Tutu é kuvi ūun e táxnūu San Pablu iña ñá ñuú Corintu
1
Kakaꞌán Pablu ni ñá ntákuintiꞌxe i, ña ntoo ñuú Corintu
Xuꞌu é Pablú u ne, kana Xuva kō ko é vīí u pustru iña Jesúcristu, tsí kuan ō ntío ña. Dadɨɨ ú ni ēní ko Sostené ne, táxnūu ntɨ́ túꞌūn saꞌá iña nto, ña ntákuintiꞌxe i Xuva kō e ntánatāká nuu nto ini ukun ñuú Corintu, ña é ntuviko kuēnta iña Jesúcristu, ña e kána Xuva kō é ntuntoo nima ntó, ni dā xóo ká ñaꞌa, ña ntoo dá vādá ka ñuxiví a, ña ntákaku niꞌi dɨ̄ví Tóꞌo ko Jesūcristu. Tsí dɨvi ñā é Xuva ko ña iña ko un ntɨ́ꞌɨ ō. Na naxnuu viko Xuva ko nto, dɨvi ña nī Tóꞌo ko Jesūcristu. Na tāꞌxi ña é vāꞌá koo kuntōo nto.
Niꞌi ko é vāꞌá iña Xuva ko kuenta iñá Cristu
Nguentúvi kanakuéꞌe ú sintiáꞌvi ntaꞌa Xuva ko kuēnta iña nto, tsi dóo váꞌā o dé ña ni nto kuēnta iña Jesúcristu. Tsi táꞌxi ña e dóo kukuika níma nto é un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ nuu i dɨ. Tāꞌxi ña e dóo váꞌa koo kaꞌan nto da nēé ka nuu i e ntákaꞌan nto, nī e dóo kiꞌin inī ntó dɨ. Tsi túꞌūn vaꞌá iñá Cristú ne, é nuu é ntaā í iña nto. Dukuān ne, ñá tē neé ntákūnáa nteē ntó iña Xuva kó da nɨɨ̄ ntántétu nto ntuvi dá nainu xtúku Tóꞌo ko Jesūcristu. Tsí Xuva kō ne, kuenta vií ña é kuntoo kutu ntō un tsi da nté ntīi ata i kan, vata koo e nté uun xoxo kuvi kaꞌan nteé i nto tē xee ntúvī é kixkadā kûꞌve Tóꞌo ko Jesūcristu. Xuva kō ne, nguentúvi kade ntaa ña nee é kākaꞌan ña. Dɨvi ña kāna ña nto é uun tsi kuvi nto ni Īꞌxá mii ña, Tóꞌo ko Jesūcristu.
Dā kii nteé xio taꞌan xúkūn san
10 Dɨvi nto, tāꞌan kó, kakaꞌán u ni nto kuēnta iña Tóꞌo ko Jesūcristu dá kakaꞌán u é na viī ntó da xeꞌé ne, natíin dadɨ́ɨ nto ni tāꞌan nto. Ñá ku kīi nteé xio taꞌan nto, tsí uun kuédadɨɨ tsi é kadā kuení nto. 11 Tsí kakaꞌan ñáviꞌi Cloee ní ko tsi ntánāa núu nto ni tāꞌan nto. 12 Kakaꞌan ñá tsi íō ntó ne, kakaꞌan nto: “Xuꞌú ne, kantīkɨ́n u Pablu”; iō ntó ne, kakaꞌan nto: “Xuꞌú ne, kantīkɨ́n u Apolo”; ō “Xuꞌú ne, kantīkɨ́n u Pedru”; ō “Xuꞌú ne, Cristu kantîkɨ́n u”, xkoó kaꞌan nto. 13 ¿Vá ūvi nuu ntú Cristu? ¿Vá xūꞌú ntu é Pablú u ña é xiꞌí ntiká krusi kan kuénta iña nto? ¿Vá kuenta iñá ko ítsi ntute nto? 14 Ntá tsi dóo váꞌā ó tsi nté uun nto ña ni nakutsi ntúte ú nto; da mii tsī Crispu ni Gáyu. 15 Dukuān ne, ñá xoxó kuvi kaꞌan i e ítsi ntute ntaꞌa ko. 16 Nakaꞌān kó tsí nakutsi ntúte ú ñaviꞌi Stefanú dɨ. Ntá tsi ña nakaꞌán ko tē nakutsi ntúte ú tuku ká ñaꞌa dɨ. 17 Tsí Cristú ne, ñá ni taxnūu ña ko é nakūtsi ntute ú ñaꞌa, tsí xuꞌú ne, taxnūu ña ko é kāꞌan ntódo u túꞌūn é vāꞌá san nté koo nakáku ō. Ñá kakāꞌán u túꞌūn e dóo viꞌxín kaa san é vata tē dóo tuꞌvé ko, vata koo é ña ku dé kuení nto te nākáku nto kuenta iña túꞌūn e dóo kiꞌin inī i é kākaꞌán u ni ntō, vata koo é ña nantii níꞌni u e dóo nuu áꞌvi i é xiꞌí Cristu ntíkā krusi kan kuénta iña ko.
