3
Ña ntáde tsiñu dadɨɨ iña Xuva ko
Ña ni kúvi kāꞌán u ni nto vatā ó kakaꞌán u ni ñāꞌa, ña é ini vaꞌá Xuva ko, tāꞌan. Ntá tsi kakaꞌán u ni nto vatā ó kakaꞌán u ni ñāꞌa, ña é da mii tsī é īni nee iña é īó ñuxiví a. Váta kīni váꞌa nto nuu i īñá Cristu, tsí vata ntáa iꞌxa ɨkɨ́n san ntáa nto. Vatā ó kaxéꞌe o dɨ̄kui é kōꞌo iꞌxa ɨkɨ́n san é vata kutíi i é kāꞌxi kúñū ne, kuān ó kanakuāꞌá u nto núu ī é kiꞌin īní san dɨ, tsí vata kutíi nto kɨꞌɨn dɨkɨ nto túꞌūn é kiꞌin īní san. Nté vevií vata kutíi nto kɨꞌɨn dɨkɨ nto, tsí ntáde dukuan nto vatā o ntáde ña ñuxiví san. ¿Ñā ntu te dukuan o ntáde nto da ntákuneꞌū iní nto ni tāꞌan nto, ō da ntánaa núu nto ni tāꞌan nto? Dito tsi ntáde nto vatā ó de ña ñuxiví san. Kakaꞌan ntó, uun ñaꞌa ntō: “Xuꞌú ne, kantīkɨ́n u Pablu.” Tuku nto ne, kakaꞌan nto: “Xuꞌú ne, kantīkɨ́n u Apolo”, xkoó kaꞌan nto. ¿Ñā te dukuan ntú o ntákaꞌan nto vatā o ntákaꞌan ñá ñuxiví san?
¿Xoó ntu é Apolo í san? ō ¿xoó ntu é Pablu í san dɨ? Kūdii ña ntáde tsiñu iña Xuva ko ntɨ e ntánakuāꞌa ntɨ́ nto é kuintiꞌxe nto ña. Da mii tsī e táxnuu Xuva kō ntɨ é kāde ntɨ, é un é un ntɨ. Xuꞌú ne, da mii tsī é nakūꞌxí u tsɨ́kɨ̄n sán ne, Apoló san ne, dáꞌvi ña ntūte. Ntá tsi Xuva kō táꞌxi ñā é kuēꞌnu. Dukuān ne, ñá te kāꞌnu ñaꞌa ña kaíꞌxi tsɨ́kɨ̄n san, nté ña kadáꞌvi ntute sán dɨ, tsí mii tsi Xuva kō e dóo kaꞌnu ña, tsi dɨ́vi ñā né, kataꞌxī ña é kuēꞌnu. Dadɨɨ tsi nuu áꞌvi ña kaíꞌxi tsɨ́kɨ̄n sán ni ñā kadáꞌvi ntute san. Ntá tsi táꞌxi Xuva kō é vāꞌá iña ña, é un é un ña, vata tsī ó kade tsiñu ña. Dadɨɨ tsi ntáde tsiñu ntɨ́ iña Xuva ko. Dɨvi ntō né, vata ntáa ñuꞌu é katavi nuu Xuva kō ntáa nto. O vāta ntáa viꞌi é kaxntītsí Xuva kō ntáa nto. 10 Xuꞌú ne, vata kaa ña kadama, ñá odo nūú, kaa ú, e táꞌxi Xuva kō é kutūní ko nté koo kada váꞌa ú etɨ́ viꞌi san. Tuku ñaꞌa ne, katsodo ña ntóꞌo nuu i kan. Ntá tsi na kōto váꞌa ña, xe un xé un ña, nté o ntáde tsiñu ña. 11 Jesucristú ne, dɨvi ñā é vata kaa etɨ́ viꞌi san kaa ña. Ña kúvi nanīꞌi ko túku etɨ́ viꞌi é dií ka vaꞌa é dɨvi ñā. 12 Dōó tɨtɨ́n nuu i é kuvi tsodo o ētɨ́ viꞌi san. Kuvi tsodo o ōró, ō kaá kuīꞌxín, o xūu e dóo nuu áꞌvi i, o kuvi tsodo o ūtún, ō xóꞌo, o chɨ̄ɨn. 13 Tē ita ntíꞌxin ñuꞌú san viꞌi sán ne, kutuni ko te váꞌa nuu i e dé tsiñu niꞌi ña xntítsí i san. Kuan kōo kutuni ko xoo e dé tsiñu váꞌa i ntuvi te vexkáda kûꞌvé Xuva kō, tsí vata kaa ñuꞌú san kaa ña te kúvi. Te kuīta ntíꞌxin tsiñu ko nūu Xuva kó ne, dōo dîtó te vāꞌá o dé tsiñu ō né, o tē ña váꞌa o nī de tsíñu ō. 14 Te kūtií tsiñu kō é kuntītsí te kuīta ntíꞌxin ñuꞌú san ne, níꞌi kō é vāꞌa. 15 Ntá tsi te koko e dé tsiñu ō ne, kunaá iña ko. Ntá tsi mii ō ne, nakáku o vatā o dé ñaꞌa é da miī kúñu ī nakáku ña dá iꞌxi víꞌi ña.
16 ¿Ñá īni ntú nto tsí viꞌi Xuva kō kúvi nto, tsí nuu Espíritu Xuva ko nīma nto? 17 Te xōo ñáꞌa nakatsin ña viꞌi Xuva kō né, nakatsin Xuva ko ñā dɨ, tsí xúkun Xuva kō né, kūviko kuenta iña ña. Dɨvī xúkun tsīkán ne, dɨvi o xoꞌō.
18 Ñá ku kāni ntaꞌví mii ntō kúñu ntō. Te iō nto e dóo kiꞌin inī ntó, kuiní nto, vatā ó ini ñá ñuxiví san ne, dií ka váꞌā ó te ntuvi nto vata kaa ñaꞌa, ña é ña te neé ini, vata koo é kūtúꞌve nto é nuu é ntaā i. 19 Nee iña e dóo kiꞌin īní ñuxiví san ne, ñá vādá kaidiáꞌvi nuu Xuva ko. Tsí uve naꞌa kakaꞌan túꞌun Xuva kō: “Nuu i é kīni kaa e ntántukū nuní ña ne, dɨvi tsi nūu i é kuēꞌé Xuva kō é kōꞌxó nteē ña”, kaꞌan. 20 Kakaꞌan xtúku túꞌun ñā dɨ: “Ini Xúva kō é un ntɨꞌɨ̄ é kadē kuení ñaꞌa, ña e dóo tuꞌvé i ñuxiví san ne, ñá vādá kaidiáꞌvi kueꞌen tsi”, kaꞌan túꞌun ñā. 21 Dukuān ne, ñá ku kada kaꞌnu nto te kantīkɨn ntó dā xóo ká ñatīi, tsí un ntɨꞌɨ nuū i é kāduku ntée nto. 22 Tsí kuān té Pablu, ni Apólo, nī Pedrú, ni kanɨɨ ñūxiví san, ni ntūvi iña kó, ni dōxiꞌi san, ni é un ntɨꞌɨ̄ é iō vevíi, nī é un ntɨꞌɨ̄ é kōo ntuvi é vēꞌxí ne, un ntɨꞌɨ nuū i sáꞌa é kāduku ntée nto. 23 Dɨvi ntō ne, ntáduku ntée nto Cristu. Cristú ne, kaduku ntée ña Xuva kō.