Tutu e táxnūu San Pablu iña ñá ñuú Roma
1
É kākaꞌán Pablu ni ñá ntákuintiꞌxe i, ña ntoo ñuú Roma
Xuꞌu é Pablú u ne, ña kade tsiñu iña Jesúcristú u. Tsí Xuva kō nákiꞌi daꞌan ñā ko é vīí u pustru ñá ne, tēe tsiñu ña ko é kāꞌan ntódo u túꞌūn e dóo vaꞌá san nté koo nakáku ō, vata ō xeꞌé Xuva ko xūꞌu ña nte ntúvi diꞌna ntaꞌa ña kaꞌan náa ña, ña é de váꞌa túꞌūn e dóo vaꞌá san iña Iꞌxá ña, Tóꞌo ko Jesūcristu, ñá kanakākú kō. Dā káku ña ñuxiví a ne, tatá viꞌi rei Davií san kúvi ña, ntá tsi iꞌxá mii Xuva ko ña vata ō kaꞌan Espíritū Sántū, ña e dóo vaꞌá san. Dɨvi ñā né, dōó ntii inī ña, da xe ntóto ña dá xiꞌi ña.
Dɨvi kuēnta iña ña é nīꞌí ntɨ é vīí ntɨ pustru ña. Dōo váꞌā o dé ña nī ntɨ e tée tsiñu ña ntɨ é kāꞌan ntódo ntɨ túꞌun īña ñá ni ñāꞌa, ña ntántoo da míꞌī ká ñuu, vata koo é na kuintiꞌxe ña Xuva ko kuēnta iña ña. Dɨvi ntō dɨ́, kana Xuva ko ntō é kuntīkɨn ntó Jesucristu. Dukuān né, taxnūu u túꞌūn saꞌá iña nto, un ntɨꞌɨ kuēꞌen dúꞌva nto e ntántoo nto ñuú Roma, tsi dóo ntio Xuva ko ntō né, kāna ña nto é kūvi nto iña ña. Xuva ko nī Tóꞌo ko Jesūcristú ne, na nāxnuu viko ña nto. Na tāꞌxi ña é vāꞌá koo kuntōo nto.
Pablú ne, ncho kɨꞌɨn ña kikoto níꞌni ña ñuú Roma
Diꞌna ne, nakuéꞌe ú sintiáꞌvi ntaꞌa Xuvā kó kuenta iña Jesúcristu ni kuénta iña nto, un ntɨꞌɨ kuēꞌen dúꞌva nto. Tsi dá vādá ka ne, ntákaꞌan ñáꞌa san íña nto tsi dóo váꞌā o ntákuintiꞌxe nto Xuva kō. Kutuni Xúva kō tsí kanɨɨ̄ nimá ko kade tsiñu ú iña ña, é kākaꞌan ntódo u túꞌūn vaꞌá san iña Iꞌxá ña. Ini ña tsí ña te kátee daꞌna u é kakaku nīꞌí u nto dá kakāꞌan ntâꞌví u ni ñā. 10 Kaikán u ntaꞌa Xuva kō tsí tē ntio ña ne, na tāꞌxi ña itsi é kīkoto níꞌni ú nto. 11 Dōó ncho kiní u nto vata koo é xntiī ú nto é kūtuni váꞌa nto iña Xuva ko, vata koo é na kuīntiꞌxe váꞌa nto ña dɨ. 12 E ncho kaꞌán u ne, é nakīí nima táꞌan kō, xé un xé un ō. Xntiī ú nto é na kuīntiꞌxe váꞌa nto ne, xntii ntō kó dɨ vata koo é na kuīntiꞌxe váꞌa ká ko dɨ.
13 Ntōꞌó taꞌan ko, ntio ko é na kūtuni nto tsí e dóo kiꞌin itō ncho kíkoto níꞌni ú nto. Ntá tsi neé ntɨꞌɨ tsi kakuvi da ti vata kuvi kɨꞌɨ́n u. Ncho kɨ́ꞌɨn ú mi ntántoo nto vata koo é na nāniꞌí ko ña kúnaa nima í san, ña ñuꞌu taꞌán nto, vatā o nániꞌí ko nima ñá xio ñuú san dɨ. 14 Xuꞌú ne, vata te tanūu ú iña un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ñaꞌa san, kuān te ña e dóo tuꞌvé i ne, kuān te ña e dóo ntāꞌví dɨ, kuān te ña e dóo kiꞌin inī í dɨ ne, ō dóo tuntu ña. 15 Dukuān e dóo kantɨꞌɨ iní ko é kɨ̄ꞌɨn ú ñuú Romá dɨ vata koo e kíkaꞌan ntódo ú ni ntō túꞌūn vaꞌá san iña Xuva ko.
É kūvi vii túꞌūn vaꞌá san
16 Ñá tē neé kakukaꞌan nuú ko te kāꞌán u túꞌūn vaꞌá san. Tsí dɨvī é kūvi vii é nakākú Xuva ko da xōó ka ñaꞌa, ña é kuīntiꞌxe i, diꞌna ña Israeé san ne, o kuān te ña túku tatá i dɨ. 17 Tsi túꞌūn vaꞌá san ne, kanañēꞌe ko nté koo ntuváꞌa o ni Xuva kō: tsí da mii kuēꞌen tsi é na kuintiꞌxe ko ñā. Tsí uve naꞌa kakaꞌan túꞌun Xuva kō: “Xoó ñaꞌa, ña é ntūváꞌa ni Xuva kō tsi kuíntiꞌxe i ña ne, níꞌi ña ntuvi vāꞌá iña ña”, kaꞌan.
