7
Itsi iña ñá ntatántaꞌa
Vevií ne, kakaꞌán u ni nto nūu i é tsixeꞌe ntō ko da táxnuu nto tutú ntaꞌa ko: Dií ka váꞌā ó tē ña tántaꞌa ñatīí san. Ntá tsi da xe dóo īó nuu i é kīni kaa e ntákoꞌxo nteē ñá ne, é un é un ñatīí san ne, na koo ñadɨ̄ꞌɨ míi ñā. É un é un ñadɨ̄ꞌɨ́ san ne, na koo xɨɨ mii ñā dɨ. Na kāda ntaa ñátīí san ni ñadɨꞌɨ̄ ña. Ñadɨ̄ꞌɨ́ san ne, na kāda ntaa ñá ni xɨ̄ɨ ña dɨ́, vatā ó kantio é viī ñá, xe un xé un ña. Tsí ñadɨ̄ꞌɨ́ san ne, ñá te iña míi ka ña kúñu ñā, tsi íña xɨɨ ña. Kuan tsī kaa iña ñatií san dɨ, tsí ña te iña míi ka ña kúñu ñā, tsí iña ñadɨꞌɨ́ ña. Ñá kū kaꞌan ñátīí san é ña ncho kutuví dadɨɨ ña ni ñadɨꞌɨ̄ ñá, o ñadɨ̄ꞌɨ́ san, ñá ku kāꞌan ñá é ña ncho kutuví dadɨɨ ña ni xɨ̄ɨ ña. Na nātíin ña é kūntoo xio ña uun taan vata koo é nīꞌi ña ntuvi é kāꞌan ntâꞌví ña. Tē kúvi kaꞌan ntâꞌví ña ne, dá nākuntóo dadɨɨ xtuku ña vata koo é ña kuvi vii tóꞌō e ña váꞌā é kōꞌxó nteē ñá nuu i é kīni kaa, tsí ña kutíi ña é kuntoo mii ñā.
Ñá te kākaꞌán u te kuētsi é viī nto sáꞌa, ntá tsi kakaꞌán u tē ncho tántaꞌa nto ne, váꞌa ō. Dií ka váꞌā ó te dɨ́ un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ ñáꞌa vii ña vatā ó de ú, kuiní ko. Ntá tsi Xuva kō né, vatā ó ntio ña ne, xéꞌe ña xe un xé un ñaꞌa e túku e túku nuu i nté koo vií ña.
Tē xoó ña kuetsī é vāta tántaꞌa ña, o ñadɨ̄ꞌɨ kií san dɨ, kakaꞌán u tsí dií ka váꞌā ó te kuntoo mii ntō é ña nátantaꞌa nto, vata kaa ú xuꞌu. Ntá tsi tē ña kutíi nto nī kúñu ntō ne, tántaꞌa ntō. Dií ka váꞌā ó e tántaꞌa ntō naa i é kadā kuení nto é viī nto é kīni kaa ni kúñu ntō.
10 Ntá tsi ñaꞌa, ña e tántaꞌa ne, kakaꞌán u ni ñā é ña ku xtuví mii ñadɨꞌɨ́ san xɨɨ ña. Ñá te xūꞌu é kākaꞌán u sáꞌa, tsí Xuva kō é kuān ó kakaꞌan ña. 11 Ntá tsi te naxtuvī mii ñadɨꞌɨ́ san xɨɨ ña ne, ñá ku nātántaꞌa xtuku ña. Dií ka váꞌā ó te ntūváꞌa ña ni xɨ̄ɨ ña. Dukuān ne, ñá ku na xtuvī mii ñátīí san ñadɨꞌɨ̄ ñá dɨ.
