10
Dā xeꞌé Pablu ítsi é ña kunuu iní ko sāntu e ntúváꞌa nāa
Ntio ko é na nūꞌu ntó iní nto, ēní, nté ō íka ñata kō, ña intóo e náꞌa, má viko mí xkāá nuu Xuva kō kídaā da ita ntíꞌxin ntɨɨ́ ntɨɨ̄ ña nu Míni Kuēꞌé san. Un ntɨɨ́ ntɨɨ̄ ña itsi ntute sán ne, kudadɨɨ ña ni Muīsee da ita ntíꞌxin ña mí rkāa nuu vikó san nī nú ntūte kaꞌnu san. Un ntɨɨ́ ntɨɨ̄ ña éꞌxi ña é xeꞌé Xuva kō. Un ntɨɨ́ ntɨɨ̄ ña xíꞌi dadɨɨ ña ntute é xeꞌé Xuva kō dɨ. Dukuān ne, kuvi kaꞌan o tsí xiꞌi ña ntute e kíi xuu é xeꞌé Xuva kō é ika niꞌi ñā, é kāni túꞌun é dɨvī Cristu. Ntá tsi dóo tɨtɨ́n ña ne, ñá nī xkúntee iní Xuva ko vatā o dé ña ne, xíꞌi ñā ne, íntōo xaa kúñu ñā mí ika ña ñuu itsí kān.
Kuan ō kúvi vata koo é ña kuntíkɨn ō é kīni kaa sán vatā o dé ñata kō. Dukuān ne, ñá ku xkunúu ini nto santu e ntúváꞌa naa vatā o dé ña tsikan. Tsí uve naꞌa túꞌun Xuva kō, kakaꞌan: “Íntōo ñaꞌa san é kāꞌxi ña, é kōꞌo ña. Kidáā ne, nákuntañɨ̄ ña vata koo é viī ñá dodîní nu sántu ña”, kaꞌan. Ñá ku ntuku ō é vīi o é kini kaa ni ñadɨ̄ꞌɨ́ san vatā o dé ña kídaā. Oko uni míil ñaꞌa ña xíꞌi ña é da uun tsi ntuvi, tsí kuan ō dé ña. Ñá ku ito ntēé nto Xuva ko vatā o dé ña, iō ña, tsí xiꞌi ña da tɨ́ɨn koó san ña. 10 Ñá ku kāꞌan nto kuétsi Xuva ko vatā o dé ña tsikan, tsí táxnuu Xuva ko ūun ánjē e éꞌni ñaꞌa san.
11 Kuvi un ntɨꞌɨ sāꞌá vata koo é kīni o. Nteé naꞌa sáꞌa vata koo é kūtúꞌve ko, xoꞌō é ntoo o é ña naꞌá ka dá ntɨ̄ꞌɨ ñuxiví sa. 12 Dukuān ne, xoo ñáꞌa e dóo kúkaꞌxi nuu ña, kuiní ña ne, na kōto váꞌa ña vata koo é ña kóꞌxo nteē ña núu i é kīni kaa. 13 Nuu i é ntántoꞌo kō né, dɨvi tsi nuū i é ntántoꞌo un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ñaꞌa, ntá tsi dɨvi nto ne, ñaꞌa Xuva ko ntō. Dukuān né, ña táꞌxi ña é ntoꞌo nto nuu i é ña kutíi nto. Ntá tsi te vēꞌxi nuu i é ntoꞌo nto ne, taꞌxi ña itsi é ntīi nto vata koo é kūtíi nto.
14 Dukuān é kākaꞌán u ni ntō, tsi dóo kakuinimá ko nto. Ñá kū xkunúu ini kueꞌen nto santu e ntúváꞌa nāá san. 15 Kakaꞌán u ni nto vatā ó kakaꞌán u ni ñāꞌa dóo kinī í san. Kini nto un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ é kākaꞌán u ni ntō ne, káꞌan nto te vāꞌá, o tē ña váꞌa. 16 Da ntáxiꞌi o ntute tɨntiꞌo é kúviko san, da kanakuéꞌe o sintiáꞌvi ntaꞌa Xuva ko kuēnta iña i ne, kani túꞌun tsí uun tsi kúñū kúvi o nī Cristu e étɨ ña nɨñɨ ña kuénta iña ko. Dā ntákatsin dava o tañúꞌū sán ne, kani túꞌun tsí uun tsi kúvi o nī Cristu, tsí xeꞌé ña kúñu ña kuēnta iña ko. 17 Kuān te dóo tɨtɨ́n ō ne, uun tsi tañúꞌū ntaéꞌxi o un ntɨɨ́ ntɨɨ ō. Dukuān né, uun tsi kúñū kúvi o ni tāꞌan ko.
