9
Nuu i é kāduku ntée pustru
Nuu é ntaā i é ña tuvi nee é kaedɨ́ nuu é vīí u pustru Xúva kō, tsí nuu míī ko íni ú Tóꞌo ko Jēsuu. E díto é kāde tsiñu ú kuenta iña ñá ne, dɨvī é ntákuintiꞌxe nto Xuva kō. Te īo ñaꞌa ntákaꞌan ñá e ña te pustrú u, ntá tsi ini nto tsí pustru ntíꞌxe u, tsí é kuintíꞌxe nto é kākaꞌán u ni ntō iña Xuva ko. Sáꞌā kaꞌán u ni ñāꞌa, ña e ntákaꞌan ntée ko: Xuꞌú ne, kuvi koꞌo kaꞌxi ú da nēé ka ntɨꞌɨ. Xuꞌú ne, kuvi kunteka ú ñadɨ̄ꞌɨ́ ko, ña é kuintiꞌxe i Xuva ko, vatā ó de pustru, ñá nguiī sán, ni ēní Jesuu, ni Pedrú dɨ. ¿Vá Bernābeé xntu ni xūꞌu é ña kuvi koto ñá ntɨ da ntaíka ntɨ ntákaꞌan ntódo ntɨ túꞌun Xuva kō? ¿Neē ntú sntadun kade tsiñu ña é katáva mii ña é kuīta ntiꞌxin ña? ¿Xoó ntu é kaitu i itu ne, da ña kaꞌxi ña ntɨ́di i? ¿Ō xoó ntu kanakueꞌnu i leꞌntu ne, da ña káꞌxi ña kúñu tɨ̄? Ñá ku dē kuení nto te ñāꞌa dé kuení ña sáꞌa é kākaꞌán u ni ntō, tsí kuān ó kakaꞌán lei Muíseé san dɨ. Tsí nteé naꞌá leí san, kakaꞌan: “Kɨtɨ ntákani trigú san ne, ñá ku xnūu nto xoꞌo xuꞌu tɨ”, kaꞌan. Sāꞌá ne, ñá te kāni túꞌun tē dií ka ntio Xuva ko kɨ̄tɨ san. 10 ¡Ñāꞌá ni san! tsí xoꞌo é kāntɨꞌɨ iní ña. Tsí é ūve naꞌá leí san ne, kuenta iña ko xoꞌo: Tsí xoo é kataꞌvi i ñūꞌu sán nī ña é kākani xoꞌo trigú san ne, kantétu ña da nté nīꞌi ña dava iña ña é kāduku ntée ña. 11 Dukuān né, tē ntɨꞌɨ iꞌxi ntɨ túꞌun Xuva kō é vāꞌá kunuu nima ntó ne, ¿va dóo ntu kueꞌe, kuíni nto, te taꞌxi nto un siin kudii é ntáde tuni nto? 12 E túku ñaꞌa ne, kaikan ntú ku ña ntaꞌa nto é ntio ña ne, ¿nté kui ña kuvi ntu kakan ntɨ́ dɨ? ¿Vá ña ntu té dií ka kaduku ntée ntɨ é tūku ñaꞌa?
Ntá tsi vata neé kakán ntɨ é kuētsi é taꞌxi nto. Ntákutíi ntɨ ntantúku miī ntɨ é ntio ntɨ vata koo é ña kadɨ nuu ntɨ itsi é kuēꞌnu túꞌūn vaꞌá iña Cristu. 13 Ini nto tsí ña ntáde tsiñu ini ukún san ne, ikan tsī ntániꞌi ña é kāꞌxi ña tsí ntáduku ntée ña uun taꞌvi ī é ntáxéꞌe ñaꞌa san doméni ntaꞌa Xuva kō ne, ña ntáde kuenta nú tēu kan ne, ntániꞌi ña uun táꞌvi ī é ntáxéꞌe ñaꞌa sán dɨ. 14 Kuan tsī ó kakaꞌan Xúva ko īña ña ntákaꞌan ntódo túꞌun ñā, é kuntitō ñá na kuntōo ña kuenta iña i é kāde tsiñu ña iña Xuva ko. 15 Ntá tsi xuꞌú ne, nté un sīin vata kákán u nto é kāduku ntée u. Ntē ña te neé kaikán u nto ve é kataxnūu ú tutú saꞌá dɨ. Dií ka vaꞌa é dīꞌna kuví u dá ña kiꞌi nto dodîní ko.
