6
Dɨvi nto, īꞌxá, kada ntaa nto e ntákaꞌan úva nto ni dɨꞌɨ nto, vatā o é ntio Xuva kō. Tsi váꞌā o é kuān koo vií nto. Tsi túꞌūn é kuvi ūun é kākaꞌan é nīꞌi ko é vāꞌá te kāda ntaa o ne, kakaꞌan: “Kuiko ñuꞌu nto uva nto ni dɨꞌɨ ntō, vata koo é kuntōo váꞌa nto, vata koo e dóo kani ntuvi iña nto ñuxiví sa”, kaꞌan.
Dɨvi ntō né, uvā, ña kú de nto é na kūdiin iꞌxá nto, tsí nakuēꞌnu váꞌa nto i. Kuéꞌe nto é ntōꞌo i te ña váꞌa o ntáde ne, kuéꞌe nto i ītsi nté koo kuntīkɨn Xúva kō.
Dɨvi ntō, ña ntáde tsiñu ne, kada ntaa nto e ntákaꞌan tóꞌo ntō, ñá ntoo ñuxiví sa. Kuiko ñuꞌu nto ñā. Uꞌvī ntó ña. Kanɨɨ̄ nima ntó vií nto tsiñu e ntátaꞌxí ña vata tsi tē ntáde tsiñu nto iña Crístu. Kada ntaa nto, ñá te da mii tsī da ntaíto ntáde ña nto, vata koo é kāꞌan ñá tsi dóo vaꞌá nto, ntá tsi kada ntaa ntíꞌxe nto vatā ó de ña kade tsiñu iña Xuva ko. Kanɨɨ̄ nima ntó vií nto vatā ó ntio Xuva ko. Vií nto tsiñu nto nɨɨ̄ kueꞌén ini nto, vata tsi te īña Xuva ko ntáde tsiñu nto, ñá te da īña ñaꞌa tsi. Ini ntó tsi da xōó ka ñaꞌa, te ña kade tsiñu ne, o tē tóꞌo tsīñu ne, níꞌi ñā é vāꞌá ntaꞌa Xuva ko kuēnta iña i é vāꞌa é kāde ña.
Dɨvi ntō dɨ, tóꞌo tsiñu, kuān koo vií nto nī ña ntáde tsiñu iña nto. Ñá ku kadā xení nto ni ñā. Nakaꞌan ntō tsí io Tóꞌo nto ntuvi ntó ña, ña é tuví e dukún kān né, dɨvi ñā ne, ñá kāde ña kuentá nee ñáꞌa ō.
Nté koo nadaꞌan ña ntákuintiꞌxe i sán nima ña
10 Kakaꞌán u sáꞌa ni nto vē. Ntii na kōo nima nto ve, tsi ntáduku ntée nto Tóꞌo kō. Tsi dóo īó ntii ñā é taꞌxi ña kō. 11 Vata tsī ó kainúu sntadún san duꞌnu é kuvi káa ne, kuan tsī koo nakunúu nima nto Espíritu Xuva kō sán dɨ, vata koo é ña kuvi vii Tóꞌō e ña váꞌā san ní nima nto é ncho kani ntaꞌví nto. 12 Tsi ñá te ntánaa o nī ña é iō kúñu i ni xɨ̄kɨ i, tsi ntánāa o ni tatsin ña váꞌā e dóo ntii inī i, e ntáde kûꞌve iña ña ntaíka mi dóo neé ñuxiví sa, ni tātsin é ña váꞌa é ntaíko e dukún kān. 13 Dukuān ne, kiꞌi nto un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ nuu i é kātaꞌxi Xúva kō vata koo é kuvi vií nto nadaꞌan ntō nima ntó te xēe ntúvi é kīni kaa san. Dá iō tuꞌve váꞌa nto ne, kutu kuntōo nto.
14 Dukuān ne, diin tsi kuntōo nto é nākiꞌni kutu nto íꞌxi nto é nuu é ntaā í vatā o dé sntadún san ni ñɨ̄ɨ íꞌxi ña. Vii nto é vāꞌa vata koo é nadaꞌan ntō nima ntó, vata tsī ó kanadaꞌān sntadún san nima ña é kaitavi núu ña duꞌnu káa san. 15 Vata tsī ó kaxio túꞌve dɨꞌɨn nto e ntaxɨ́ꞌɨ nto ntíꞌxen nto ne, kuan kōo koo túꞌve nto é kikaꞌan ntódo nto túꞌūn vaꞌá san nté koo kūntóo váꞌa ō. 16 Dií dií ka nuu áꞌvi ne, é kuintīꞌxe váꞌa nto vata koo é nadaꞌan ntō nima nto nuu i é kīni kaa é kanakuita ntēe tóꞌō e ña váꞌā san ntó, vata tsī ó de sntadún san dá kakāta nteé ña leꞌe káa san vata koo é ña dúku ña ntuvē é kaiꞌxí san. 17 Vata tsī o kaitávi dɨ̄kɨ́ sntadún san ñɨɨ eꞌxín ña ne, kuan tsi koo nadaꞌan nto dɨ̄kɨ ntó dɨ é kuintiꞌxe ntō tsi é nakākú Xuva ko ntō. Kunīꞌi nto káa kāni iña Espíritū dɨ, é dɨvī túꞌun Xuva kō. 18 Da nēé ka é viī ntó ne, kaꞌan ntáꞌvī ntó ni Xuva kō. Kákan nto ntaꞌa ña da nēé ka nuu i é kāꞌan Espíritu ñā é kākan nto. Ntíto koo kuntōo nto. Ntē ña ku nátɨvi iní nto. Utén utén kaꞌan ntó ni Xuva ko īña é un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ña ntáduku ntée ña. 19 Kaꞌan ntáꞌvī ntó kuenta iñá ko dɨ, na taꞌxi Xuva ko tūꞌún nee iña é kāꞌán u, vata koo é ña uꞌví ko é kāꞌán u ni ñāꞌa iña túꞌūn vaꞌá san é iō xuꞌú iña ña. 20 Xuva ko taxnūu ña ko é kēte xaa u túꞌun ñā né, dukuān é nuu kutū ú vevii. Kaꞌan ntáꞌvī ntó vata koo é ña uꞌví ko nté un siin é kāꞌán u túꞌun ña, vatā ó ntio ña é kāꞌán u.
Iꞌa ntɨ́ꞌɨ tutú san
21 Tiquicu, ení kō e dóo ntio ko, ña e dóo xntíī kó tsiñu Xuva kō né, ntaa ña ni ntō é un ntɨꞌɨ īñá ko, vata koo é kūtuni nto nté o de ú ne, nee tsíñu kade ú ve. 22 Dukuān né, kataxnūu ú ña é kɨ̄ꞌɨn ña mí ntoo nto vata koo é kāꞌan ñá ni ntō nté o de ntɨ́, vata koo é na kīí nima nto é viī ntó tsiñu Xuva kō.
23 Na taꞌxi Xuva ko ni Iꞌxā ñá, Tóꞌo ko Jesūcristu, é kuntōo váꞌa un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ taꞌan kō, é kuīnima táꞌan ña, é dií ka kuintiꞌxe ña. 24 Na naxnuu viko Xuva ko ūn ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ña é ña ni xtuví mii i e ntákuinima i Tóꞌo ko Jesūcristu kánɨɨ nima i. Kuan tsī koo é kāꞌán u ni ntō.