16
Kataxnūu Pablú ntiusi
Ntio ko é kīni nto tsi dóo vaꞌá ñaꞌa taꞌan ko ñadɨ̄ꞌɨ, ñá nanī Febe, ñá kaxntii īni ukun ñuú Cencrea. Váꞌa koo vií nto ni ña te xēe ña. Kuiko ñuꞌu nto ña vata tsi te Xuva kō. Xntii nto ñā nee iña é kātaan núu ña, tsi dóo ini xntii ña taꞌan ko, ni xūꞌú dɨ.
Nakuéꞌe nto ntiusi ñá nani Āquila ni ñádɨꞌɨ̄ ñá Prisila, ña ntáde tsiñu dadɨɨ nī ko iña Jesúcristu, ña é dií sa ni kunaá ntuvi iña i é nadaꞌan ñá ko. Ñá te da miī tsu é kānakuéꞌe ú sintiáꞌvi ntaꞌa ña, tsí un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ña ini ukún ña é ña te ña Israeé san ne, kuan ō kaꞌan ñá dɨ. Nakuéꞌe nto ntiusi un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ña ntákuintiꞌxe i, ña ntánataká nuu nú viꞌi ña kān dɨ. Nākuéꞌe nto ntiusi Epenetu, ña e dóo ntio ko. Diꞌna ña kuíntiꞌxe ña Cristu é un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ña ñuú Asia. Nakuéꞌe nto ntiusi ñá nani Māria, ña e dóo dé tsiñu ina nto. Nakuéꞌe nto ntiusi Andrónicu ni Júnia, ña ñuú ko. Dadɨɨ tsi ñúꞌu kutū ú ni ñā. Iní pustrú san e dóo vaꞌá ñaꞌa ña. Diꞌna ña kuíntiꞌxe ña Cristu é xūꞌu.
Nakuéꞌe nto ntiusi Amplíatu, ña e dóo ntio kó kuenta iña Xuva ko. Nakuéꞌe nto ntiusi táꞌan ko Ūrbanu, ña é dadɨɨ ntáde tsiñu o ni i kuēnta iñá Cristú, ni Ēstaqui, ña e dóo ntio kó dɨ. 10 Nakuéꞌe nto ntiusi Apéle dɨ, ña e dóo váꞌā o dé nuú Cristu. Nakuéꞌe nto ntiusi ñáviꞌi Aristobulú dɨ. 11 Nakuéꞌe nto ntiusi ñá ñuú ko, ñá nani Herōdiuun, ni un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ñaviꞌí Narcisu, ña ntákuintiꞌxe i Xuva kō. 12 Nakuéꞌe nto ntiusi Trífena ni Trífosa, ña ntáxio ntii ntáde tsiñu iña Xuva ko. Nakuéꞌe nto ntiusi táꞌan ko Prēsida, ña e dóo ntio ko. Un váꞌa ō váꞌa tsi kade tsiñu ña iña Xuva ko. 13 Nakuéꞌe nto ntiusí Rufu, ña é nakaxnúu Xuva kō, ni dɨꞌɨ̄ ña é vata te dɨꞌɨ miī kó ña dɨ. 14 Nakuéꞌe nto ntiusi Asíncritu, ni Flégonti, ni Hérme ni Pátroba, ni Hérma, ni un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ taꞌan kō, ña ntáduku ntée Xuva kō dɨ́, ña ntoo niꞌi ñā. 15 Nakuéꞌe nto ntiusi Filólogu, ní Julia, ni Néreú, ni tāꞌan ña Olimpa, ni un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ taꞌan kō, ña ntáduku ntée Xuva kō dɨ.
16 Kanɨɨ̄ nima ntó nakuéꞌe nto ntiusi táꞌan ntō é un é un ntō, tsi ntáduku ntée nto Xuva kō. Ña ntánataká nuu ini un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ úkūn mi ntánuu iní ña Cristú ne, taxnūu ña ntiusi ntó dɨ.
17 Káꞌān ú ni nto, tāꞌan, é na kōto nto xoo é kāde i é nāa núu nto ni tāꞌan nto, xoo é kanatɨ̄ví nuu i e ntákuintiꞌxe nto, tsí e túku nuu i e ntánakuāꞌa ña nto naa i é nakuāꞌa ú nto. Ñá ku kīni nuu nto iña ña, 18 tsí ña túvi neé tsiñu ntáde ña iña Tóꞌo ko Jesūcristu, tsí da mii tsī é ntio mii ñā e ntáde ña. Ntaéni ntaꞌví ña ñaꞌa, ña é ña túꞌve i san, da dóo váꞌā ó ntákaꞌan ña, tsi dóo ini ña nté koo kaꞌan ña. 19 Iní un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ñaꞌa tsi ntántīkɨn nto túꞌūn vaꞌá san. Dōó diní ko te kuān ó de nto. Ntá tsi ntio ko é na kūtúꞌve váꞌa nto nté koo vií nto é vāꞌa. Ñá te ntīo ko é na kūtúꞌve nto é viī nto é kīni kaa. 20 Viꞌa vé ne, Xuva kō, ña kataꞌxi é kuntōo váꞌa o ni taꞌan kō ne, ñá kukuīí ka ña é tāꞌxi ña é kūvi vií nto nī Tóꞌō e ña váꞌā san. Na nāxnuu viko Tóꞌo ko Jesūcristu nto.
21 Timoteu, ña é kade tsiñu nī kó, nī ñaviꞌi kó Luciu ni Jásuun ni Sosípaté dɨ ne, taxnūu ña ntiusi ntó dɨ.
22 Xuꞌu é Terciú u, kaxntée nāꞌá u túꞌūn saꞌá iñá Pablú ne, taxnūu ú ntiusi ntó kuenta iña Xuva kó dɨ.
23 Taxnūu Gayú ntiusi nto, tsí dɨvi ñā táꞌxi ña viꞌi ña é kutūví u ne, tāꞌxi ña é kuntōo un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ña ntáduku ntée xúkūn sán dɨ. Erastu, ñá kade tsiñu dɨkɨ i ñuú saꞌá ne, ni taꞌan kō Cuartú ne, taxnūu ña ntiusi ntó dɨ. 24 Na nāxnuu viko Tóꞌo ko Jesūcristu ntó, un ntɨɨ́ ntɨɨ̄ nto. Kuan koo na kōo.
Nchuꞌun e ntíi nte ata ī
25 ¡Na kata ō nchuꞌún Xuva kō! tsí dɨvi ña kūvi taꞌxi ña é na kuīntiꞌxe váꞌa nto vatā ó kakaꞌán u ni nto dá nañéꞌe ú nto túꞌūn vaꞌá iña Jesúcristu. Tsí nañéꞌe Xúva ko ko nuū i é tūvi xuꞌu un tsi nte díꞌna dá iñɨ ntuꞌu ñúxiví san. 26 Ntá tsi vevií ne, xéꞌe ñā é kūtuni un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ñaꞌa nee iña é ncho kaꞌan túꞌūn e xntée naꞌa ña ntákaꞌán naa Xuva ko kídaā. Tsí Xuva kō, ña é kāntíto ntii dañu ntūvi ne, ntio ña é kūtuni un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ñaꞌa san vata koo é na kuīntiꞌxe ña ne, kada ntaa ña é kākaꞌan ña.
27 Xuva kō, ña é kuvi ūun tsi, ña e dóo kiꞌin inī í ne, dɨvi ñā é na kūnuu iní ko ña ntii dañu ntūvi kuenta iña Jesúcristu. Kuan tsi koo na kōo.