2
Ntio ko é kūtuni nto tsi dóo kaxio ntii ú kuenta iña nto, kuenta iña ña ntántoo ñuú Ladicea, kuénta iña ñaꞌa, ña é vata kiní nuú ko dɨ. Ntio kó te kīí nima ñá, te kudadɨɨ ña ni tāꞌan ña tsi ntákuinima ñá ña. Tsí niꞌi ña é vāꞌa kídaa tē kutúꞌve váꞌa ña, te kīni váꞌa ña nuu i é tuvi xuꞌu iña Xuva ko, iñá Cristu. Tsí ntaꞌa ña véꞌxi é un ntɨꞌɨ nuū i é kutúꞌve kō, é un ntɨꞌɨ nuū i é kūtuni ko. Kakaꞌán u sáꞌa ni ntō vata koo é ña kuvi kaní ntāꞌví ñaꞌa san nto da dóo váꞌā ó kakaꞌan ñá, kuiní nto. Kuān té xoxó ntiꞌxe u, ntá tsi ikān tuví nimá ko ni ntō né, dōó diní ko da kútuní ko tsi dóo váꞌā ó de nto, tsi ntákuintiꞌxe ntiꞌxe nto Cristu.
Dukuān né, vata ō kuíntiꞌxe nto Tóꞌo ko Jesūcristú ne, kuan tsi koo kuntīkɨ́n ka ntó ña. Kuintiꞌxe kueꞌen ntó ña, kutúꞌve váꞌa nto nté kui kakuintíꞌxe nto ña, vata tsī o nakuáꞌa ú nto ne, nakuéꞌe nto sintiáꞌvi ntaꞌa Xuva ko ūtén uten.
Ntuvi xee é nīꞌi ko ntaꞌa Cristu
Koto nto tē ña ku ntíkɨn nto ña ntaéni ntaꞌví nto da ntákaꞌan ña nté ō ntádē kuení ña, da ntákaꞌan ñá dovéte. Tsí ña te ntántīkɨn ñá Cristu, tsí da ntántīkɨn ñá vata xkoó ini ñáꞌa. Ntántīkɨn ña túꞌūn ña ñuxiví sa.
Tsí vata tsi kaa mii Xuva kō né, kuan tsī kaa Cristú dɨ. 10 Dɨvi ntō ne, ñá tē nté kaa nuu méꞌñu Xuva ko ntō tsi ntáduku ntée nto Cristu. Tsí dɨvi ña kadē kúꞌvē ñá iña un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ñaꞌa, ña ntádē kûꞌve. 11 Vata tē teꞌnte kúñu ntō, ntá tsi ña te ñaꞌa ni eꞌnté ña nto. Vata tē nima nto é tēꞌnte da nakuíta nto kuétsi ntō da nakáku Cristu nto. 12 Dā ítsi ntute nto ne, vata tē intúꞌxi dadɨɨ nto nī Cristú ne, ntoto xtuku nto ni ñā dɨ, tsi kuíntiꞌxe nto tsí kuvi vií Xuva ko nantōto ña ña rkontuvi dá xiꞌi ña. 13 Diꞌna ne, vata tē xiꞌi ntó kuenta iña kuétsi ntō, kuenta iña i é ña ni eꞌnté nto kúñu ntō. Ntá tsi táꞌxi Xuva ko ntūvi iña nto dadɨ́ɨ ni Cristu vé ne, dē kaꞌnu iní ña ni ntō kuetsí nto. 14 Nakādɨ́ Xuva ko kuenta ko mí ūve naꞌa tsí ña ni de ntáa ō leí san. Xnteē ñá kuentá san ntiká krusi kan. 15 Dā xiꞌí Cristu ntíkā krusí san ne, kūvi dé ña ni ūn ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ñaꞌa, ña é ña váꞌa o ntádē kûꞌve. Náñēꞌe Xúva ko kō tsí ña váꞌa ña tsikan da kúvi dé ña ni ñā ntiká krusi kan.
Nantuku nto nūu i iña Xuva ko
16 Dukuān ne, ñá ku dā váꞌa nto é kāꞌan ntée ñaꞌa san nto tē neé ntaéꞌxi nto, o tē nee ntáxiꞌi nto, o tē nee ntáde nto, o tē ña ntáde nto viko san dá kanakuntéku xoó san ne, ō dá ntuvi é iō dáꞌna. 17 É un ntɨꞌɨ nūu i sáꞌa ne, vata kaa kudii ntatɨ nuu i é kīꞌxi rkontuvi. Ntá tsi nuu i é nuu é ntāa ntíꞌxe i ne, Cristu. 18 Ñá ku dā váꞌa nto é nākunaa ña kini ntáa san nto, ña e dóo koñuꞌu kuini i, ña e ntaínuu ini i ánjē san, ña e dóo ntántaa nuu i e kéni ña, ña ntáde naꞌnu kuenta iña i e ntádē kuení mii ñā. 19 Ñá tē ntántīkɨn ntíꞌxe ña Cristu, ña é odo nūu iña ña ntákuintiꞌxe i san. Tsí Cristú ne, kataꞌxi ña é un ntɨꞌɨ̄ é kantio ko, xoꞌō é kuvi ō kúñu ñā ne, kade ña é koo dadɨɨ ō vata koo é kueꞌnu o vatā ó ntio Xuva kō.
20 Ntōꞌó ne, e xíꞌi nto nī Cristu kuénta iña i é īó ñuxiví sa. ¿Nté kuī ntákini nūu xtuku ntu nto nuu i tsíkan? ¿Nté kuī ntáde ntu nto vatā ó ntákaꞌan ñáꞌa ñuxiví sa? Tsi ntákaꞌan ña: 21 “Ñá ku tɨɨn ntaꞌa sāꞌá tɨɨn ntaꞌa tsikān nto, ñá ku eꞌxī nto, tsi dóo xií kaa té kuān koo vii o”. Kuan ō ntákaꞌan ña. 22 Un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ nuu i sáꞌā ne, kantɨꞌɨ da ntáde tsiñu niꞌi ō. Sáꞌā né, kūdii dá mii tūꞌún ñaꞌa san. 23 Nuu é ntaā i tsi dóo vaꞌá, kuini ko, tsí vata tē ntántīkɨn ña nchuꞌún vaꞌá, vata tē dóo ntaíko ñuꞌu ñā, vata te ña ntáde kuení ña kuenta iña mii ña. Ntá tsi ña kaidiáꞌvi kueꞌen tsi sáꞌā e ntuváꞌa nima kíni ntáa kō.