Tutu e táxnūu San Pablu iña ñá ñuú Colosa
1
Taxnūu Pablu tutú iña ñá ntoo ñuú Colosa
Xuꞌu é Pablú u ne, pustru íña Jesúcristú u, tsí kuan ō ntío Xuva kō. Ntuví ntɨ ení ko Timoteú ne, taxnūu ntɨ́ tutú sāꞌá iña ña ntákuintiꞌxe i Xuva ko nī Cristu, ñá ntoo ñuú Colosa. Na naxnuu viko Xuva ko ntō. Na tāꞌxi ña é kuntōo váꞌa nto.
Kakaꞌan ntâꞌví Pablu iña ña ntákuintiꞌxe i san
Utén uten da ntákaꞌan ntâꞌví ntɨ ne, ntánakuéꞌe ntɨ́ sintiáꞌvi kuenta iña nto ntaꞌa Xuva ko, Uvā Tóꞌo ko Jesūcristu. Tēkú ntɨ tsi dóo ntákuintiꞌxe nto Jesucristu, tsi dóo ntákuinima nto un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ñaꞌa, ña ntáduku ntée Xuva kō. Ini nto tsi ntántétu nto é nīꞌi nto é ñūꞌu váꞌa iña nto e dukún kān. É kūtuni nto iña i sáꞌa da téku nto túꞌūn vaꞌá san, túꞌūn é nuu é ntaā i nté koo nakáku o. Tūꞌún san e téku nto ne, ñá te da dīi ñaꞌa ntákuintiꞌxe ña da míꞌī ká ñuxiví san, vatā o dé nto da téku nto túꞌūn e dóo kakuinima Xúva ko kō né, kūtuni nto tsí dɨvi tūꞌun é nuu é ntaā i. Sáꞌā é kūtúꞌve nto dá kāꞌan Éprafa, ña e dóo ntio ko, ña e dé tsiñu niꞌī ntɨ. Ini nto tsí ña kaxtuví mii ña é nakuāꞌa ña nto iñá Cristu. Dɨvi ñā é kantaa ña nī ntɨ tsi dóo ntákuinima ntó taꞌan nto vata ō táꞌxi Espíritū san é vīi o.
Dukuān ne, váta tee dāꞌna ntɨ e ntákaꞌan ntâꞌví ntɨ kuenta iña nto nte ntúvi da téku ntɨ. Ntaíkán ntɨ te taꞌxi Xuva kō é kūtuni nto nee iña e ntío ña é viī ntó, te tāꞌxi ña é kūtuꞌve váꞌa nto iña ña. 10 Ntaíkán ntɨ te viī ntó vatā ó kantio é vīi ña ntákuintiꞌxe i Tóꞌo kō sán, te ūtén uten vií nto vatā ó ntio ña. Kidáā ne, kadiáꞌvi nuu i é vāꞌa e ntáde nto ne, dií dií ka váꞌa kiní nto Xuva kō. 11 E dóo īó Xuva kō é viī ña é un ntɨꞌɨ̄ né, na natsuꞌun kāꞌxi ña nima ntó vata koo é na kūtíi nto é un ntɨꞌɨ̄ ne, ña natɨvi iní nto. 12 E dóo kaꞌnu kuini ntó ne, nakuéꞌe nto sintiáꞌvi ntaꞌa Xuva kō, tsí ntaváꞌa ña kō vata koo é kūvi niꞌí ko iña ña e dukún kān dadɨɨ ni un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ña ntáduku ntée ña. 13 Tsi é nakáku Xuva ko kō dá ika ō míꞌī dóo neé ne, taꞌxī ña é kuntoo dadɨɨ o ni Iꞌxā ña, ña e dóo ntio ña. 14 Tsi nakáku ña kō dá xiꞌi ñá kuenta iña kó ne, dē kaꞌnu iní ña ni kō kuetsí kō.
