Tutú e táxnūu San Pablu iña Filémuun
1
Taxnūu Pablu tútú iña Filémuun
Xuꞌu é Pablú u, é nuu kutū ú kuenta iña Jesúcristú ne, ntuví u ni taꞌan ko Timōteu ntáde váꞌa ntɨ́ tutú sāꞌá iña nto, Filémuun, tsi dóo váꞌa tiin ō é dadɨɨ tsi ntáde tsiñu ō. Iña taꞌan ko Ápia dɨ, ni Ārquipu, ña é dadɨɨ ntáde tsiñu niꞌī ntɨ́, ni ūn ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ña kuíntiꞌxe i, ña ntánataká nuu nú viꞌi nto kān. Na naxnuu viko Xuva ko nī Tóꞌo ko Jesūcristu nto; na tāꞌxi ña é vāꞌá koo kuntōo nto.
Dōó kakuinima Filémuun e dóo kakuintiꞌxe ña
Utén utén kanakuéꞌe ú sintiáꞌvi ntaꞌa Xuva ko kuēnta iña nto dá kākaꞌan ntâꞌví u. Tsi é kūtuní ko tsi dóo kakuintiꞌxe nto Tóꞌo ko Jēsuu, dóo kakuinima ntó ña, ni ūn ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ña kuíntiꞌxe i san. Kaikán u ntaꞌa Xuva ko te kūvi kaꞌan váꞌa nto iña nuu i é kākuintiꞌxe nto, vata koo é na kūtuni ñáꞌa iña i é un ntɨꞌɨ̄ é vāꞌa é nīꞌi ko ntaꞌa Jesúcristu. Dōó diní ko, dōó kaꞌnu kuiní ko kuenta iña nto, tsi dóo kakuinima nto, tsi dóo nátsuꞌun kaꞌnu nto ini ña ntákuintiꞌxe i san.
Kaikán Pablu uun dá xeꞌe iña ña kade tsiñu, ñá nani Onēsimu
Dukuān ne, ñá kaūꞌví ko é kāꞌán u ni nto nēe é viī ntó kuenta iñá Cristu. Ntá tsi dií ka váꞌā ó, kuiní ko, te kākán u da xeꞌe kuenta iña i é kākuinima ntó Xuva kō. Xuꞌu é Pablú u ne, é atā ú ne, iꞌa nuu kutū ú vevii kuenta iña Jesúcristu. 10 Xuꞌú kaikán u ntaꞌa nto kuenta iña iꞌxá ko Onesimu. Kakaꞌán u tsí iꞌxá ko ña, tsí xuꞌu é nakuāꞌá u ña nté koo kuintiꞌxe ña Xuva ko nɨɨ dukuan nuu kutū u.
11 Kidáā ne, ñá ni kānuu áꞌvi ña iña ntó, ntá tsi vevií ne, e dóo kainuu áꞌvi ña iña ntó ne, iñá ko dɨ. 12 Nataxnūu xtuku ú ña mí tuví nto. Ntá tsi váꞌa tsi koo vií nto ni ña vata tsi te miī u. 13 Ntio ko é kūtuví ka ñá nī kó vata koo é xntii ñā kó naa nto dá nuu kutū ú a kuenta iña túꞌūn vaꞌá san. 14 Ntá tsi ña iní u nee iña é ntio nto. Dukuān ne, ñá ni kāꞌán u ni ña te kutūví ka ña nī ko. Ña ni ntíō ko é kuēꞌe kuetsí u nto é viī ntó da xeꞌe, ntá tsi te mii ntō ntio nto ne, kuvi. 15 Á te ītúvi xio ña uun daꞌna vata koo é nākiꞌi xtuku nto ña é kutuvī ñá ntii dañu ntūvi. 16 Tsi ñá te da mii tsī é kāde tsiñu ña iña nto ve, tsí dií ka nuu áꞌvi ña ve, tsí e kúvi ña taꞌan kō, ña e dóo kuinima ko. Xuꞌú ne, dōó ntio kó ña. Ntá tsi dɨvi ntō ne, á tē dií dií ka kueꞌe ntío nto ña kuenta iña mii ñá ne, kuenta iña Tóꞌo kō dɨ.
17 Te tāꞌan ntiꞌxe nto kó kuiní nto ne, nakiꞌi nto ña vata tsi te miī u. 18 Te īo míꞌī é kōꞌxó nteē ñá, o te nēe iña é ītá nuu ña iña ntó ne, nadita nto kuentá ko. 19 Xuꞌu é Pablú u kakaꞌū ú ntaꞌa miī kó ne: Xuꞌú ntanáa u. Ntá tsi ña ncho kaꞌán u ni ntō tsí tē ña dɨví u ne, ñá ni nīꞌi nto ntuví vaꞌá iña nto. 20 Sáꞌa viī ntó da xeꞌe kuenta iña Xuva ko vata koo é na kūnuu dîní nimá ko. Nāxnuu kaꞌnu kudii ntó nimá ko, tsí ení ko nto kuenta iñá Cristu.
21 Taxnūu ú tutú sāꞌá iña nto, tsí iní u tsí kuintiꞌxe nto é kākaꞌán u ni ntō. Iní u tsi dií dií ka xntíi nto ña vatā o é kākaꞌán u ni ntō. 22 Uun ká tuku é kākán u ntaꞌa nto ne, te na kōo túꞌve míꞌi kutūví u. Tsi táꞌxi Xuva kō é kīꞌxí u mí ntoo nto, kuiní ko, tsí kuān o ntaíkan ntó ntaꞌa ña kuenta iñá ko.
Iꞌa ntɨ́ꞌɨ tutú san
23 Ení ko Ēprafa, ña é dadɨɨ nuu kutū ú ni i kuēnta iña Jesúcristú ne, taxnūu ña ntiusi nto. 24 Marcu, ni Arístarcu, ni Dema, ni Luca, ña é dadɨɨ ntáde tsiñu niꞌī ntɨ́ ne, taxnūu ña ntiusi ntó dɨ.
25 Na nāxnuu viko Tóꞌo ko Jesūcristu ntó un ntɨɨ́ ntɨɨ̄ nto. Sáꞌa tsī é kāꞌán u ni ntō.