3
Nee é dií ka nuu áꞌvi
Ení ko, kūntoo dínī ntó ni Xuva kō. Ñá kakuduꞌxēn kó te dóo kiꞌin itō kaꞌán u ni nto sāꞌa, tsí kantio é kāꞌán u ni ntō. Kuenta tsí vií nto ña kini ntáa, ña vata ntáa tínā diin, ña é ntaéꞌnte kúñū é īxi i vata koo é nākáku ña. Tsí xoꞌō ne, iꞌxá Xuva ntiꞌxe ko kúvi ō, tsi ntánuu iní ko Xuva ko kanɨɨ̄ nima ko. Dōo diní nuu nima ko kuenta iña Jesúcristu. Tsí ña kúvi nakākú mii ō kúñu kō. Tē dɨ́ kuvi vii o nakākú mii ō kúñu kō ne, xuꞌu é dií dií ka kuvi vií u. Tsí dā kuvi una ntúvī da káku ú ne, ēꞌnté ña kúñū é īxí ko vatā ó de ña Israee. Tatá ko ne, ña Israee. Uvā kó ne, iꞌxá Benjamiin. Da mii kuēꞌen tsí ña hebreu u. Ntīkɨ́n u lei vátā o ntákaꞌan ñá fariseu. Ñá tē nté kaa ncho kaꞌní u ña kuíntiꞌxe i Cristu kídaā. Un váꞌa tsi dé ntaa ú leí san dɨ. Ntá tsi nee iña é īnuu áꞌvi iñá ko kídaā ne, ña nuu áꞌvi ka iñá ko, tsi é nīꞌí ko Cristu. Ñá tē neé ka iña mií ko é nuu áꞌvi i, kuiní ko, tsí dií dií ka nuu áꞌvi é īní u Jesucristu, dɨ́vī Tóꞌō ko. Kuenta iña ñá nakuíta ú un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ iñá ko. Vata kaa ñéꞌē kaa, kuiní ko. Ñá kāde ká u kuenta, tsi é nīꞌí ko Cristu. É kūdadɨɨ ú nī Cristu, ntá tsi ñá te da xe é kāde ntaa ú leí san, tsí da xe é kākuintiꞌxe kó Xuva kō né, dukuān é nīꞌí ko é vāꞌá ntaꞌa ña. 10 Dōó ntio kó kiní vāꞌá u Cristu, é kūtuní ko nté kaa ntii inī ña é kūvi ntoto xtuku ña. Ntio ko é ntōꞌo kó vatā o ntóꞌo ña, kuān te na kuví u vatā o xiꞌi ñá, 11 vata koo é, te kūvi ne, ntoto xtuku ú dɨ te ntóto ña xiꞌí san.
Vii ō vata koo é xēe o míꞌī e ntée naꞌa i
12 Váta ntūntaa vaꞌá u; váta vīí u é vāꞌa. Da ve un sīin kade u é vāꞌa. Ntá tsi kɨꞌɨ́n ka ú un tsi da nte koo é kūvi vií u é vāꞌa é ntio Jesucristu. 13 Ení ko, váta nīꞌí ko é kākaꞌán u. Ntá tsi uun tsi nuu i é kāde u: ñá kadē kuení ka ko nēe e xtûví u atá ko. Kaxío ntiī u vata koo é nīꞌí ko é tūví nuú ko. 14 Un tsi da nte koo é nīꞌí ko doméni e táꞌxi Xuva kō, ña tuví e dukún kān, tsi kúdadɨɨ ú ni Jesūcristu.
15 Kuan koo kadā kuení ko, ūn ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ o é ntūntaa o. Te tukū ó ntádē kuení nto ne, taꞌxi Xuva kō é kūtuni nto. 16 Ntá tsi na kāda ntaa o é īni o.
17 Ení ko, ntada náa nto vatā ó kade u. Koto nto xoo ñáꞌa é kade ña vatā ó de u. 18 Tsi dóo iō ñáꞌa e ntáde ña vata kaa tē ña ntío kueꞌen ña Cristu é xiꞌi ña ntiká krusi kan kuénta iña ko. Kiꞌin ito kuān ó kakaꞌán u ni ntō ne, kaeku ú dá kākaꞌán u ni ntō. 19 Kūnaá ña te kuvī ña. Dɨvī nima é ñā váꞌa kúvi xuva ñā. Ña ntákukaꞌan nuu ña da ntáde ña é kīni kaa. Da mii tsī e ntádē kuení ña iña é īó ñuxiví san. 20 Ntá tsi xoꞌō ne, e dúkūn kán ñuú kō. Iꞌa tsi ntantétu ō tsi nté ikan vēꞌxí uun ñaꞌa, ña é nakáku ko, dɨvi ñā é nani ña Jesūcristú, dɨvi Xuva kō. 21 Tē naínu ña ne, nakuido ña kúñu kō é kīni kaa sán ne, dá nadāma ña vata tsi kaa kúñu mii ñā, tsi dóo īó ntii ña é kūvi vií ña é un ntɨꞌɨ̄.