16 Ña túvī ko é kāda kaꞌnu u é kākaꞌan ntódo u túꞌūn vaꞌá san, tsí dɨvi tsīñu ko é kuētsi é vīí u. ¡Nté kui ntāꞌvi dé u tē ña kaꞌan ntódo u túꞌūn vaꞌá san! 17 Tē dodîní ko é kāde ú tsiñu sáꞌa ne, níꞌi ko é vāꞌa é kāduku ntée u. Ntá tsi te kuētsi é kāde ú ne, da dúkuan tsi dɨvi tsīñu e táꞌxi Xuva kō é vīí u. 18 Dukuān ne, ¿nee iñá ntu niꞌí ko iña tsiñu ko? Níꞌī ko é kutūví diní u, tsí doméni kakaꞌan ntódo u túꞌūn vaꞌá san nté koo nakáku ñaꞌa. Ñā ncho kiꞌi ú xáꞌvī tsiñu kó, kuān té kakaꞌan Xúva kō é kāduku ntée u.
19 Kuān té ña xoxo tóꞌō kó ne, ntá tsi kade tsiñu ú iña un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ ñáꞌa san vata koo é dií ka kueꞌe ñaꞌa niꞌi ko ña é kuntīkɨn ñá Cristu. 20 Dá tūví u nī ña Israeé san ne, kade ú vatā ó de ña Israeé san vata koo é kāꞌán u ni ñā é kuntīkɨn ñá Cristu. Dá tūví u ni ñā ntántīkɨn lei Muíseé san ne, kade ú vatā ó de ña ntántīkɨn leí san, kuān té ña kaduku ntée ká u lei tsíkan. 21 Dá tūví u nī ña xio ñuu, ña é ña ntántīkɨn lei Muíseé san ne, kade ú vatā ó de ña é ña kantíkɨn ña leí san. Ntá tsi ña xtuví mii u lei Xúva kō, tsí lei é kantīkɨ́n u ne, leí Cristu. 22 Dá tūví u ni ñāꞌa, ña é vata kukaꞌxi nuu i ni Xuva kō ne, xuꞌú ne, vata tsi tē ña kaꞌxí u dɨ, vata koo é kūvi niꞌí ko ña é kuntīkɨn ñá Cristú dɨ. Da xōó ka ñaꞌa ne, kantuvi ú vata kaa ña vata koo é kuvi xntii ú ña é nakáku ña ntaꞌa Xuva kō. 23 Kade ntɨꞌɨ ú sáꞌā kuenta iña túꞌūn nté koo nakáku ō ne, vata koo é dūku ntée u é vāꞌá vatā ó kakaꞌan túꞌūn san.
24 Ini nto tsí da kainu duꞌve ñaꞌa sán ne, un ntɨɨ́ ntɨɨ̄ ña ntaínu ña, ntá tsi uun ñaꞌa xña é nīꞌi ñá doméni san. Xoꞌō ne, kunu o da nté koo é niꞌi ko doméni é taꞌxi Xuva kō. 25 Da xōó ka ñaꞌa, ña é kaīnu dûꞌvé ne, ñá kāde ña nuu i é kāde dañu kúñu ñā. Kuān ó de ña é niꞌi ña doméni é uun daꞌna tsi kaxntii. Ntá tsi xoꞌō ne, niꞌi ko doméni é xntii ntii dañu ntūvi. 26 Xuꞌú ne, ñá te doto tsi kainu u. Da kaxeꞌe ú ne, ñá te kanakɨꞌɨn ixu ú tɨꞌntɨ́ ko, 27 tsí kanantoꞌō ú kúñū kó vata koo é na vīi é ntio ko. Tsí te ē nañéꞌe u tuku ñáꞌa ne, ñá ntīo ko é nakūnaa mií u kúñū ko.