Tutu e táxnūu San Pablu iña ñá ñuú Filipu
1
Nuu kutū Pablu da táxnūu ña tutú saꞌa iña ña kuíntiꞌxe i, ña ntoo ñuú Filipu
Xuꞌu é Pablú u ni Timōteú ne, ña ntáde tsiñu iña Jesúcristú ntɨ. Ntuví ntɨ táxnūu ntɨ́ tutú saꞌa ntaꞌa un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ñaꞌa, ña é ntúntoo nima i, tsí uun tsi ña ni Jesūcristu vé, dɨvi ñā é ntoo ñuú Filipu, ni tóꞌo īña xúkun, nī ña ntáxntii ña kuíntiꞌxe i. Xuva ko nī Tóꞌo ko Jesūcristú ne, na nāxnuu viko ña nto. Na tāꞌxi ña é kuntōo váꞌa nto.
Kakaꞌan ntâꞌví Pablu iña ña kuíntiꞌxe i
Kanakuéꞌe ú sintiáꞌvi ntaꞌa Xuva ko kuēnta iña nto vata dá kanakaꞌān kó nto, vata dá kakāꞌan ntâꞌví u. Dōo diní ko, tsí nte da kuíntiꞌxe nto un tsi da nté vevií ne, dadɨɨ tsi kade tsiñu nto nī kó kuenta iña túꞌūn vaꞌá san iña Xuva ko. Iní u tsi é eni ntuꞌu Xuva ko ūun tsiñu e dóo vaꞌá nima ntó ne, ña xtúvī mii ña nto da nté ntūntaa nto, un tsi da nté ntūvi é kīꞌxi xtuku Jesucristu. ¿Nté kui ña kuan koo kadá kuení ko iña nto? Tsi dóo ntio kó nto. Dadɨɨ tsi kanaxnuu viko Xuva ko ko ni nto, kuān té nuu kutū ú, kuān té kantada ntaa ú túꞌūn vaꞌá san é nuu é ntaā i. Kutuni Xúva kō tsi dóo ntio kó nto un ntɨɨ́ ntɨɨ̄ ntó vatā ó ntio Jesucristu nto. Kakaꞌan ntâꞌví u te dā dií dií ka kuinima ntó, dā dií dií ka kutuni ntó nēe é vāꞌá, nēe é kīni kaa, 10 vata koo é kūtuni ntó nēe é dií ka vaꞌá, vata koo é ña vií nto é kīni kaa, vata koo é ña tuvi kuétsi ntō dá kīꞌxi xtuku Jesuu. 11 Dá tāꞌxi Jesucristu é viī ntó nuu i e dóo vaꞌá, vata koo é na kūnuu iní ñaꞌa Xuva kō, vata koo é na kāꞌan ña tsi dóo vaꞌá ña.
Ntuvi iñá ko ne, kuenta iñá Cristu
12 Ntio ko é kūtuni ntó, ení ko, nee iña é kūvi kó ne, dií ka váꞌā o, tsí dukuān ó kaeꞌnu túꞌūn vaꞌá san iña Xuva ko. 13 Un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ sntadun, ñá ntoo nú viꞌi ña tsiñu i, ñá nanī Cesá san, ni ūn ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ñaꞌa, ña ntoo iꞌa ne, ini ña tsí nuu kutū u tsi kuíntiꞌxe kó Cristu. 14 Ñá kaūꞌví ka ení kō é kāꞌan ña iña Tóꞌo ko Jēsuú, kuān té nuu kutū u. Nté un siin ka ña káuꞌvī ña é kāꞌan ña túꞌun Xuva kō.
15 Iō ñá ntákaꞌan ntódo ña iñá Cristu tsí ntákuneꞌu iní ña nī ko, tsí ncho vií ña é dií ka ntoꞌo ko. Ntá tsi iō túku ñaꞌa ntákaꞌan ntódo ña iñá Cristu tsí ntio ña é kōo é vāꞌá nī ko. 16 Iō ñáꞌa ne, kuān o ntáde ña tsi dóo ntákuinima ñá ko. Ini ña tsí nuu kutū ú kuenta iña túꞌun Xuva kō. 17 Iō túku ñaꞌa ne, ntákaꞌan ntódo ña dadɨɨ iñá Cristu, ñá tē tsí ntio ña é vāꞌa, ntá tsi tē dií dií ka taꞌxi ña é ntōꞌo ko dá nuu kutū u. 18 ¿Nté koo ve? Ña té īni. Dōo diní ko vevii, tsi téku ñaꞌa túꞌun īñá Cristú, kuān té nuu é ntaā i e ntákaꞌan ñá, kuān té ña te kánɨɨ nima ñá ntákaꞌan ña.
Ña kóo daꞌna é nuu diní nimá ko, 19 tsí iní u tsí koo é vāꞌá iñá ko, tsí kakaꞌan ntâꞌví nto ne, Espíritū Sántū e táꞌxi Jesūcristú xntii ñā ko. 20 É ntīo kó ne, nté uun nuu i é ña kukáꞌan nuú ko, ntá tsi kunuu kaꞌxī nimá ko vata koo é kuiko ñuꞌu ñāꞌa Cristu da íni ña tsi kuíntiꞌxe kó ña é vīꞌa é ūtén, kuān te kutuví ka u ñuxiví sa ne, kuān te kuví u. 21 Tsí te kutūví u ñuxiví sa ne, kutūví u nī Cristú, o kuān te kuví u ne, dií dií ka váꞌa koo kutūví u ni ñā. 22 Te kutūví ka ú ñuxiví sa ne, iō tsíñu é vīí u iña Tóꞌō ko. Ntá tsi ñá īní u nee iña é nākaxnúū u. 23 Ntio kó ntuvi núu i san. Dōó ntio ko é kɨ̄ꞌɨ́n u kíkutūví u nī Cristu, tsi dóo váꞌā o. 24 Ntá tsi dií ka ntio nto é kutūví ka ú ñuxiví sa kuenta iña nto. 25 Dukuān é īní u tsí kutūví ka ú ni ntō vata koo é xntiī ú nto, vata koo é dií ka kuintiꞌxe nto Xuva kō né, dōo diní kuntoo nto ni ñā. 26 Kidáā né, nanūꞌu ntó iní nto Jesucristu kuénta iñá ko, tsí ntiꞌxi xtuku ú mí ntoo nto.
27 Sáꞌā e dóo ntio ko: é viī ntó vata kaa é kākaꞌan túꞌūn vaꞌá iñá Cristu. Kuān te kixkóto niꞌní u nto, kuān té xoxó u, ntio kó kutuní ko tsí vata kaa uun tsi ñaꞌa nto e ntákuintiꞌxe nto, vata kaa uun tsi ñaꞌa nto ntáde tsiñu nto kuenta iña túꞌūn vaꞌa é kuíntiꞌxe nto. 28 Ñá ku uꞌvī ntó nee iña e ntáde ñaꞌa da ntáde kini ña ni ntō. Dukuān é kūtuni ña tsí ña kuvi vií ña ni ntō, tsí nakākú Xuva ko ntō. 29 Tsí kaduku ntée nto é ña te da míi tsī é kuīntiꞌxe nto Cristu, tsí e ntóꞌo ntō dɨ́ kuenta iña ña. 30 Tsí dadɨɨ ntáde ú ni nto duꞌxen kuēnta iñá túꞌūn vaꞌá san vatā o dé u kídaā ne, é īni nto tsí kuan tsī ó kade ú vevii.