Kuntōo váꞌa o ni Xuva kō, tsí xiꞌí Cristu kuénta iña ko
15 Ña kúvi kīní o Xuva kō. Dukuān né, taxnūu ña Iꞌxá ña vata koo é kīni o nté kaa ña. Diꞌna ña tuví ña e é un ntɨꞌɨ̄ é īó. 16 Kuenta iñá Cristú ne, dē kûꞌvé Xuva kō é un ntɨꞌɨ, da nēé ka é īó e dukún kān, da nēé ka é īó ñuxiví sa, é un ntɨꞌɨ̄ é kuvi kini o nī é un ntɨꞌɨ̄ é ña kuvi kiní ō. Dē kúꞌvē ñá un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ espíritū e ntáde kûꞌve. É un ntɨꞌɨ̄ de kúꞌvē ñá kuenta iña Cristú ne, ni īña ñá dɨ. 17 Nté dīꞌna tuví Cristu é un ntɨꞌɨ̄ né, dɨvi ñā kade ña kuenta é un ntɨꞌɨ̄. 18 Ña ntákuintíꞌxe i sán ne, vata kaa kúñu ñā ntáa ña. Dɨvi ñā ne, vata kaa dɨkɨ í iña kúñu ñā san kaa ña. Tsí dukuān tuví ña dá iñɨ ntuꞌū ne, diꞌna ña ntóto ña dá xiꞌi ñá, vata koo é dɨvi ña kodo nuū ña é un ntɨꞌɨ̄. 19 Ntio Xuva kō é koo dadɨɨ iña ñá ni Iꞌxā ña. 20 Ntio Xuva kō é kūntoo váꞌa é un ntɨꞌɨ̄ é de kúꞌvē ña kuenta iña Cristu é xiꞌi ñá ntiká krusi kan, é un ntɨꞌɨ, kuān té ñuxiví sa tuví, kuān té e dukún kan tūvi.
21 Díꞌnā ne, ñá ni inī ntó Xuva kō. Ña ni ntío kuēꞌen ntó ña, tsí da miī e dóo inchúꞌvi nto ña, tsi dóo kini o dé nto. Ntá tsi e nákiꞌi Xuva ko nto 22 kuēnta iñá Cristu dá xeꞌé ña kúñu ñā é kuvī ñá ntiká krusi kan. Kuan ō dé ña vata koo é kūvi nto iña mii ña, xoo é ña tuví ka kuétsi ī, xoo é ña dentú ka nima i. 23 Kantio é kuntīkɨn vaꞌá nto e ntákuintiꞌxe nto. Ñá ku natɨ̄vi iní nto. Ñá ku xtuvī mii nto e ntákuintiꞌxe nto túꞌūn vaꞌá san e téku nto. Túꞌūn saꞌá ne, ntákaꞌan ntódo ñaꞌa dá kanɨɨ ñūxiví san. Xuꞌu é Pablú u ne, dɨvi tsīñu kade ú dɨ.
Ntáde tsiñu Pablu ni ña ntákuintiꞌxe i
24 Dōo diní ko tsí kantoꞌo kó kuenta iña nto, tsí duꞌvā ó kantoꞌo kó vatā o ntóꞌo Cristu kuénta iña ña ntákuintiꞌxe i. 25 E táꞌxi Xuva kō é kākaꞌan ntódo u, é kāꞌán u ni nto ūn ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ túꞌūn iña ña. 26 Tāꞌxi ña é kāꞌán u ni ntō túꞌun ñā é tuvi xuꞌu nte éma tsi, é ña ni tēkú ñata kō. Ntá tsi e táꞌxi Xuva ko vē é kūtuni ña ntákuintíꞌxe i ña. 27 Ntio Xuva kō é kūtuni ñáꞌa, ña é ña te ña Israee, tsí ña te nté kaa vaꞌá nuu i sáꞌa é tuvi xuꞌu. Sáꞌā é tuvi xuꞌú ne, kani túꞌun tsí nuu Cristu nima nto. Dukuān ne, ntantétu nto nēe e dóo vaꞌá iña nto ntaꞌa Xuva kō.
28 Ntákaꞌan ntódo ntɨ́ iñá Cristu. Ntaxéꞌe ntɨ́ itsi, ntánakuāꞌa ntɨ́ un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ñaꞌa vata koo é kūtúꞌvē váꞌa ñaꞌa san iñá Cristu. 29 Dukuān ne, kade tsiñu ú, kaxió ntii ú vatā ó kataꞌxi Cristu é kūvi vií u.