8
Kuenta iña i é kaeꞌxi o é ntátsido ñā nú sāntu ña
Sáꞌā kakaꞌán u ve kuenta iña i é tsíxeꞌe ntō kó te kūvi kaꞌxi ó nuu i é ntátsido ñaꞌa san nú sāntu ña. Nuu é ntaā i é xkoó kaꞌan ñáꞌa tsí īó dɨkɨ kó nee iñá vii o. Ntá tsi e dóo kiꞌin inī kó san ne, dɨvī kade i e dóo naꞌnu ncho vii o. Ntá tsi é kuinima táꞌan kō né, dɨvī kade i é vāꞌá koo kueꞌnu o ni Xuva kō. Tē xoó ñaꞌa dóo iō dɨ́kɨ ī, kuíni i ne, váta kūtúꞌve ntiꞌxe ña vata kaa un ntɨꞌɨ̄ é ntio é kūtúꞌve ña. Ntá tsi te xōo ñáꞌa kakuinimá i Xuva kō ne, ini Xúva ko nēe ñáꞌa ña.
Kuenta iña i é kaeꞌxi o é ntátsido ñaꞌa san nú sāntu ñá ne, ini váꞌa ō tsi nté uun santu e ntúváꞌa nāa ña te neé nuu áꞌvi i ñuxiví a, tsí mii tsi Xuva kō. Īó ñaꞌa é xkoó kaꞌan ña é īó xuva ña e dukún kan ni ñūxiví a dɨ. Ñá te da dīi ntiꞌxe sántu ña nī tóꞌo ña iō. Ntá tsi xoꞌō ne, ini o tsi úun tsi Xuva kō é Uva ko ñā. É un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ véꞌxi ntaꞌa ña ne, dɨvi kuēnta iña ña é ntantíto ō dɨ. Uun tsi Tóꞌo ko Jesūcristú dɨ. Ede váꞌa ntɨꞌɨ ña é iō né, dɨvi kuēnta iña ña é ntantíto ō dɨ.
Ntá tsi īó ñaꞌa, ña e ñá ini nuu i sáꞌa. Iō ñá ne, é kuīní ña é kunuu inī ñá santu ña e ntúváꞌa nāa. Kūviko e ntátsido ña nú sāntu ña, kuiní ña. Te kāꞌxi ña e kuvíko é odo nú sāntu ñá ne, kade ña kuétsi, kuiní ña ne, kakudentu nima ñá dɨ, tsí vata kukaꞌxí nuu ña ni Xuva kō. Nuu é ntaā i é ña te kuenta iña i é kaeꞌxi o é xee o ntaꞌa Xuva kō. Ñá te neé kunaa o te ña káꞌxi o ne, ntē ña té neé niꞌi ko té kāꞌxi o. Kuvi kaꞌxi ntó da nēé ka ntɨꞌɨ, ntá tsi kuenta vií nto ni tāꞌan nto, ña vata kukáꞌxi nuu ni Xuva kō, vata koo é ña kóꞌxo nteē ñá te kāꞌxi ñá vatā ó kaeꞌxi nto. 10 Tsí ntoꞌo é ini váꞌa nto túꞌun Xuva kō né, te kutuvī ntó nú nāa mí kanuu iní ñaꞌa san sántu ñā ne, ñaꞌa, ña é vata kukáꞌxi nūu é kuintiꞌxe i Xuva kō ne, te kinī ñá nté o de nto ne, ñá uꞌvī ña é kāꞌxi ñá dɨ, kuān té ini ña é ña kúvi káꞌxi ña. 11 Ntoꞌó é ini váꞌa nto Xuva kō ne, dɨvi kuētsí nto te kōꞌxó ntēé taꞌan nto, ña é vata kukáꞌxi nūu váꞌa ni Xuva kō. Tsí kuenta iña ña é xiꞌí Cristú dɨ. 12 Tē kade nto é kīni kaá ni tāꞌan nto, ña é vāta kukáꞌxi nuu ni Xuva kō é dɨvi kuētsí nto é viī ñá nuu i é ini ña é ña váꞌā. Miī Cristú kuān ó de nto ni ñā dɨ. 13 Dukuān né, te dɨvi kuētsí ko é kōꞌxó nteé taꞌan ko nuu i é īni ña é ña váꞌā dá kaeꞌxi ú kúñū sán ne, dií ka váꞌā o é ña kaꞌxí kueꞌen tsi ú, vata koo é ña kóꞌxo ntēé taꞌan ko nuu i é kīni kaa.