4
Kūntoo dínī ntó nī Tóꞌo kō
Dukuān né, ení ko e dóo kakuinimá ko, e dóo ncho kiní u nto, dɨvi ntō e dóo diní ko, dɨvi ntō e kúvi nto doméni é nīꞌí ko, ñá ku tee dāꞌna nto é kuintiꞌxe nto Xuva kō.
Kaikán u Evodia ni Síntique é viī ñá da xeꞌe na ntūváꞌa ña ni tāꞌan ña. Ña nâá ka ña, tsí uun tsi kadā kuení ña iña Xuva ko. Dɨvi ntō dɨ́, é dādɨɨ dé tsiñu ú ni ntō ne, vií nto da xeꞌe, xntii nto ntuvi ñá dɨ̄ꞌɨ́ san. Dadɨɨ tsi dé tsiñu ú ni ña kuēnta iña túꞌūn vaꞌá san, ni Clēmenté dɨ, ni ūn ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ña dé tsiñu nī kó, ña é uve naꞌa dɨvī í míꞌī xntée naꞌa Xúva ko dɨ̄vi un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ñaꞌa, ña kuíntiꞌxe i.
Nɨɨ kuēꞌen tsí ntuvi kūntoo dínī nto, tsí uun tsi Xuva kō. Kakaꞌan xtúku ú ni ntō tsí kuntōo dínī nto. Vií nto vata koo é na kūtuni ñáꞌā tsí īó nima vaꞌá nto. Dókō sa naínú Tóꞌo kō.
Ñá tē nee iñá kutsuꞌun ntō. Kákan nto ntaꞌa Xuva ko da nēé ka é kātaan núu nto. Kaꞌan ntáꞌvī ntó ne, nakuéꞌe nto ña sintiáꞌvi dɨ. Dukuān ne, táꞌxi Xuva kō é kūntoo váꞌa nto. Ntē ñá ini ō é kuān nte váꞌa koo kuntoo ō, tsí mii tsi Xuva kō é kūvi vií ña taꞌxi ña é kūntoo váꞌa nima ntó ne, ña kúvī é ntē dúkuan kadā kuení nto, tsí e ntúdadɨɨ nto ni Jesūcristu.
Kadā kuení nto nee iña é vāꞌa
Ení ko, sáꞌa kadā kuení nto ve: nee iña é nuu é ntaā í, nee iña é kuvi kuiko ñuꞌu ō, nee iña é vāꞌá, nee iña é ña tuvi é kīni kaa, nee iñá é kuīnima ko, nee iña é kākaꞌan ñáꞌa e dóo vaꞌá, da nēé ka é īó e dóo vaꞌa. Da nēé ka é kūvi kaꞌan o tsi dóo vaꞌá ne, dɨvi kadā kuení nto.
É un ntɨꞌɨ̄ é nakuāꞌa ú nto, é kākaꞌán u é viī nto, é tēkú nto é kākaꞌán u, é īni nto é dé u ne, kuān koo vií nto. Kidáā né, Xuva ko kūnuu méꞌñu ña nto. Dɨvi ña tāꞌxi ña é kūntoo váꞌa ō.
Dómēni é xeꞌé ña ñuú Filipu iñá Pablu
10 Dōo diní ko tsí táꞌxi Xuva kō é nakaꞌan xtūku nto kó vevii. Ñá kakāꞌán u é kunáa inī ntó ko, ntá tsi ña ni níꞌi nto nté koo xntii ntō ko. 11 Ñá te kātsiꞌi kuétsi ú te īo é kātaan nuú ko. É kūtúꞌve ko é kutūvi dîní u da nēé ka é īó iñá ko. 12 Iní u nté koo kutūví u dá ña tuvi nee iña é īó iñá ko. Iní u nté koo kutūví u dá īo iñá ko. É kūtúꞌve kó é kutūvi dîní u da míꞌī ká tuví u, nté koo kutūví u da dóo īo é kāꞌxí u, nté koo kutūví u dá kakākɨn ko, nté koo kutūví u da dóo īo iñá ko, nté koo kutūví u dá ña tuvi nee iña é īó iñá ko. 13 É kūvi vií u é un ntɨꞌɨ̄, tsí Cristu kaxntíi ñā ko. 14 Ntá tsi ntadiáꞌvi ntō, tsi dóo váꞌā o dé nto e xntíi ntō ko dá kantōꞌo ko.
15 Dɨvi ntō ña ñuú Filipú ne, ini nto tsi dá kakāꞌan ntódo diꞌna u túꞌūn vaꞌá san, da ntáka ú ñuú Macedoniá ne, ña túvi tūku xúkūn míꞌi xntii ñā kó vata ō xntíi ntō ko. 16 Kuān te dá itúvi ú ñuú Tesalonicá ne, ñá te ūun ito tsi táxnūu nto é ntio ko. 17 Ñá te kantukū ú doméni, ntá tsi dóo diní ko tsí kutuni Xúva kō tsí kade nto e dóo vaꞌa. 18 É īo ntɨ́ꞌɨ̄ é kāntio kó ve ne, katantée. Ñá tē neé ka kataan núū kó, tsi e kíxniꞌi Eprafōdito doméni e táxnūu nto iñá ko. Dómēní san ne, vata kaa kútū e dóo váꞌa ñēꞌe iña Xuva kó ne, dōo diní ña é kuān o dé nto nī ko. 19 Xuva kō ne, taꞌxi ña é un ntɨꞌɨ̄ é ntátaan núu nto, tsi dóo īo iña ña e dukún kān. Tsi é un ntɨꞌɨ īó iña Jesúcristu. 20 Nanuꞌū ó ini ko Xuva ko ntii dañu ntūvi, tsí dɨvi ñā e dóo vaꞌá ña. Kuan tsi koo na kōo.
Tūꞌun e ntɨ́ꞌɨ̄ tutú san
21 Káꞌan ntō ntiusi ní un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ñaꞌa, ña e ntúntoo nima i é ntoo ña nī Cristu. Ení nto, ña ntoo iꞌa ne, taxnūu ñá ntiusi ntó dɨ. 22 Un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ñaꞌa, ña ntoo iꞌa, ña ntáduku ntée Xuva kō né, taxnūu ñá ntiusi nto. Dií dií ka kakaꞌan ñá ntoo nú viꞌi ña tsiñu i, ñá nanī Cesa.
23 Na nāxnuu viko Tóꞌo ko Jesūcristu ntó, un ntɨɨ́ ntɨɨ̄ nto. Kuan tsī koo é kāꞌán u ni ntō.