6
Ña ntákuintiꞌxe i, ña ntátsiꞌi kuetsi taꞌan
Dá īó nuu i é ncho tsiꞌi kuétsi nto taꞌan nto ne, ¿neé ntu tsiñu kɨꞌɨn nto ntaꞌa ñaꞌa, ña é ña ntákuintiꞌxe i san? ¿Nté kui ña kɨꞌɨn ntu nto ntaꞌa ña ntákuintiꞌxe i san? ¿Ñā ntu íni nto tsí xoꞌō e ntákuintiꞌxe ko Xuva kō ne, kada kúꞌve o iña ña ñúxiví san rkontuvi? Te dɨvi ntō é kadā kúꞌvē ntó iña ña ñúxiví san rkontuví ne, ¿nté kui ña kuvi ntu kada kúꞌvē ntó nuu i é ña kueꞌé san? ¿Ñā ntu íni nto tsí te kúvi ve ne, un tsi nte ánjē sán kada kúꞌve o iña ña? Dukuān ne, dií ka ña ntii tuꞌun kada kúꞌve ó nuu i é īó ñuxiví a. Te iō nto e ntánāa núu nto kuenta iña i é īó ñuxiví a ne, ¿nté kui ntáde ntu nto kuenta ñaꞌa, ña é ña té neé kaduku ntée i ini ukún Xuva kō? Kakaꞌán u sáꞌa vata koo é na kūkaꞌan nuu nto. ¿Vá ña xoxó ntu nté uun ñaꞌa nuu taꞌán ña nto e ñá ini ña é kadā kúꞌvē ñá iña taꞌan ña? Ntá tsi ntoꞌó ne, ñá te da mii tsī e ntátsiꞌi kuetsi taꞌan nto, tsí ntaꞌa ñaꞌa, ña é ña ntákuintiꞌxe i Xuva kō san ntáñeꞌe nto, ntátsiꞌi kuetsi taꞌan nto.
É kuān ó ntátsiꞌi kuetsi taꞌan nto ne, ¿nté kui ña dií ka váꞌā ó é na kūtií nto nima ntó te kade ña ni ntō é kīni kaa? ¿Nté kui ña dií ka váꞌā ó é na kūtií nto nima ntó tē kaeni ntaꞌví ña nto? Ntá tsi ntoꞌó ne, kantēɨ é ntáde nto. Tsí un tsi nte taꞌan mii nto ntáde nto ni ñā é kīni kaa ne, ntaéni ntaꞌví nto ña dɨ.
¿Vá ñā ntu íni nto tsí ñaꞌa, ña e ntáde nuu i é kīni kaa sán ne, ñá nīꞌi ña é vāꞌá ntaꞌa Xuva kō? Ñá ku enī ntaꞌví mii ntō kúñu ntō; nté ñāꞌa, ña é kāde é kini kaa ni ñadɨ̄ꞌɨ́ san, nté ñā kanuu iní i santu, nté ñā kaeni dɨkɨ́ ñadɨ̄ꞌɨ é ña te ñádɨ̄ꞌɨ míi ī, nté natīi, ña kaeni dɨkɨ́ ñatií niꞌi i, 10 nté ñā duꞌú, nté ñā dóo kueꞌɨ̄, nté ñā kɨꞌvi, nté ñāꞌa, ña kadáꞌvi dovete táꞌan i, nté ñā kaeni ntaꞌví ñaꞌa é nīꞌi ña é ntio ña ne, nté uun ñaꞌa, ña kuān ó de san, ñá nīꞌi ña é vāꞌá ntaꞌa Xuva kō. 11 Iō ntó ne, kuan ō dé nto kídaā dɨ. Ntá tsi vevií ne, é ntūntoo nima nto. É xtūví xio Xuva ko ntō é kūvi nto iña mii ña. É ntūváꞌa nto ni Xuva ko vē, kuenta iña Tóꞌo ko Jesūcristu ni Espíritu ñā.
Kūñú kō ne, iña Xuva ko
12 Kuvi vií u da nēé ka nuu i, ntá tsi ña te un ntɨ́ꞌɨ nuū i é vāꞌá iñá ko. Kuvi vií ntiꞌxe ú da nēé ka nuu i, ntá tsi ña da váꞌa ko é da nēé ka nuu i é kūvi vií nī ko. 13 Iō ñaꞌa xkoó kaꞌan ña: “É kāꞌxi o ne, iña xído ko. Xīdó kō ne, iña é kāꞌxi o”, xkoó kaꞌan ñá dɨ. Ntá tsi ntuvi tsi nuu i é nantɨꞌɨ Xúva ko i te kuvi. Kūñú kō ne, ñá te iña i é kanī dɨkɨ́ ō ñatīí san ne, o ñadɨ̄ꞌɨ́ san, tsí kúñu kō ne, iña Xuva ko. Dɨvi ñā ne, íñā kúñu ko ñā. 14 Vata tsī o dé Xuva kō e nantóto ña Tóꞌo kō Jesucristú ne, kuan tsī koo nantóto ña kō dɨ́, tsi dóo iō ntíi ña.
15 ¿Ñā ntu íni nto tsi kúñu ntō ne, íñā Cristu? ¿Vá kīꞌi ntu ú kúñū Cristú ne, dá nataꞌan ntée ú ñadɨ̄ꞌɨ́ kini kaa? ¡Ña kúvi! 16 ¿Ñā ntu íni nto tsí ñatīi, ña kanataꞌan nteé ñadɨ̄ꞌɨ́ kini kaa sán ne, uun tsi kúñū ntákuvi ña ntuvi ña? Tsí túꞌun Xuva kō ne, kakaꞌan: “Ntuvi ñáꞌa sán ne, uun tsi kúñu kūvi ña”, kaꞌan. 17 Ntá tsi tē xoó kanakuntee táꞌan i Xuva kō ne, uun tsi espíritū kúvi ni ñā.
18 Dukuān ne, kunu nto dá ncho natāꞌan ntée nto kúñu nto nūu i é kīni kaa. Tsí da nēé ka kuétsī é kāde ñaꞌa sán ne, ñá tē neé kade i kúñu ñā. Ntá tsi xoo kanatāꞌan ntée i kúñu ī é vīi núu i é kīni kaa sán ne, é kuētsí tsi mii kúñu ñā kade ña. 19 ¿Ñā ntu íni nto tsí kúñu ntō ne, viꞌi úkūn Espíritū Sántū e táꞌxi Xuva kō é kunūu nima nto? Ñá te īña mií ka nto kúñu ntō, 20 tsí ña te nté kaa aꞌví i ntáꞌvi Xuva ko kuēnta iña nto. Dukuān ne, ntio é kada kaꞌnu nto Xuva ko nī kúñu ntō.