12 Íña ña nguiī sán ne, ñá ni kāꞌan Xúva kō. Ntá tsi kakaꞌán u te īó uun ñatīí, ña kakuintiꞌxe i ne, īó ñadɨꞌɨ̄ ñá, ña é vata kuintíꞌxe i Xuva kō né, tē ntio ña kuntoo ña ni xɨ̄ɨ ña ne, váꞌā o. Ñá ku kīi nteé xio taꞌan ña. 13 Kuan tsī o dɨ́, te īó uun ñadɨ̄ꞌɨ, ña é kākuintiꞌxe i ne, ntá tsi xɨɨ ña ne, ñá kākuintiꞌxe ña ne, tē ntio xɨɨ ña é kutūví ka ña ni ñadɨꞌɨ̄ ñá ne, váꞌā o. Ñá ku kīi nteé xio taꞌan ña. 14 Tsí xɨɨ ña, ña é ña kákuintiꞌxe i sán ne, tuvi étsin ña nuu Xuva ko, tsí tuvi niꞌi ña ñadɨꞌɨ́ ña, ña é kākuintiꞌxe i san. Ñadɨ̄ꞌɨ́ san dɨ, ña é vāta kuintíꞌxe i ne, tuvi étsin ña nuu Xuva ko, tsí tuvi niꞌi ña ñatii, ña é kākuintiꞌxe i san. Tē ñaꞌá ne, iꞌxá ña ne, kuvi vata ntáa iꞌxá ñaꞌa, ña é ña ntákuintiꞌxe i san. Ntá tsi ntoo etsin iꞌxá ña nuu Xuva kó dɨ. 15 Ntá tsi te ñāꞌa, ña é ña kákuintiꞌxe i san, ntío ña é natsoo mii tāꞌan ña né, na viī mii ña. Kidáā né, ñatīí o ñadɨ̄ꞌɨ́, ña é kākuintiꞌxe i sán ne, ña túvi nūu i íña ña. Tsí Xuva kō ne, ntio ña é vāꞌá ko kuntoo ō. 16 Tsí ¿xoó ntu ini í te kuvi xntiin xɨ̄ɨ o é nakakū ña? ¿Ō xoó ntu ini í te kuvi xntiin ñadɨ̄ꞌɨ o é nakakū ña?
17 Ntá tsi vata ō táꞌxi Xuva kō é viī ó, vata ō kána ña kō, xe un xé un o ne, kuān koo vii o. Kuān ó kakaꞌán u ni ūn ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ña ntákuintiꞌxe i san. 18 Tē kána Xuva ko uun ñaꞌa, ña tuku ñuú san ne, ñá kuētsi é tēꞌnté kúñū é ixi ñá vatā ó de ña Israeé san. Tē kána Xuva ko ūun ñaꞌa, ña Israeé san ne, ñá kuētsi é ntavaꞌa xtuku ña kúñu ñā. 19 Tsí Xuva kō ne, ñá kāde ña kuenta te teꞌnte kúñū é ixi ko vatā ó de ña Israeé san ne, ō ñaꞌa. É nuu áꞌvi iña ñá ne, te kāde ntaa ó da nēé ka é kākaꞌan ña. 20 É un é un ñaꞌa, kuan tsi koo na viī ñá vatā o dé ña da kána Xuva ko ñā. 21 Tē dóo kantoꞌo o kaden tsiñūn da kána Xuva ko ō ne, ñá ku dē kuení o. Ntá tsi te tāꞌxi tóꞌo o ītsi é ntiin ne, ntiin. 22 Tsí xoo ñáꞌa, ña e dóo kantoꞌo i kade tsiñu da kána Xuva ko ī ne, é nakākú Xuva ko ñā é kuntīkɨn ñá ña. Kuān ó dɨ ni ñāꞌa, ñā é xoxo tóꞌo ī da kána Xuva ko ī, tsí iña Xuva ko kada tsiñu ña ve. 23 Xuva kō né, ñīi ña nto. Dōo áꞌvī ntáꞌvi ña nto. Dukuān ne, ñá ku dā váꞌa nto é tuku ñaꞌa nakāda tsiñu ña nto iña ña. 24 É un é un nto, tāꞌán, vatā o dé nto da kána Xuva ko ntō né, kuan tsī koo vií nto. Na nakaꞌan ntō tsí tuví Xuva ko ni ntō nguentúvi.
25 Kuenta iña ñá ntoo miī, ña é vāta kiní ñatīí o ñadɨ̄ꞌɨ, ña é vāta tántaꞌa ne, ña ni táꞌxi Xuva kō nté koo kaꞌán u iña ña. Ntá tsi kuvi taꞌxi ú itsi, tsi e dé kaꞌnu iní Xuva ko nī kó ne, kade ntaa u é kākaꞌan ña. Dukuān é kuvi kuintiꞌxe nto é kākaꞌán u. 26 Dōó ntii tūꞌun é kuntoo o ñūxiví a vevii. Dukuān é vāꞌá o tē ña tántaꞌa ñāꞌa san, kuiní ko xuꞌu. 27 Ntá tsi te īó ñadɨꞌɨ̄ ntó ne, ña ku nantuku ntō nté koo naxtuvī mii nto ña. Tē vata tántaꞌa nto ne, ñá ku ntuku nto ñadɨꞌɨ̄ nto. 28 Ntá tsi tē tántaꞌa nto ne, ña túvī neé nuu i é kīni kaa kade nto. Tē tántaꞌa ñadɨ̄ꞌɨ́ san ne, ña túvī neé nuu i é kīni kaa kade ña dɨ. Ntá tsi xoo é tántaꞌa i ne, ntoꞌo ña ñuxiví a. Kuān ó kakaꞌán u ni ntō, tsí ña ntío ko é ntōꞌo nto.
