Tutú iña ña Hébreu
1
Kakaꞌan Xúva ko kuēnta iña Iꞌxá ña
Ntuvi tsikán ne, dōó kiꞌin ito kākaꞌan Xúva ko ni ñata kō. Dōó kiꞌin nuū í kakaꞌan ñá kuenta iña ñá kaꞌan náa ña. Ntá tsi ntuvi sāꞌá ne, kakaꞌan ñá kuenta iña Iꞌxá ña. Tsí kuenta iña Iꞌxá ña de váꞌa ña ñuxiví san ne, xéꞌe ñā é kūvi é un ntɨꞌɨ īña Iꞌxá ña dɨ. Kūtuni ko tsi dóo kaxiꞌí nuu kaꞌnu Xuva kō dá kīni o tsi dóo kaxiꞌí nuu kaꞌnu Iꞌxá ña, tsí dadɨɨ kueꞌen tsí ña ni Xuva kō. Kade kúꞌvē ña é un ntɨꞌɨ̄ é īó ni tūꞌún ña e dóo ntii īní i san. Dā kúvi nakate ña kuétsi kō ne, nákutuví ña diñɨ kuaꞌa Xuva kō, ña e dóo kaꞌnu san, e dukún kān.
Xéꞌe Xuva kō é dií ka kaꞌnu Iꞌxá ña é un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ánjē san
Iꞌxá Xuva kō ne, xéꞌe Xuva kō é dií ka kaꞌnu ña e ánjē sán ne, xéꞌe Xuva kō é dií ka kaꞌnu tsiñu vií ña é un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ánjē san. Tsi nté uun ánjē san ña ni káꞌān Xúva ko ni ñā:
Dɨvīn ne, Iꞌxá ko;
vevii xéꞌe u é kūtuni ñaꞌa tsí Iꞌxá ko o;
ntē ña ní kaꞌan niꞌi ña nté uun ánjē san:
Xuꞌu kúvi ú uva ō né,
dɨvīn ne, iꞌxá ko kúvin.
Ntá tsi dá xee niꞌi ña Iꞌxá mii ña ñūxiví a ne, kakaꞌan ña:
Un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ánjē kó ne, na kunuu inī ñá Ihxá ko,
kaꞌan Xúva kō. Kuenta iña ánjē sán ne, kakaꞌan túꞌun Xuva kō:
Kade Xuva kō é kōo ánje ñā vata kaa tatsín san,
vata kaa ñuꞌu é kaīꞌxi ntáa ña ntáde tsiñu iña ña,
kaꞌan. Ntá tsi kuenta iña Iꞌxá ña ne, kakaꞌan ña:
Kadan kûꞌvén ntii dañu ntuvi, Xuvā ko.
Váꞌā kueꞌen koo kadan kúꞌvēn.
Dōo kakuinima o nuu i é vāꞌá san ne,
ña ntío kueꞌen o nuu i é kīni kaa san.
Dukuān né, Xuva ko, Xuva mii ō ne,
é nakaxnúu ña o
e dií ka naxnuu dínī ñá nima o é ūn ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ taꞌan o,
kaꞌan ña. 10 Kakaꞌan xtúku túꞌun Xuva kō:
Dɨvīn, Tóꞌō, nté dīꞌna den kûꞌvén ñuxiví san ne,
mii ntāꞌa o den váꞌan e dukún kān dɨ.
11 Xée ntūvi é ntɨ̄ꞌɨ nuu i tsíkān,
ntá tsi dɨvīn né, kutūvín ntii dañu ntūvi.
Un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ nuu i tsikán ne,
kuata vatā ó kakuata dōo.
12 Nakaꞌnun váta kaa duꞌnu.
Nadaman vatā ó kanadama o dōo ko.
Ntá tsi dɨvīn ne, ñá kānadaman kueꞌen tsin.
Ntuvi iña ó ne, ña ntɨ́ꞌɨ kuēꞌen tsi,
kaꞌan Xúva ko ni Iꞌxā ña. 13 Nté uun ánjē ña ni káꞌan Xuva ko ni ñā:
Kutūvín diñɨ kuaꞌa ko é kadā kûꞌven
da nté kūvi vií u nī ña ntaínchuꞌvi o.
Ñá te kuan ō ni káꞌan ña nī ánjē san. 14 Tsí da xōó ka ánjē sán ne, ña ntáde tsiñu iña Xuva ko. Tsí kataxnuu Xuva kō ánjē san é xntii ña ñāꞌa san, ña é nīꞌi i é vāꞌa é nakáku Xuva kō.