11
Kuntīkɨn ntó ko vatā ó kantīkɨ́n u Cristu.
Nté koo vií ñadɨ̄ꞌɨ́ ini ukún kān
Dōo váꞌa kuiní ko ni ntō, tsí ntánakaꞌan ntō kó ne, ntáde ntaa nto vata ō kaꞌán u ni ntō kídaā. Ntá tsi ntio ko é kūtuni nto tsí Cristu é odo núu ña iña ko xoꞌo é tīí ō. Ñatīí san ne, odo nuū ñá iña ñadɨꞌɨ́ ña vatā ó odo nūú Xuva ko īñá Cristu. Te katāvi núu dɨkɨ ñátīí san dá kākaꞌan ntâꞌví ña nī dá kanañeꞌē ña túꞌun Xuva kō ne, dōo dokaꞌan, tsí ña kaíko ñuꞌu ña ña odo nūú iña ña. Ntá tsi ñadɨ̄ꞌɨ́ san ne, tē ña davi núu ña dɨkɨ ña dá kākaꞌan ntâꞌví ña nī dá kākaꞌan ña túꞌun Xuva kō ne, ñá kaiko ñuꞌu ña ña odo nūú iña ñá dɨ. Dadɨɨ tsī ó te ni dēte ña dɨ́kɨ ña. Tē ña dáꞌvi nuu ñadɨ̄ꞌɨ́ san dɨkɨ ñá ne, dií ka váꞌā ó é na detē ña. Ntá tsi tē dóo dokaꞌan é detē ñá dɨkɨ ñá, o te kūntɨɨ́ kueꞌen dɨ́kɨ ñá ne, na dāꞌví nuu ña dɨkɨ ña. Ntá tsi ñatīí san ne, ñá vāꞌá o te dāꞌví nuu ña dɨkɨ ña, tsí naa Xuva kó ntoo ña. Kanañēꞌe ñá tsi dóo kaꞌnu Xuva kō né, kanañēꞌe ñádɨ̄ꞌɨ́ san tsi dóo kaꞌnu ñatīí san dɨ. Tsí ñatīí san ne, ñá te kúñu ñadɨ̄ꞌɨ́ ni kūvi ña, tsí ñadɨ̄ꞌɨ́ san é xkɨntika ñatīí san kúvi ña. Ntē ña ni de váꞌa Xuva ko ñatīí san é kūvi ña iña ñadɨꞌɨ́ san, tsí ñadɨ̄ꞌɨ́ san é kūvi ña iña ñatií san. 10 Dukuān é kāntio é kutāvi núu dɨkɨ ñádɨ̄ꞌɨ́ san, vata koo é dito é kaiko ñuꞌu ña ñatīí san. Kuenta iña ánjē sán dɨ. 11 Ntá tsi ñatīí, ña kantikɨn Xuva kō ne, kantio ña ñadɨ̄ꞌɨ́ san ne, kuan tsi kaa ñadɨ̄ꞌɨ́, ña kantikɨn Xuva kō dɨ́, kantio ña ñatīi. 12 Tsí vata ō veꞌxí ñadɨ̄ꞌɨ́ san xkɨntika ñatīí san ne, ñatīí san ne, ñadɨ̄ꞌɨ́ kanakāku ña ña. Ntá tsi ntuvi ña véꞌxi ña ntaꞌa Xuva kō.
13 Dɨvi ntō kaꞌan ntó te vāꞌá o, o tē ña váꞌa o é kāꞌan ntâꞌví ñadɨ̄ꞌɨ́ san é ña kutavi núu dɨkɨ ña. 14 Ntákutuni míī kó tsi dóo dokaꞌan é koo nani idi ñatīí san. 15 Ntá tsi tē dóo nani idi ñadɨ̄ꞌɨ́ san ne, dóo váꞌa kaa. Tsí xēꞌé Xuva ko idi ña é kutāvi núu dɨkɨ ña. 16 Ntá tsi tē xoó ncho tiin núu i nuu i sáꞌa ne, xoꞌo ne, ñá kuān xkoó ini o; nté da xōó ka ña ntákuintiꞌxe i Xuva kō ñá kuān xkoó ini ña.