Nee iña é kuētsí ñaꞌa san
18 E dúkūn kan véꞌxi e dóo donchuꞌví koo ntoꞌo ñaꞌa é kāxeꞌé Xuva ko kuēnta iña kuétsī ña kini ntáa san. Tsi da xé ña váꞌa nima ñá ne, ntē ña da váꞌa ña é kīní taꞌan ña nee iña é nuu é ntaā í iña Xuva ko. 19 Ini váꞌa ña nee iña é kūvi kiní o iña Xuva ko, tsí mii ñā xeꞌé ña é kūtuni ña. 20 Ña kúvi kīni o nté kaa Xuva kō, ntá tsi nté da de kûꞌvé Xuva ko ñūxiví san ne, kutuni ko tsi dóo kaꞌnu ña. Kutuni ko tsí Xuva ntiꞌxe ko ñā dá ini o un ntɨꞌɨ nuū i é de kúꞌvē ña. Dukuān ne, xoxó kuvi kaꞌán i tē ñá ini i te īó Xuva kō. 21 Kuān té ini ña é īó Xuva kō ne, ña ni ntío ña kunuu inī ñá ña, ntē ña ni ntio ña nakuéꞌe ña sintiáꞌvi ntaꞌa ña dɨ. Dukuān né, eni ntuꞌu ñā dé kuení ña da nēé ka nuu i é kīni kaa é ntē ña váda mí kaidiáꞌvi. Vata tsi tē ña té neé ini kueꞌen ña. 22 Dotō tsi ntákaꞌan ñá e dóo kiꞌin inī ña, ntá tsi dóo tuntu ña. 23 Ña ni ntío ña kunuu inī ñá Xuva kō, ña é kāntíto ntii dañu ntūvi ne, ínuu inī ñá nuu i é de váꞌa mii ñā. Ntāváꞌa naā ñá ñaꞌa, ña ntáteꞌu kúñu i tē xiꞌí, nī láa, kɨ̄tɨ ntaíko sán dɨ, ni kɨ̄tɨ é ngɨmi dɨ́ꞌɨn i, ni kōó san dɨ. Dɨvi tɨ̄ ntáde ña xuva ñā.
24 Dukuān ne, ña ni íde ká Xuva ko ña kuēnta vata koo é na vīi mii ña dá nēé ka nuu i é kīni kaa é ncho vií ña. Ntaxéꞌe ña dokaꞌan táꞌan ña. 25 Náa ī é nantuku ña nēe é nuu é ntaā i iña Xuva kó ne, ntánantuku ñā dovete. Kudii núu i é de váꞌa Xuva kō san ntaínúu ini ña ne, ntá tsi ñá te ntaínúu ini ña miī ña é de váꞌa san, tsí mii ñā é ntio é kada kaꞌnu o ña ntii dañu ntūvi. Kuan tsi koo na kōo.
26 Dukuān né, tsoo mii Xuva ko ñā é na viī mii ñá da nēé ka nuu i é kīni kaa é ntio ña. Un tsi nté ñadɨ̄ꞌɨ́ san ntánatsoo mii ña xɨ̄ɨ ña ne, da ntaíntóo niꞌi ña ñadɨ̄ꞌɨ niꞌi ña. 27 Kuan tsī o ntáde ñatīí san dɨ, e ntánatsoo mii ña ñadɨꞌɨ̄ ñá ne, da ntáde ña kuétsi ni ñatīí niꞌi ña. Ntē ña ntákukaꞌan nuu ña e ntáde ña é kini kaa san ni tāꞌan ña. Kuétsi mii ña te kāxéꞌe Xuva ko ñā é ntōꞌo ña, da xe dóo kinī o ntáde ña.
28 Dā xé ña ni ntio ñaꞌá san kutuni ñá xoo é Xuva kō ne, tsoo mii Xuva ko ñā é na vīí ka ña da nēé ka nuu i é kīni kaa e táva dɨkɨ mii ña. 29 Un tsi ñuꞌu tsitū nima ña é un ntɨꞌɨ nuū i é kīni kaa: Ntákidi niꞌi ña tuku ñadɨ̄ꞌɨ, ña é ña te ñádɨ̄ꞌɨ míi ñā. Ntáde xení ña ni tāꞌan ña. Dōo ntákuinima ña iña taꞌan ña. Ntáde ña é un ntɨꞌɨ nuū i é kīni kaá dɨ. Dōo ntákuneꞌu iní ni tāꞌan ña. Ntaéꞌní taꞌan ña. Ntánāa núu ña ni tāꞌan ña. Ntaéni ntāꞌví ña taꞌan ña. Ntántukū nuu iní ña é un ntɨꞌɨ nuū i é kīni kaa. Ntáde vete ña ni tāꞌan ña. 30 Ntákaꞌan kíni ña iña taꞌan ña. Ñá ntīo kueꞌen tsí ña Xuva kō. Dōo xení ña. Dōo naꞌnu ncho vií ña. Dōo ntáde naꞌnu ña nuu ñaꞌá san. Ntántukū nuu iní ña é viī ña é kīni kaa san. Ña ntákuintiꞌxe ká ña é ntákaꞌan úva ña ni dɨꞌɨ ñā. 31 Ñá ntīo ña kini ña é vāꞌa. Ña ntáde ntaa ña é ntákaꞌan ña. Ña ntákuinima ña nté uun ñaꞌa. Ñá īni ña é kāda kaꞌnu iní ña ni tāꞌan ña. Ña ntántuntaꞌví ini taꞌan ña. 32 Ña kuān ntáa sán ne, ini ña tsí kakaꞌan Xúva ko te xōo ñáꞌa é kuān ó kade ña ne, níꞌi ñā doxiꞌí san. Tsí kuān té ini ñá ne, ña ntáde ña kuenta. Kuan tsī o ntáde ña ne, dōo diní ña te kuan tsī o ntáde taꞌan ña dɨ.