5
Kadē kúꞌvē ñá iña uun ñaꞌa, ña kade é kīni kaa
Ntákaꞌan ñáꞌa tsí uun ñaꞌa ntō ne, kaeni dɨkɨ́ ña ñadɨ̄ꞌɨ úva ñā. Nté ñaꞌa, ña é ña ntákuintiꞌxe i Xuva kō, ñá īni ña é kuān koo vií ña, é nákiꞌí ña ñadɨ̄ꞌɨ úva ñā. Dɨvi ntō ne, naa i é kuntōo nto dontɨ́ni ne, da ntáde naꞌnu ñaꞌa nto. Ña tii, ña é kuān ó de sán ne, kantio é nantīi nto ña. Kuān té xoxó u mí ntoo ntó ne, dōó kadē kuení ko iña nto. Vata tsi tē tuví dadɨɨ ú ni ntō, tsí é de kúꞌve ú iña ña kade é kīni kaa san, ntaꞌa Tóꞌo ko Jesūcristu. Dā ntánataká nuu nto ne, vata tsi tē ntoo dadɨɨ ntɨ́ ni nto, ntōꞌó nī Tóꞌo ko Jēsuu, ña e dóo iō ntií i. Kidáā ne, ntáda nto ña kuenta ntáꞌa tóꞌō e ña váꞌā sán vata koo é ntɨ̄ꞌɨ kueꞌen kúñu ñā ne, nakáku nima ña ntuvi te vēꞌxí xtuku Tóꞌo ko Jēsuu.
Ñá vāꞌá o é ntáde naꞌnu ñaꞌa nto. ¿Ñā ntu íni nto tsí te nākudáka un síin uꞌxen ia uꞌxen vāꞌá san ne, kuia kanɨɨ tɨꞌntɨ ī? Nakate nto kuétsi nto vē, tsí kanatɨ́vī kúñu kō dá iō kuetsí ko, vatā ó kanatɨ́vi uꞌxen vāꞌá san dá kanakudáka niꞌi uꞌxen iā san. Na ntūváꞌa nima nto váta kaa uꞌxen vāꞌá san e nté un síin uꞌxen ia ña kadáká ka. Váꞌā o é kuān koo vií nto, tsí Cristú ne, vata kaa a leꞌntu é xiꞌí kuenta iña ko kaa ña. Dā ntáde o viko katɨ sán ne, ñá ku de tsiñu niꞌi o uꞌxen iā san. Dukuān ne, ña váꞌā o é kudāka é kīni kaa sán nima nto, nté da nēé ka nuu i é ña váꞌa. Tsí kanɨɨ̄ nima kó na vīi o é vāꞌá san nī é nuu é ntaā í san.
E díꞌna taxnūu ú tutú ntaꞌa nto é kākaꞌán u é ña ku xkuntíkɨn nto ña kini ntáa san. 10 Ntá tsi ñá te kakaꞌán u é ña ku káꞌan kueꞌén ka ntó ni ñāꞌa, ña kini ntáa, ña é ntoo ñuxiví a, ña ntaéni dɨkɨ́, nī ña ntákuneꞌu iní i, nī ña ntaído dúꞌu, nī ña ntánuu iní i santu, tsí te kuān ó ne, kantio é ntīi nto ñuxiví san. 11 É kākaꞌán u ni ntō ne: Ñá ku ika dadɨɨ nto ni da xōó ka ñaꞌa, ña é kākaꞌan é kakuintiꞌxe i Xuva kō ne, ntá tsi kade ña é kīni kaa, te tií, te ñadɨꞌɨ̄ ñá, o tē kakuneꞌu iní ña, o kānuu iní ña santu é ntúváꞌa naa, o kākaꞌan kíni ña iña ñaꞌa, ō ña kɨꞌví ne, ō ña duꞌu. Ntē ña ku kaꞌxí dadɨɨ nto ni ñā. 12 Tsí kaduku ntée nto é kadā kúꞌvē ntó iña taꞌan nto, ña ntákuintiꞌxe i san. Ñá kadūku ntée u é kadā kûꞌvé u iña ñaꞌa, ña é ña ntákuintiꞌxe i Xuva kō, 13 tsí mii tsi Xuva kō é kāꞌan ñá te iō kuetsí ña. Ntá tsi ntoꞌó ne, naxtuvi xio nto ñatīí, ña kade é kīni kaa san.