5
Nu tsahá cuenda ra Pedro tsi yo nácaa coo yo
Yacan cuenda tsahá cuenda yu tsi ra tsahnu yucú vehe ñuhu tsihin ndo, tyin ra tsahnu cuví tucu maa yu. Tan cuví yu tsandaa tyin nyehe̱ yu tandɨhɨ tundoho tsa taha̱n ra Cristo. Tan cua cutahan yu tsihin tandɨhɨ ca ra naha quɨvɨ quitsi ra Cristo inga tsaha tsihin tsa cahnu cuví ra. Ja̱ha cuenda ndo tsi nyɨvɨ yɨhɨ́ tuhun Nyoo tsa yɨhɨ́ ndaha ndo, tumaa jahá cuenda vaha iin ra mbee jana ra. Ja̱vaha ndo can tsihin tsa nɨɨ iñi añima ndo tan ñavin tsihin tsa ñiñi, maa tyin cuhva cuñí Nyoo. Ña ja̱vaha ndo can tsa cuenda tsa cuñí ndo xuhun. Tandɨhɨ tyiñu javahá ndo, ja̱vaha ndo can tsihin tsa cacu iñi ndo. Tyin tun vaha iyó ndo nyehé ñi, tacan cua coo ndɨhɨ ñi tyin nyehe ñi tyin ña ndacá ñaha ñihi ndo tsi ñi. Tacan tan quɨvɨ cua quitsi ra cuví ityi nuu tsihin nyooho tsa jahá cuenda mbee jana Nyoo, cua cuhva ra tsa sɨɨ caá tsa ña cua tɨvɨ maa tsi ndo.
Tacan tucu nyooho, ra cuatyi tan ñi cuatyi, tya̱a yahvi ndo tsi ra tsahnu naha ra. Tan tandɨhɨ ndo ndaahvi ja̱ha ndo tsi ndo tan tya̱a yahvi tahan ndo tsi ndo. Tyin catyí nu tutu Nyoo tyehen:
Nyoo ña cuñí ra nyehe ra tsi nyɨvɨ tsa yaa xaan,
Maa tyin jatyinyeé ra tsi ñi tsa ña yaa.
Yacan cuenda ndaahvi ja̱ha ndo tsi ndo nuu Nyoo. Cu̱hva ndo tsi ndo cundaca ñaha ra tsihin tunyee iñi tsa iyó tsi ra, tyin tacan tan cuvi jacahnu ra tsi ndo quɨvɨ cua tahan tsi. Tya̱a cuenda ndo tandɨhɨ tsa tsicá xaan iñi ndo ndaha Nyoo tyin maa ra jahá cuenda tsi ndo.
Catsi cu̱hun iñi ndo tan ja̱ha vaha ndo cuenda ndáa tsa vaha tan ndáa tsa ña vaha, tyin nu ña vaha, nu xaan iñi tsi yo, tsicá nuu nu nanducú nu yóo jaha canaa nu tumaa tsicá nuu ndicaha xaan nanducú tɨ tsa catsi tɨ. Ñihi cu̱nyecu ndo tsihin tsa tsinú iñi ndo tsi Nyoo tyin tacan tan cuvi jaha ndo tsi nu ña vaha. Tyin juvin ñi tundoho tsa nyehé nyooho tan nyehé tucu tandɨhɨ ca nyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda ra Cristo tanɨɨ cahnu nu ñuhu ñayɨvɨ. 10 Maa tyin Nyoo jatyinyeé ra tsi yo, tan tsa yaha nyehe ndo tundoho juhva quɨvɨ, Nyoo cua jacutsa ca ra tsi ndo, ñihi cu̱nyecu ndo tsihin tsa tsinú iñi ndo, tan cua cuhva ca ra tunyee iñi tsa iyó tsi ra tsi ndo. Tan juvin Nyoo cuví ra tsahá tandɨhɨ tsa vaha tsi yo, tan maa ra cana̱ tsi yo tyin ndu iin yo tsihin ra Cristo tyin coo yo nu sɨɨ caá tsihin ra tacan ñi maa. 11 Na jacahnu yo tsi ra tan na cundaca ñaha maa ra tacan ñi maa. Tan na cuvi tsi tacan.
Nu tsahá ra Pedro nacumi tsi nyɨvɨ nu ndɨhɨ ña
12 Jaquitsí yu carta ihya tsi ndo tsihin ra Silvano, yañi yo. Tyin tsitó yu tyin nɨɨ xaan iñi ra nyicún ra tsi ra Cristo. Tan tsahá cuenda yu juhva tsi ndo nu carta ihya tyin tsa vaha tsa ñihi̱ ndo janahá tsi tyin nditsa tsa cuñí xaan Nyoo tsi yo. Yacan cuenda ña na̱coo ndo itsi.
13 Nyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda Nyoo ñuu Babilonia tsa nacatsi̱ Nyoo tumaa nacatsi̱ ra tsi nyooho, jaquitsí ñi nacumi tsi ndo. Tan ra Marcos, sehe yu tsa cuenda Jutu Mañi yo, jaquitsí ndɨhɨ ra nacumi tsi ndo.
14 Cu̱ñi tahan ndo tsi ndo tan cu̱hva tahan ndo nacumi tsi ndo.
Na coo ca tsa taxin añima tandɨhɨ nyooho tsa iin ñi cuví tsihin ra Jesucristo.
Tan na cuvi tsi tacan ñi.