29 Sáꞌā ncho kaꞌán u ni nto, tāꞌan: Ñá tɨ̄tɨ́n ka ntuvi īo é kuntoo o. Dukuān né, kuntōo ntó vata tsi tē xoxó ñadɨꞌɨ̄ nto. 30 Xoo é tuví ntaꞌxa i ne, na kūtuví ña vata tsi tē ña te túvi ntaꞌxa ña. Xoo e dóo diní i ne, na kūtuví ña vata tsi tē ña te díni ña. Xoo é kañii i ne, na kuntoo ña vata tsi tē ña tuví nee iñá īó iña ña. 31 Xoo é kade tsiñu niꞌi ī é īó ñuxiví a ne, ña kú de ña kuenta neé īó ñuxiví a, tsí ñuxivi é kaīni o vevíi ne, ña náꞌa ká kutūvi.
32 Ñá ntīo ko e dóo nantɨꞌɨ nto iní nto. Xoo é vāta tántaꞌa i ne, kantɨꞌɨ iní ña nté koo vií ña é vāꞌa é ntio Xuva ko. 33 Ntá tsi xoo é īó ñadɨꞌɨ̄ í ne, kantɨꞌɨ iní ña nté koo vií ña ñuxiví a ne, é kuēꞌe ña é vāꞌá ñadɨꞌɨ̄ ña. 34 Kuan tsī ó ni ñadɨ̄ꞌɨ, ña é ña ni xío xɨɨ i, ni ñadɨ̄ꞌɨ kuetsí, ña é vāta tántaꞌa: kanɨɨ̄ nima ñá, kanɨɨ̄ kúñu ña kāntɨꞌɨ iní ña nté koo vií ña é vāꞌa é ntio Xuva ko. Ntá tsi ñadɨ̄ꞌɨ, ña é tántaꞌa sán ne, kantɨꞌɨ iní ña é īó ñuxiví a, nī nté koo vií ña é kutūvi diní xɨɨ ña.
35 Kakaꞌán u ni nto sāꞌa é vāꞌá tsi mii ntō. Ñá te kākaꞌán u é kāꞌnté nuu u e tántaꞌa ntō. Tsí é ntio ko ne, é vāꞌá koo kuntōo nto. Ntio ko é ña koo nté uun nuu i é kāꞌnté nuu é kuntīkɨn ntó kanɨɨ̄ nima ntó Xuva kō.
36 Te uun ñatīí kadē kuení ña tsí kantio é tántaꞌa ña ni tāꞌnu katuví niꞌi ñā, tsi é ita ntíꞌxin kuia tun é tántaꞌa tún ne, tē kuiní ña é vāꞌá o sáꞌa ne, na viī ña nee é dií ka váꞌā o. Ñá te kini kaa é tántaꞌa tun. 37 Ntá tsi te tuku ñatīí kadē kuení ña tsí váꞌā o é kutuvī mii ña é ña tántaꞌa ña ne, váꞌā ó de ña dɨ. 38 Dukuān ne, xoo é tántaꞌa i ni tāꞌnu katuví niꞌī ne, váꞌā ó de ña ne, ntá tsi tē ña tántaꞌa ña ne, dií ka váꞌā ó de ña.
39 Ñadɨ̄ꞌɨ́, ña iō xɨ́ɨ i ne, ntee tɨɨ́n ña da nɨɨ kāntíto xɨɨ ña. Ntá tsi tē xiꞌi xɨ́ɨ ña ne, kuvi natántaꞌa xtuku ñá ni da xōó ka ñatīi é ntio ña, ntá tsi uun ñatīi, ña é kakuintiꞌxe i Xuva kō dɨ. 40 Ntá tsi dií ka diní koo kutuvī ñá tē ña nátantaꞌa xtúku ña. Sáꞌā é kadē kuení ko, tsí nuu Espíritū Xúva kō nimá ko, kuiní ko.