2
Nuu kutū Pablu da táxnūu ña tutú saꞌa iña ña kuíntiꞌxe i, ña ntoo ñuú Filipu
Tē nuu é ntaā i é naxnuu kaꞌnu Cristú nima ntó, tē nuu é ntaa ī e dóo diní nto tsi ntákuinima ntó, tē nuu é ntaā i e ntaíka nto ni Ēspíritū Sántu, tē nuu é ntaā i e ntántuntaꞌví ini nto ne, vií nto vata koo é nākunuu dínī kueꞌén nimá ko. Uun tsi kadā kuení nto. Uun tsi kuínima ntó vata kaa uun tsi nima ntó, uun tsi dɨkɨ nto. Ñá tē nee iñá vií nto iña mii nto, e dóo kaꞌnu ñaꞌa ncho vií nto, ntá tsi vií nto vata kaa iꞌxá luꞌnti, vata kaa te dií ka kaꞌnu ña nguiī san é dɨvi ntō. Ñá te da mii īña nto koto nto, ntá tsi iña taꞌan ntó dɨ.
Dadɨɨ tsi kadā kuení nto vatā o dé kuení Jesucristu. Dɨvi ñā né, kuān té Xuva ko ñā, ntá tsi ña ni itsúꞌun ñā é xtuvī mii ña é ntoo dadɨɨ ña ni Xuva kō, tsi xtúvī mii ntiꞌxe ña íña ñá ne, kūvi ña ña kade tsiñu da káku ña vata kaa ñaꞌa. Dā kúvi ña ñaꞌa ne, dií dií ka ntulúꞌnti ñā, tsí dé ntaa ña un tsi da nté xiꞌi ñá, kuān te ntíkā krusi kán xiꞌi ña. Dukuān ne, xéꞌe Xuva kō e dóo kaꞌnu ña. Xéꞌe ña ña uun dɨ̄vi é dií ka kaꞌnu é un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ dɨ̄ví ñaꞌa. 10 Un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ñaꞌa, ña ntoo e dukún kān, ña ntoo ñuxiví san dɨ, nī ña ntoo má ñuꞌu kān ne, dá tekū ñá dɨ̄ví Jesuú ne, nákunchɨtɨ ntāa ña. 11 Un ntɨɨ́ ntɨɨ̄ ñá kaꞌan ña kídaā tsi Tóꞌo ntiꞌxe ña Jēsuú ne, káꞌan ñā tsi dóo kaꞌnu Xuva kō.
Ña kuíntiꞌxe i ne, vata kaa ñuꞌu é kaīꞌxi ñuxiví san
12 Dukuān ne, táꞌān kó e dóo kakuinimá ko, vata tsī o dé ntaa nto diꞌna ne, kuan tsī koo vií nto vevii. Ñá te da mii tsī dá tūví u ni ntō, tsí dií dií ka dá xoxó u. Tsí da xe é nakáku nto ne, kada tsiñu nto ni Xuva kō. Kuiko ñuꞌu nto ñā. 13 Tsí Xuva ko kade tsiñu ña ni ntō ne, dɨvi ña xntii ña ntō é viī ntó nuu i é vāꞌa é ntio ña.
14 Ñá ku tsīꞌi kuétsi nto ñaꞌa. Ñá ku dutsi kuinī ntó ni tāꞌan nto, 15 vata koo é ña koo kuétsi ntō, vata koo é ña kadá kuení nto nuu i é kīni kaa. Vií nto vata kaa iꞌxá Xuva kō, iꞌxá e dóo vaꞌá kueꞌen, méꞌñū ñaꞌa, ñá iō kuetsí i, ña ntáde é kīni kaa. Dɨvi ntō ne, vata ntaa ñuꞌu ntáa nto é ntánaxiꞌí nuu nto, 16 tsi ntánañēꞌe nto ñaꞌa túꞌūn e dóo vaꞌa é nākáku ō. Dukuān ne, dá kīꞌxi xtuku Cristú ne, dōo diní ko tsí ña káꞌan ña tsi é ntaā i é itúvi ú dé tsiñu ú ñuxiví sa. 17 Kuān té nakunáa ú ntuvi iñá ko kuenta iña ntó ne, te kuēꞌé nto nima ntó ntaꞌa Xuva kō ne, ñá tē nté kaa diní ko. Dōo diní ko dá ntoo díni nto. 18 É ntīo kó ne, dadɨɨ kuntōo díni ntó nī ko.
Timoteu ni Eprafódito
19 Tē Tóꞌo ko Jēsuu ntío ña ne, taxnūu ú Timoteu é kɨ̄ꞌɨn ña mí ntoo nto vata koo é na kūtuní ko nté o de nto. Dukuan nākunúu diní nimá ko. 20 Xôxó tukú ñaꞌa vata kaa Timoteú san e dóo kadē kuení ña te vāꞌá o ini nto. 21 Tuku ñaꞌa ne, iña míi ña ntádē kuení ña, ñá te īña Jesúcristu. 22 Ntá tsi ini nto tsi dóo vaꞌá Timoteu. De tsiñu ña nī ko é kākaꞌan ntódo u túꞌūn vaꞌá san vatā ó kade tsiñu iꞌxá ni uva ī. 23 Ura tsí i tē kútuní ko nté koo kuvi kó ne, taxnūu ú ña. 24 Á te tāꞌxi Tóꞌo ko tē ña naꞌá ka dá kɨ̄ꞌɨn mii ú dɨ, kuiní ko.
25 Ntá tsi nɨɨ dukuan nataxnūu ú Eprafodito, dɨvi ēní kō é dadɨɨ dé tsiñu ú ni ñā, dadɨɨ dé u duꞌxen ni ñā, dɨvi ñā é vēꞌxí ña kuenta iña nto é xntii ñā ko. 26 Un váꞌa tsi kanakaꞌan ña ntō, un ntɨɨ́ ntɨɨ̄ nto. Dōó kadē kuení ña tsi téku nto tsí etsin ña. 27 Ētsin ntiꞌxe ña kídaā. Dókō sá ni xīꞌi ña. Ntá tsi ntúntāꞌví ini Xuva ko ñā. Ntuntāꞌví ini Xuva kō kó dɨ, tsí dií dií ka kúntaꞌxa iní ko tē dɨ́ ni xīꞌi ña. 28 Dōo diní ko é taxnūu ú ña ve, vata koo é nakunúu diní nima ntó tē íni xtuku nto ña. Ñá kutsuꞌūn ká u xoo ñáꞌa xntii ña ntō. 29 Dodínī nto kíꞌi nto ña vata kaa doméni e táꞌxi Xuva kō. Kuiko ñuꞌu nto ñāꞌa, ña vata ntáa ña sāꞌa. 30 Dókō sá ni xīꞌi ña dá kade tsiñu ña iñá Cristu. Ñá ni dē kuení ña te kuvī ñá da xntíi ñā kó kuenta iña nto.