ntē ña te un ntɨ́ꞌɨ o kūvi vií o nūu i e dóo naꞌnu. 30 Ñá te un ntɨꞌɨ o kūvi ntaváꞌa o ña nchokuví san. ¿Vá un ntɨɨ́ ntɨɨ̄ xntu ó kuvi kaꞌan ó tuku túꞌūn é ña íni o? Ñá te un ntɨꞌɨ ō kuvi ntada ntaa o neé kani túꞌun e ntákaꞌan ña. 31 Ntá tsi un ntɨɨ́ ntɨɨ̄ ntó nantuku nto kanɨɨ̄ nima ntó nēe e dií ka vaꞌa. Ntá tsi víꞌa vé ne, nañēꞌe ú nto uun itsi e dií ka váꞌā o.