2
Kade kuꞌvé Xuva kō nee iña é nuu é ntaā i
Dɨvīn é kaxntēkún kūꞌvén taꞌan o ne, ñá ku kāꞌan te ña tuvi kuétsi o dɨvīn dɨ. Tsí da nēé ka nuu i é kaxntēkún kūꞌvén taꞌan o ne, kaxntēkún kūꞌvén miīn kúñu ō dɨ, tsí dɨvīn ne, dadɨɨ tsi kaden vatā ó de ñā dɨ. Ini o tsí Xuva kō ne, kaxntēkú kuꞌvē ñá nee é nuu é ntaā i iña ña é kuān ó kade san. Dɨvīn é kaxntēkún kūꞌvén taꞌan o ne, ¿dadɨɨ xntu ku kuān ó den ni ñāꞌa, ña é iō kuetsí i san? ¿Vá ñā ntu níꞌi o é ntōꞌo o é taꞌxi Xuva kō, kuiní o? ¿Nté kui kanantiin niꞌnin ntun e dóo váꞌa o de Xuva ko ni ō? ¿Vá ñā ntu níꞌi o é ntōꞌo o, tsi dóo kaꞌnu iní Xuva ko, te kuīni o? Dōo váꞌa o de ntiꞌxe Xuva ko ni kō. Dukuān é ntio ña é natūꞌvi ko kuétsi ko ntāꞌa ña. Ntá tsi dɨvīn né, dōó doꞌōn. Ñá ntīo o é ntiko kōón ntaꞌa Xuva kō. Kadāꞌvin kuétsi miīn kúñu ō é kāteen váꞌan é ntōꞌo o san é niꞌi o tē xee ntúvi é taꞌxi Xuva kō é ntoꞌo kō. Da kidáā ne, kutuni ko tsi dóo váꞌā o xntéku kūꞌvé Xuva ko īña kó tē nakene ntódo ña kō, xe un xé un ō, nee iña é idé ō. Iō ñá ne, ntáxio ntii ña é viī ñá nuu i é vāꞌa. Ntántukū nuu iní ña é kāꞌan váꞌa Xuva ko īña ña ne, ntántukū nuu iní ña nté koo niꞌi ñá ntuvi vāꞌá iña ña é ña ntɨꞌɨ. Ña sāꞌá ne, kuéꞌe Xuva ko ntuvi vāꞌá iña ña ntii dañu ntúvi. Ntá tsi iō ñáꞌa, ña é da mii tsī e ntádē kuení i iña mii í ne, ñá ntīo ña kuintiꞌxe ña é nuu é ntaā i, tsí ncho vii ña é kīni kaa san. Kudiin Xúva ko ni ñā ne, kuéꞌe ña ñā é ntōꞌo ña. Un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ñaꞌa, ña e ntáde é kīni kaa sán ne, un váꞌa tsi ntoꞌo ña kídaā, un váꞌa tsi nantɨꞌɨ ña iní ña, diꞌna ña Israeé san ne, da kidáā ne, ña é tūku tatá i sán dɨ. 10 Ntá tsi un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ñaꞌa, ña e ntáde é vāꞌá san ne, kuéꞌe Xuva ko ñā e dóo vaꞌá iña ña. Káꞌan Xuva kō tsi dóo vaꞌá ña ne, kuéꞌe ña é vāꞌá koo kuntōo ña dɨ, diꞌna ña Israeé san ne, da kidáā né, ña nguiī sán dɨ.
11 Kuenta iña Xuva kó ne, nté uun xuvi uun nínu ō, tsi kuédadɨɨ ntɨꞌɨ tsō. 12 Un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ñaꞌa, ña e ñá ini lei Muíseé san ne, kūnaá ña te iō kuetsí ña. Ntá tsi ña kuéꞌe Xuva ko ña é ntoꞌo ña vatā ó kakaꞌán leí san, tsí ña ntáduku ntée ña lei tsíkan. Ña é ntoo niꞌī leí san ne, xntēkú kūꞌvé Xuva ko ña vatā ó kakaꞌán leí san. 13 Ñá tē ña e ntátekú tsi i leí san é vāꞌá ña nuu Xuva ko, tsí tē ntáde ntaa ña é kākaꞌan. 14 Ntá tsi ña tuku tatá i sán, kuān té ña ini ñá leí san ne, ntáde ntaa ña dɨkɨ tsi mii ña vatā ó kakaꞌán leí san ne, vata tsi te īó lei íña ña. 15 Ntá tsi tē kade ña é vāꞌá ne, dito tsí nuu leí san nima ña. Dɨkɨ míi ña īni te váꞌā ó kade ña ne, ō ña váꞌā ó de ña. 16 Kuān koo kuvi te xee ntúvi é xntēkú kūꞌvé Xuva ko kuēnta iña Jesúcristu núu i é ñuꞌu xūꞌú nima ñáꞌa san, vatā ó kakaꞌan túꞌūn vaꞌa é kākaꞌan ntódo ú san.
