3
Te kuān ó ne, ¿vá ñā ntu te váꞌa ō é vīi o ñá Israeé san? ¿Vá ñā ntu te kaidiáꞌvi é tēꞌnté kúñū é īxi ko? ¿Míꞌi ntū é ñaꞌa? Tsi dóo tɨtɨ́n nuu i é kaidiáꞌvi. É kuvi ūun ne: xtūví Xuva ko tūꞌún ña ntaꞌa ña Israeé san é na kuntoo niꞌi ñā. Ntá tsi te iō ña é xtuvī mii ña é kakuintiꞌxe ña Xuva kō ne, ¿vá dukuan ntū é xtuvī mii Xuva ko é kāda ntaa ña é kākaꞌan ña? ¡Ñāꞌá ni san! tsí Xuva kō né, da miī é kakuntaa ntɨ́ꞌɨ é kākaꞌan ñá, kuān té un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ́ ñaꞌa sán ne, dōó vete ñā. Tsí vatā ó uve naꞌa kakaꞌan túꞌun Xuva kō:
Kūtuni ñáꞌa san tsí nuu é ntaā i é kākaꞌan.
Kuvi viín te xntēkú kuꞌvē ñá o,
kaꞌan.
Ntá tsi tē dií dií ka kutuni ñáꞌa san tsi dóo vaꞌá kueꞌen Xúva ko te kinī ña tsí xoꞌō né, dōó kini ntáa ō ne, ¿nté ntu koo kaꞌan o? ¿Vá kāꞌan ntú o tsí ña váꞌā ó de Xuva ko te kataꞌxi ña kō é ntoꞌo ko kuēnta iña kuétsi kō? (Kakaꞌán u vatā o dá doto tsī ntákaꞌan ñáꞌa san.) ¡Ñāꞌá ni san! tsí tē dɨ́ Xuva ko kini kaa ña ne, ¿nté ntu koo xntēkú kuꞌvē ñá ñuxiví san? Tē dɨ́ dovete é kākaꞌán u sa kade i é nāxiꞌí nuu kaꞌnu é nuu é ntaā i iña Xuva kó ne, ¿nté kui kakaꞌan kú ña é iō kuetsí ko kuan? ¿Ō dií ka ntu váꞌā o é vīí u é kīni kaa san vata koo é na kīꞌxi é vāꞌá san? Tsí iō ñá ne, kudii dovete ntákaꞌan ña é kuān ó kanakuāꞌa ntɨ. Ntá tsi ña kuān ntáa sán ne, váꞌā ó te nīꞌi ña é ntoꞌo ña ntaꞌa Xuva kō é kuān ó ntákaꞌan ña.
Un ntɨꞌɨ o iō kuetsí kō
¿Nté ntu koo kaꞌan ó kuan? ¿Va dií ka ntu vaꞌá ña Israeé san é ña nguiī sán, te kuinī nto? ¡Ñāꞌá ni san! Tsi nte díꞌna nañéꞌe ntɨ e kuédadɨɨ ntɨꞌɨ tsō é iō kuetsí ko, kuān té ña Israee ó, kuān té tuku tatá kō. 10 Tsí uve naꞌa kakaꞌan túꞌun Xuva kō:
¡Nté uun xoxo káde i é vāꞌa!
11 Nté uun xoo é nuu dɨkɨ i é vāꞌa.
Ntē ña xoxó kanantuku i Xuva kō.
12 Un ntɨꞌɨ ñā ntádita ña itsi mii ñā.
Un ntɨꞌɨ ñā natɨ́vi ña nima ña.
¡Nté uun ña tē kade ña é vāꞌa!
13 Ini dukun ñá ne, vata kaa ñañā é kāntii ntaa.
Xaa ña ne, dovéte kakāꞌan.
Ñɨɨ xuꞌu ñā ne, xɨꞌɨ ntɨdí koó san.
14 Ñuꞌu tsitu xūꞌu ña túꞌūn e dóo kini kaa.