Xéꞌe Xuva kō é kūvi vií Cristu é un ntɨꞌɨ̄, e dóo kiꞌin inī ñá vata kaa mii ñā
18 Dá kakāꞌan o tsí xiꞌí Cristu ntíkā krusi kán ne, ñá tē nté kaa tuntu kaa túꞌūn saꞌá, kuiní ñaꞌa, ña ntaíka itsi dôꞌví san. Ntá tsi dɨvi ō e ntántīkɨn ó Cristu, ña é nakáku kō ne, tūꞌún sāꞌá ne, tūꞌun íña núu i e dóo kaꞌnu é edé Xuva ko īña ko, kuiní kō. 19 Duꞌva ō kúvi vatā ó uve naꞌa kakaꞌan túꞌun Xuva kō:
Nantɨꞌɨ̄ u é kiꞌin īní ñaꞌa, ña dóo kiꞌin inī i;
nāxtuví xio u é kāñeꞌe dɨkɨ ñáꞌa sán dɨ,
kaꞌan.
20 ¿Míꞌi ntu nūu áꞌvi ñaꞌa san, ña e dóo iní san, nī ña dóo tuꞌvé i iñá leí san, nī ña e dóo ini kaꞌan nuu i é īó ñuxiví a? Náñēꞌe Xúva ko kō tsí nee iña e dóo vaꞌá ñuxiví a, kuiní kō ne, ñá tē neé nuu áꞌvi i núu ña. 21 Dōó kiꞌin īni Xúva kō, tsi ñá ni dē vaꞌa ña é kutūni ñáꞌa san nee ñáꞌa ña kuenta iña i e dóo kiꞌin inī ña, ntá tsi dóo xkúntee iní ña é nakakū ñá ñaꞌa, ña é kuintiꞌxe i ña kuenta iña túꞌūn e dóo tuntu kaa é kāꞌan ntódo o.
22 Ña Israeé san ne, ncho kiní ña nuu i e dóo kaꞌnu; ña griegú san ne, dōó ncho kutúꞌve ña, é kukiꞌin inī ña. 23 Ntá tsi xoꞌō ne, ntákaꞌan ntódo o iñá Cristu, ña é xiꞌí ntiká krusi kan kuénta iña ko. Ña Israeé san ne, dōó dokaꞌan é ntákaꞌan o, kuíni ña. Ña tuku tatá i san ne, dōó tuntu kaꞌan o, kuíni ña. 24 Ntá tsi xoo ñáꞌa, ña e kána Xuva kō né, kuān te ña Israee ñá ne, o kuān te ñá griegu ñá ne, kutuni ña tsí Cristú ne, nīꞌi ña é kūvi vií ña da nēé ka ntɨꞌɨ nuu í, ne, niꞌi ña e dóo kiꞌin inī ñá kuenta iña Xuva kó dɨ. 25 Tē nee iña é kade Xuva kō e dóo tuntu kaa, kuíni ñaꞌa sán ne, dɨvī e dií ka váꞌa kuēꞌen é vata kaa é tuꞌvé ña ñuxiví a. Nee iña e dóo vita iní Xuva kō ne, dɨvī e dií ka ntii inī i é vata kaa ña ñuxiví a. 26 Dɨvi nto, tāꞌan kó, na nakaꞌan ntō nte ntáa nto dā kána Xuva ko ntō. Ñá tɨtɨ̄n nto e dóo tuꞌvé nto, vatā o túꞌve ña ñuxiví a. Ñá tɨtɨ̄n nto e dóo naꞌnu ñaꞌa nto ne, ña tɨ́tɨn nto e dóo kuika ntō dɨ. 27 Ntá tsi nuu i e dóo tuntu kaa, kuíni ña ñuxiví a ne, dɨvī é nākaxnúu Xuva kō é nakōꞌxó nteē ñá ñuxiví san, ña e dóo kiꞌin inī í ne, nākaxnúu Xuva ko nūu i é ña ntii iní i san é nakōꞌxó ñaꞌa, ña e dóo ntii inī í san. 28 Nakaxnúu Xuva ko ñāꞌa, ña é ñā váda ntaidiáꞌvi, kuíni ñaꞌa ñuxiví sa, nī ñaꞌa, ña é ña ntío kueꞌen tsí ñaꞌa san, nī ñaꞌa, ña é ña te neé nuu áꞌvi i, kuíni ñaꞌa sán dɨ, vata koo é na nakōꞌxó ña ñaꞌa, ña dóo naꞌnu ñaꞌa san. 29 Tsí ña kúvi vīí kaꞌnu nté uun ñaꞌa nuu Xuva ko. 30 Tsí mii Xuva kō né, tāꞌxi ña é uun kuédadɨɨ tsi ntuvi o ni Jesūcristu. Ntaꞌa Jesuú ne, taꞌxi ña e dóo kiꞌin inī kó nī é ntuntoo kuétsi ko, nī é ntuviko o kuēnta iña Xuva ko, tsi e ntáꞌvi ña kuétsi kō dá xiꞌi ña. 31 Duꞌva ō kúvi nuu i sáꞌa vatā ó uve naꞌa kakaꞌan túꞌun Xuva kō: “Xoó ncho kada kaꞌnu mii ī kúñu ī ne, na kāda kaꞌnu ña kuenta iña Xuva ko”, kaꞌan.