E ña té kuedadɨɨ tsi ntaéꞌxi ña da ntánataká nuu ña
17 Nuu i é ncho kaꞌán u ni ntō ne, ña xkúntee iní ko vatā ó de nto da ntánataká nuu nto, tsí da ntáde kini nto ni tāꞌan nto naa i é viī nto é vāꞌa. 18 É kui uun itó ne, téku ko ne, da ntánataká nuu nto é kunuu inī ntó Xuva kō ne, ña té uun tsi nima nto, tsí da ntaéꞌnte dava táꞌan nto. Ne, un síin kakuintiꞌxe ko sáꞌa. 19 Á te kāntio é kīi nteé xio taꞌan nto vata koo é kūtuni xoo é ntántīkɨn ntíꞌxe i Cristu. 20 Dukuān ne, da ntánatāká nuu nto é kaꞌxī ntó tañúꞌu nī é kōꞌo nto ntute tɨntiꞌó san é nakaꞌan nto Xuva kō ne, ñá tē nuu é ntaā í ntáde nto. 21 Tsí ña te kuédadɨɨ tsi ntaéꞌxi nto, tsí iō ntó ne, diꞌna nto kaintóo nto é kaꞌxi nto, da nɨɨ īó taꞌan nto ntoo ntite ña. Uun ña kakákɨn ña da nɨɨ iō ñá ne, da ntáde kɨꞌvi ñā. 22 ¿Vá ña tuvi ntu víꞌi nto mí kāꞌxi nto ni mí kōꞌo nto? ¿Nté kui ntánantii niꞌni ntu nto xúkun Xuva kō ne, kaxéꞌe nto dokaꞌan iña taꞌan nto, ña é ña te neé īó iña i? ¿Nté koo kaꞌán u ni ntō ve? ¿Vá kāꞌán ntu u tsi dóo váꞌā ó de nto? ¡Ñāꞌá ni san!
Da ntaéꞌxi o kúñu Xuva kō
(Mt. 26:26‑29; Mr. 14:22‑25; Lc. 22:14‑20)
23 Taꞌxi Xuva ko tūꞌún ña é kāꞌán u ni ntō ne, dɨvī é nañéꞌe ú nto: dɨvi tsi nīñú diꞌna dá diko ña Jésuú ne, kídaā kíꞌi Jesuu táñúꞌu san. 24 Dā kúvi nakuéꞌe ña sintiáꞌvi ntaꞌa Xuva kō né, ēꞌnté dava ña tañúꞌū sán ne, dá kakāꞌan ña: “Kiꞌi nto, dá kāꞌxi nto. Sáꞌā ne, kúñū ko é kuēꞌé u kuenta iña nto. Kuān koo vií nto sáꞌā é nanūꞌu ntó iní nto ko”, kaꞌan ña. 25 Dā kúvi éꞌxi ña ne, kuan tsi ō kíꞌi ña eꞌxín san dɨ́ ne, dá kakāꞌan ña: “Eꞌxin sáꞌa ne, nɨñɨ́ ko é kuēꞌé u kuenta iña nto, kuenta iña túꞌun xēé san e táꞌxi Xuva ko xūꞌu ña. Vata dá koꞌo nto sáꞌa ne, nanūꞌu ntó iní nto ko”, kaꞌan Jésuu. 26 Dukuān ne, vata dá ntaéꞌxi ntó tañúꞌū saꞌá ni vāta dá ntáxiꞌi nto ntute tɨntiꞌó san ne, ntánañeꞌē nto tsí xiꞌi Jésuu kuénta iña ko. Kuān tsi koo vií nto un tsi da nté nainu xtúku ña.
Nté koo kaꞌxi o kúñu Xuva kō
27 Da xōó ka ñaꞌa, ña é dotō tsi kaꞌxi tañúꞌū sán ni ñā é doto tsi koꞌo ntute tɨntiꞌó san ne, kakaꞌan Xúva kō tsi íō kuetsí ña, tsí ña kaíko ñuꞌu ña kúñu Xuva kō, nté nɨñɨ ñá dɨ. 28 Dukuān ne, é un é un o na kadā kuení ko nté īó nima kó, te vāꞌá o ni Xuva kō ne, kidáā ne, kuvi kaꞌxi o tañúꞌū sán ne, koꞌo o ntūte tɨntiꞌó san dɨ. 29 Tsí ñaꞌa, ña é ña váꞌā o tuvi ni Xuva kō ne, te kāꞌxi ñá tañúꞌū sán, te kōꞌo ña ntute tɨntiꞌó san dɨ́ ne, kantuku mii ñā é ntōꞌo ña, tsí ña kaíko ñuꞌu ña kúñu Xuva kō. 30 Dukuān né, dōó tɨtɨ́n nto ntánchokuví nto ne, ntáxio vita nto. Iō ntó ne, e xíꞌi ntō dɨ. 31 Ntá tsi te mii o kōto váꞌa o nimá kō nté o kaika ni Xuva kō ne, ña túvī nté koo nantoꞌo ña kō. 32 Ntá tsi dá īo kuétsi ko ne, kataꞌxi Xuva ko é ntoꞌo kō vevii vata koo é ña taꞌxi ña é ntoꞌo ko ntii dañu ntūvi. 33 Dukuān né, ēní ko, dá ntánataká nuu nto é kāꞌxi ntó ne, kuntētu táꞌan nto vata koo é dādɨɨ tsi kaꞌxí nto. 34 Tē xoo dóo kakakɨn i ne, nā kínakáꞌxi ña nú viꞌi ña kān, vata koo é ña nantoꞌo Xuva ko nto é vatā ó de nto da ntánataká nuu nto. Te īó ka é ncho tsixeꞌe ntō kó ne, kaꞌán u te vēꞌxí xtuku ú é koto niꞌni ú nto.