18 Koto nto nté o de ña Israeé san. Tsí ntaéꞌxi ña kúñu kɨ̄tɨ ntáxeꞌe ñaꞌa sán doméni ntaꞌa Xuva kō nú nāa ñá ne, duꞌva tsī o ntánañeꞌe ña é uun tsi kúñū kúvi ña ni Xuva kō. 19 ¿Neé ntu kani túꞌun é kākaꞌán u? Ñá te kakāꞌán u te Xuva ntiꞌxe ko sāntú san; ntē ña te kakaꞌán u te dií ka nuu áꞌvi kúñū san é da nēé ka kúñū é kuān o ódo nu sántú san. 20 Sáꞌā é ncho kaꞌán u: Da nēé ka nuu i é kāxéꞌe ñaꞌa san nu sántu ñá ne, ñá te īña Xuva ntíꞌxe kō, tsí ntaꞌa é ña váꞌā san kaxéꞌe ña. Ñá ntīo ko é kini nūu nto iña é ña váꞌā san. 21 Ña kúvi viī o úvi nuu i é uun ito tsi. Te īña Xuva ko kaxíꞌi o ne, ña kúvi koꞌo o nī é ña váꞌā sán dɨ. Ntē ña kuvi káꞌxi o nī é ña váꞌā sán te īña Xuva ko kaeꞌxi o. 22 ¿Vá da ntio ntu kō é kukuīñú Xuva ko kō? ¿Vá dií ka ntu īó ntii kō é dɨvi ñā?
Nantuku ō é vāꞌá iña taꞌan ko ñá nguiī san
23 Īó ñaꞌa xkoó kaꞌan ña: “Ña te neé kuvi tē nee iñá ncho vii o”, xkoó kaꞌan ña. Váꞌā ó, ntá tsi ñá te un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ é vāꞌa ntiꞌxe iña ko. “Kuvi vii o un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ”, xkoó kaꞌan ña, ntá tsi ña te un ntɨ́ꞌɨ é kaidiáꞌvi é xntii o taꞌan kō é kutúꞌve ña iña Xuva ko. 24 Ñá tē é vāꞌá mii tsi kō nantúku ō, tsí nantuku ō é vāꞌá taꞌan ko ñá nguiī sán dɨ.
25 Kuvi kaꞌxi ntó da nēé ka kúñū e ntádiko ña nuu âꞌví i ne, ñá ku tsixeꞌe ntō mí vēꞌxi, vata koo é ña té neé kadā kuení nto. 26 Tsí ñuxiví sa ni un ntɨꞌɨ nūu i é īó iꞌa ne, iña Xuva ko kúvi.
27 Te ūún ñaꞌa, ña é ña kákuintiꞌxe i san, kakaꞌan ña é kikáꞌxi nto ni ñā ne, tē xkúntee iní nto ne, kueꞌēn nto. Kaꞌxi ntó un ntɨꞌɨ̄ é taꞌxī ña. Ñá ku tsixeꞌe ntō mí vēꞌxi, vata koo é ña kini koo kadá kuení nto. 28 Ntá tsi te kāꞌan uun ñaꞌa: “Kūñú sāꞌá ne, dɨvī é intéku nu sántú san”, koo kaꞌan ñá ne, ñá ku kāꞌxi nto, vata koo é ña kini koo kadá kuení ña iña nto. 29 Ñá tē é kadā kuení nto é kākaꞌán u, tsí é kadē kuení ña é ña kákuintiꞌxe i san.
Ntá tsi iō ntó ne, kadā kuení nto: “¿Nté kui ña kuvi vīí u da nēé ka é ntio ko é kuētsí ñaꞌa san? 30 Te nakuēꞌe u sintiáꞌvi ntaꞌa Xuva ko dīꞌna dá kaeꞌxi ú ne, ¿nté ntu koo kaꞌan ntée ñaꞌa sán ko tsí kaeꞌxi u nuu i e nakueꞌe ú sintiáꞌvi ntaꞌa Xuva ko kuēnta iña i?”, koo kaꞌan nto. 31 Ntá tsi te kāꞌxi ntó, te kōꞌo ntó, ō nee ntɨ́ꞌɨ ntɨꞌɨ é viī ntó ne, kuvi vií nto te é vāꞌá iña Xuva ko. 32 Ñá ku nañēꞌe nto é kīni kaa ña Israee, ni ña e ña te ña Israee, nté ñāꞌa, ña ntákuintiꞌxe i Xúva kō dɨ. 33 Vata tsī ó de u. Tsí xuꞌú ne, un ntɨꞌɨ̄ é kāde ú ne, kuédadɨɨ tsi káde ú ni ña nguiī san. Ñá te é vāꞌá mii ko kanantukū u, tsí é vāꞌá ña nguiī sán dɨ, vata koo é na nākáku ña ntaꞌa Xuva kō.