4
Tsiñu é ntáde pustru
Na kūtuni nto tsí ntɨꞌɨ́ ne, ña ntáde tsiñu iña Cristú ntɨ, é uvē ntaꞌa ntɨ túꞌūn e dóo viꞌxín o iña Xuva ko. Xoó ñaꞌa é kūnteé ntaꞌa i ne, kantio é kāda ntaa ña nee ntɨ́ꞌɨ ntɨꞌɨ é kākaꞌan tóꞌo ñā. Xuꞌú ne, ñá kāde ú kuentá te kāꞌan ntó te vāꞌá u ne, o tē ña váꞌa u, o kuān te dá xōó ka ñaꞌa kuan koo kaꞌan ñá dɨ. Nté dɨvī ú ña kuvi káꞌan u neé ñaꞌa u. Ña te neé ni idé u, kuini ko, ntá tsi xoó ntu ini í te kuan ō. Da mii tsi Xuva kō é kuvi kaꞌan ñá te vāꞌá u ne, o te ña váꞌa u. Dukuān ne, ñá ku kāꞌan ntó te xoo dóo vaꞌa i, ō xoo ña váꞌa i, da nté nainu xtúku Xúva kō. Tē naínu ñá ne, naxiꞌí nuu ña nima ko vata koo é kūtuni ko nee iña é ñuꞌu xūꞌu. Taꞌxi Xuva ko kídaā é ntii díto un ntɨꞌɨ̄ é ntádē kuení kō é nuu nima ko. Kidáā ne, kaꞌan Xúva kō nee iña e dóo vaꞌá iña ko, xe un xé un ō.
Ntoꞌó, taꞌan, kakaꞌán u ni nto nuū i sáꞌā e váꞌa tsi mii ntō. Kakaꞌán u iñá Apoló ne, íñā kó dɨ, vata koo é kīni nto ntɨ́ ne, kutúꞌve nto é ña kuita ntíꞌxin nto vatā ó uve naꞌa túꞌun Xuva kō, vata koo é nté uun nto ña káꞌan nto: “Ña sāꞌá ne, dōo váꞌa ña”, ō kaꞌan nto: “Ña tsīkán ne, ñá vāꞌá ñaꞌa ña”, koo kaꞌan nto. ¿Xoó ntu kantaváꞌa ñaꞌa i nto te dií ka vaꞌá ñaꞌa nto é vata kaa ña nguiī san? ¿Nee iñá ntu īo íña nto é ña ni taꞌxi Xuva ko? Ntá tsi te taꞌxi Xuva kō ne, ¿nté kui kade kaꞌnu ntu nto vata sá tē kuenta iña mii nto ni níꞌi nto?
Dɨvi ntō ne, é dōó kuika nto vē; ñá tē nee iñá ka ntátaan núu nto. Mii ntō ntáde nto rei, é ntē ñá vādá ka míꞌi ntátaan núu nto ntɨ. Tē dɨ́ nuu é ntaā i é rei ntíꞌxe nto ne, kadā kûꞌvé dadɨɨ ntɨ́ ni ntō. Ntá tsi ntɨꞌɨ é pustrú ntɨ ne, vata te taꞌxi Xuva kō é ntīi ntɨ un tsi nte ata i kan. Kuan ō dé kuení ko. Vata ntáa ñaꞌa, ña niꞌi i doxiꞌí san ntáa ntɨ, é kanɨɨ ñūxiví san ntaíto díto ña ntɨ́, ni ūn ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ ánje, ni ūn ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ñaꞌa san. 10 Ntɨꞌɨ́ ne, dōó tuntú ntɨ kuenta iña Cristu. Ntá tsi ntoꞌó ne, dōó kiꞌin inī nto é kudadɨɨ nto nī Cristu. Ntɨꞌɨ́ ne, ña túvi ntīi ntɨ́, ntá tsi ntoꞌó ne, dóo iō ntíi nto. Ntɨꞌɨ́ ne, ña ntaíko ñuꞌu ñaꞌa sán ntɨ, ntá tsi ntoꞌó ne, dōo ntaíko ñuꞌu ñāꞌa san nto, kuíni nto. 11 Ntē vevii ntákakɨn ntɨ́ ne, ntaítsí ntɨ ntute. Ña túvi dōo é kūꞌun ntɨ. Dōo ntádē xení ñaꞌa san ní ntɨ ne, ña túvi viꞌi miī ntɨ́ mi é kuntōo ntɨ. 12 Ntɨꞌɨ́ ne, dōó ntántoꞌo ntɨ é ntaꞌa ntɨ ntáde tsiñu ntɨ́. Dā ntákaꞌan kíni ñaꞌa san ní ntɨ ne, ntánantiko kōó ntɨ, kakaꞌán ntɨ: “Na kunūu méꞌñu kunuu dava Xuva ko ntō”, xkoó kaꞌán ntɨ. Dā ntáde ña nī ntɨ é kīni kaa ne, ntákutíi ntɨꞌɨ ntɨ́ nimá ntɨ. 13 Dā ntákaꞌan kíni ña nī ntɨ́ ne, ñá tē ntákudiín ntɨ ni ñā, tsi ntánakaꞌnu ntɨ́ iní ñā. Ntáde ña nī ntɨ́ vata te ñeꞌe ñuxiví sa kúvi ntɨ, vata ntáa nuu i é ña kaidiáꞌvi ká i e ntánakuītá ñaꞌa san. Un tsi nté vevií ne, kuan tsī ó ntáde ña nī ntɨ.
14 É kakāꞌán u ni ntō saꞌá ne, ñá te kakāꞌán u é kūkaꞌan nuu nto, tsí kade tii ú ni ntō vata kaa iꞌxá miī ko e dóo kakuinimá ko i. 15 Tsí kuan te uꞌxi míil mastru nto, ña é ntánañéꞌe í nto iñá Cristú ne, ntá tsi ña tɨtɨ́n uva ntō. Dɨvī u é uva ntō, tsí nañéꞌe ú nto túꞌūn é vāꞌá san nté koo kuintiꞌxe nto Jesūcristu. 16 Dukuān ne, kaikán u da xeꞌe ntáꞌa nto é kuntīkɨn ntó ko ne, viī ntó vata tsī ó de ú san.
17 Kuenta iña i sáꞌa ne, taxnūu ú Timoteu, é vata kaa iꞌxá miī ko, ña e dóo kakuinimá ko. Ñá kaxtuvī mii ña é kuntīkɨn ñá Xuva kō. Dɨvi ñā nakaꞌan ñá ntō nté o dé u é kantīkɨ́n u Cristú, vatā ó kanañēꞌé u ñaꞌa san má ūkún dā míꞌī ka kañeꞌé u. 18 Iō ntó ne, dōo ntáde naꞌnu nto, tsí kuini nto ne, ña kíꞌxī ká u, kíxkoto niꞌni ú nto. 19 Ntá tsi ña kukuíi ka dá kiꞌxi ú, te Xuva kō ntio ña. Kidáa kutūní ko te kūvi vií ntiꞌxe ña ntáde naꞌnu ñaꞌa sán ne, o kūdii da ntákaꞌan ña. 20 Tsi mí kadē kûꞌvé Xuva kō ne, ñá te da mii tūꞌun kúvi, tsi dóo iō ntii ña neé viī ña. 21 ¿Nee iñá ntu é ntio nto: é kīꞌxi ú mí ntoo nto é nāa ú ni ntō né, ō é kīní u nto e dóo kakuinimá ko nto?