2
Tūꞌún Cristu, ña xiꞌí ntiká krusi kan
Xuꞌú ne, dā xeé u mí ntoo nto, tāꞌan, é kāꞌan ntódo ú ni ntō é nuu é ntaā í iña Xuva kó ne, ñá ni kāꞌán u ni nto túꞌūn e dóo viꞌxín kaa, nté túꞌūn e dóo kiꞌin inī í san. Tsi dé kuení ko é ña te nee iñá kaꞌán u ni ntō é da mii tsī túꞌun Jesūcristu, nté ō xiꞌi ñá ntíkā krusi kan kuénta iña ko. Dā itúvī ú ni ntō ne, ña túvi ntiī ko. Koó da kanɨ́ꞌɨ u tuví u e dóo uꞌví ko. Dá kakāꞌán u ni nto, nī dá kakāꞌan ntódo ú ne, ñá tē túꞌūn e ntákaꞌan ña e dóo kiꞌin inī í san é kākaꞌán u ni ntō, tsí táꞌxi Espíritū Sántū sán ko ntii ñā é kuvi nakuāꞌá u nto, vata koo é na kunuu inī ntó Xuva ko, ña e dóo kaꞌnu, ña te é kunuu inī ntó ñaꞌa, ña e dóo kiꞌin inī í san.
Kanañēꞌe Espíritū Sántū san ko xoo é Xuva kō
Ntá tsi kakaꞌán ntɨ túꞌūn é kiꞌin īní ni ñā e dií ka ini túꞌun Xuva kō. Ntá tsi ña te dɨvī túꞌūn e ntákaꞌan ña dóo tuꞌvé i san, nté tūꞌun e ntákaꞌan ña ntádē kûꞌvé ñuxiví a vevii, tsí ña náꞌa ka kuntōo ña ñuxiví a. Ntá tsi túꞌūn é kākaꞌán ntɨ e dóo kiꞌin īní iña Xuva kó ne, iña nuu i é tūvi xuꞌu un tsi nte díꞌna da de kúꞌve ñá ñuxiví san. Núu i sāꞌá ne, dɨvī é nīꞌi ko é vāꞌá ntaꞌa Xuva kō. Nté uun ñaꞌa, ña ntádē kûꞌvé ñuxiví a ne, ñá ni kutūni ñá nuu i sáꞌa. Tē dɨ́ ni kutūni ñá ne, ñá ni naxnteē ñá Tóꞌo kō ntiká krusi kan, ña dóo kaꞌnu. Ntá tsi uve naꞌa kakaꞌan túꞌun Xuva kō:
Núu ī é vāta kiní o, é vāta tekú kō, é vāta kɨꞌɨn dɨkɨ kó ne,
é xtūví tūꞌvé Xuva ko nūu i tsíkan iña ñaꞌa, ña é ntákuinima í ña,
kaꞌan túꞌun ñā. 10 Sáꞌā ne, náñēꞌé Xuva ko ko ntāꞌa Espíritū Sántū san. Tsí Espíritū sán ne, kaito nteé ña é un ntɨꞌɨ ūn tsi nte nuu i é ña káñeꞌe dɨkɨ ko iña Xuva ko, é da mii tsi Xuva kō é īni ña.
11 Ntá tsi ¿xoó ntu ini i nee iña é kadē kuení tuku ñaꞌa? Tsí da mii tsi nīma ña é īni. Dukuān né, da mii tsī Espíritū Sántū san íni ña nté o kadē kuení Xuva kō. 12 Ntá tsi xoꞌō ne, ñá ni nīꞌi ko é nakuaꞌa o nuū i é īó ñuxiví a, tsí xoꞌō ne, níꞌi ko miī Espíritu Xuva kō vata koo é kūtuni ko nuu i é kataꞌxi Xuva ko kō tsi dóo váꞌā ó de ña ni kō. 13 Ñá tē túꞌūn e dóo ini ñá ñuxiví sa é kākaꞌán ntɨ nuu i sáꞌa, tsi túꞌūn é nañéꞌe Espíritū Sántū sán ntɨ é kākaꞌán ntɨ. Dukuān é kanañēꞌé ntɨ ñaꞌa, ña é nuu Espíritū Sántū san níma i, núu ī é kākaꞌan Espíritū Sántū san.
14 Ntá tsi ñaꞌa, ña é ña te núu Espíritū Sántū nima í ne, ña kúvi kɨ̄ꞌɨn dɨkɨ ña túꞌūn é ncho kaꞌan Espíritu Xuva ko ni ñā. Dōó tuntu kaa túꞌūn san, kuíni ña, tsí ña te núu Espíritū Sántū san níma ña é nañēꞌe ñá ña nee é kāni túꞌun. 15 Ntá tsi ñaꞌa, ña é nuu Espíritū Sántū nima í ne, kuvi kaꞌan ntée ña un ntɨꞌɨ nuū i. Ntá tsi dɨvi ñā ne, xoxó kuvi kaꞌan ntée i ña. 16 Tsí kakaꞌan túꞌun Xuva kō: “¿Xoó ntu ini i nté o kadē kuení Xuva kō? ¿Xoó ntu kuvi nañēꞌé i ña itsi?”, kaꞌan. Ntá tsi xoꞌō é iꞌxá Xuva ko ō ne, ntádē kuení ko vatā ó kadē kuení Cristu.