15 Xtun dɨ̄ꞌɨ́n ña ne, koó dā ntaínu kantaa é kātɨ nɨñɨ ñaꞌá san.
16 Dā míꞌī ka ntaíka ña ne, ntádē xení ña ni ñāꞌa san, ntánantōꞌo ña ña dɨ.
17 Ñá īni ña é vāꞌá koo kuntoo ña ni tāꞌan ña.
18 Ña ntaúꞌvī kueꞌen ñá Xuva kō,
kaꞌan.
19 Viꞌa vé ne, ini o tsí da nēé ka nuu i é kākaꞌán leí san ne, íña ñā e ntáduku ntée i. Tsí tuví leí san vata koo é da kanɨɨ ñūxiví san kóꞌxo nteē ñá kuenta iña Xuva ko, é xoxo kuvi káꞌan ī é ña tuvi kuétsi ī. 20 Tsi nté uun ō ña kuvi ntuváꞌa o ni Xuva ko te kāda ntaa o é kākaꞌán leí san. Tsí leí san ne, da ti tsi é kūtuni ko é iō kuetsí kō.
Ntuváꞌa o ni Xuva ko te kuintiꞌxe ko ñā
21 Vevií ne, é nañéꞌe Xuva ko kō nté koo ntuváꞌa o ni ñā ne, ntá tsi ña te kuénta iñá leí san. Tsí leí san ni tūꞌun é kāꞌan ntódo ña kaꞌán naa Xuva ko kídaā ne, ntada ntaa 22 tsí ntuváꞌa o ni Xuva kō, un ntɨɨ́ ntɨɨ o, te kuintiꞌxe ko Jesūcristú san. Kuédadɨɨ tsi kade ña ni kō, xe un xé un ō, 23 tsí un ntɨɨ́ ntɨ̄ɨ o ntáde o kuētsi. Xoxó kuvi xee táꞌan i e dóo vaꞌa é īó iña Xuva ko. 24 Ntá tsi dóo váꞌā o dé Xuva ko ni kō, tsi táꞌxi ña doméni é ntuváꞌa o ni ñā. Tsí nakáku ña ko kuētsí ko kuēnta iña Jesúcristu. 25 Tsí Xuva kō né, taxnūu ña Jesucristu é kātɨ ña nɨñɨ ñá vata koo e ntáꞌvi ñā kuétsi kō. Kade kaꞌnu iní Xuva ko ni ko te kuintiꞌxe ko Jēsuu. Tsí dɨvi ña kanañēꞌe ñá kō tsí Xuva kō né, dōo vaꞌá ña. Te kuan tsi ō nakuíta ntiꞌxin ña kuétsī ña é intóo kídaā 26 Tsi dóo kaꞌnu iní ña ni ñā né, kuan tsī ó kanañēꞌe ñá kō vevií dɨ e dóo vaꞌá ña é kānakate ña kuétsi ko te kakuintiꞌxe ko Jēsuu.
27 Kidáā ne, ¿míꞌi ntu kuvi kaꞌan o e dóo dɨvi o nūu Xuva ko? Ña kúvī. Tsí ña te é kāde ntaa o leí san, tsí da xe é kakuintiꞌxe ko ñā. 28 Dukuān ne, xée ō kútuni ko tsí ntuváꞌa o nuu Xuva ko te kakuintiꞌxe ko ñā, ñá tē é kāda ntaa o leí san. 29 Xuva kō ne, ¿vá mii ntu Xuvā ña Israeé san ña? ¿Ña ntu te Xuvā ña tuku ñuú san dɨ? ¿Nté kui ñaꞌa? 30 Tsí uun tsi Xuva kō, ña é kantaváꞌa nima ña é kakuintiꞌxe i ña, kuān te téꞌnte é ixi ñá ne, o kuān té ñaꞌa. 31 Kidáā ne, é kakuintiꞌxe ko Xuva kō ne, ¿vá kanakatsin ntu ō leí san? ¡Ñāꞌá ni san! tsí dií dií ka ntii kāda ntaa o leí san te kakuintiꞌxe ko ñā.