Ña Israeé san nī lei Muísee
17 Dɨvīn é kākaꞌan tsí ña Israeén ne, tuvin niꞌin lei Muíseé san ne, dōó kaꞌnun kuini o é inin Xúva kō dɨ. 18 Dōo ínin nee é ntio Xuva kō é vīi o. Dōo ínin nee iña é dií ka vaꞌa é vīi o, tsi dóo tuꞌvé o leí san. 19 Dōo ínin nté koo nañēꞌen ñá kuāá san itsi, nté koo naxīꞌín nuun nuu ñaꞌa, ña ntántoo mí iñɨ nēé san, kuini o. 20 Dōo ínin nté koo nañēꞌen ñá tuntú san, nté koo nakuāꞌan iꞌxa ɨkɨ́n san é ña te neé ini, kuíni o. O te dā xé tuvin niꞌin leí san ne, dōó kiꞌin inī ó, dōó inin nee iña é nuu é ntaā i, kuini o. 21 Dɨvīn é kanakuāꞌan taꞌan o ne, ¿nté kui ña kánakuaꞌan miin ntūn kúñu ō kuan? Dɨvīn é kākaꞌan ntódon é ña ku dúꞌu ō ne, ¿nté kui miin ntūn ne, kadúꞌun? 22 Dɨvīn é kākaꞌan é ña vií ō é kini kaa ni ñadɨ̄ꞌɨ ñáꞌa sán ne, ¿nté kui miin kūn né, kuān ó kaden? Dɨvīn é ña ntío kueꞌen tsí o santu e ntúváꞌa nāá san ne, ¿nté kui kaidon dúꞌun ntun é āꞌví i é īó ini ukún i kān kuan? 23 Dɨvīn né, dōó kaꞌnu kaden é īnín leí san, ntá tsi kaidon ntítan Xuva kō, tsí ña káden ntaan é kākaꞌan ña. 24 Nuu é ntaā i é ūve naꞌa kakaꞌan túꞌun Xuva kō é dɨvi kuētsí o e ntákaꞌan kíni ña tuku tatá i san iña Xuva ko.
25 Te kāden ntaan leí san ne, kainuu áꞌvi ntiꞌxe é tēꞌnte kúñū é īxi ó vata koo é dîtó naꞌa i é kādukun ntéen Xuva kō. Ntá tsi tē ña káden ntaan leí san ne, é ntaā í te tēꞌnte. 26 Tē ña tuku tatá i san kada ntaá ña vata tsī ó kakaꞌán leí san ne, kuān té ña ni téꞌnte kúñū é ixi ñá ne, kuédadɨɨ tsi ña ni ñā é teꞌnte é ixi í san kuenta iña Xuva ko. 27 Kidáā ne, ña é kāde ntaá leí san ne, kuān té ña ni téꞌnte ñá ne, xntēkú kuꞌvē ñá o, tsí ña káden ntaan, kuān te ínin leí san, kuān te téꞌnte kúñū é ixi o. 28 Tsí uun ñaꞌa, ña é ña Israee ntíꞌxe ne, ñá te da mii tsi atā í san é kuntēé naꞌa i, 29 tsí na kuntēé naꞌa i nima ñá san dɨ. Kuān te káde ña é un ntɨꞌɨ vatā ó kakaꞌán leí san ne, ntá tsi te vāꞌá nima ñá ne, dɨvī é nuu áꞌvi iña Xuva ko. Ña te ñáꞌa san káꞌan ña te dóo vaꞌá ña, tsí mii Xuva ko kāꞌan ñá tē dóo vaꞌá ntiꞌxe ña.