Carta Tsinu Uvi Tsa Jacuhu̱n Ra Pedro Tsi Nyɨvɨ Yɨhɨ́ Cuenda Nyoo
1
Nu tyaá ra Pedro inga carta tsa cuenda nyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda Nyoo
Yuhu ra Simón Pedro cuví yu musu ra Jesucristo, tan cuví yu iin ra tava̱ tyiñu ra tyin caca yu tyiñu ra. Tyaá yu carta ihya tsa cuenda nyooho tsa natsinu̱ vaha iñi tsi Nyoo tumaa tsa tsinú iñi nyuhu. Inducu ñi tsinú iñi yo tsi Nyoo jahá ra Jesucristo tsa cuenda tsa vaha ra. Juvin ra cuví Nyoo, tan juvin ra cuví ra jacacú tsi yo. Na̱quihin ca ndo tsa vaha tsa tsahá Nyoo tsi yo coo tsitsi añima ndo tan na coo taxin ca tsi. Yacan ñihí ndo tsa cuenda tsa nacotó ndo tsi ra tan tsi Jutu Mañi yo Jesús.
Nacaa taahán tsi coo nyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda Nyoo
Nyoo, tsihin tunyee iñi tsa iyó tsi ra, tsaha̱ ra tandɨhɨ tsa tsiñí ñuhu tsi yo tyin tacan tan coo yo ñayɨvɨ tsa iyó ra tan cuvi yo tumaa maa ra. Tandɨhɨ tsehe ñihí yo tsa cuenda tsa tsaha̱ ra tsa nacoto̱ yo tsi ra tsa cana̱ tsi yo. Tyin cana̱ ra can tsi yo tsihin tsa cahnu cuví ra tan tsihin tsa iyo tsa javahá ra. Tan tsihin tandɨhɨ tsa vaha can, tsaha̱ tucu ra tsa catyi̱ ra tyin cuhva ra tsi yo. Maa tyin cahnu xaan tan yahvi xaan can. Maa tyin tsaha̱ ra can tsi yo tyin tacan tan cuví coo yo tumaa maa ra tyin tsa nacoo̱ yo tandɨhɨ tsa caquiñi tsa javaha̱ yo, tan ña cua tɨvɨ yo tumaa tɨvɨ́ nyɨvɨ nyicún tsa ña vaha tsa iyó nu ñuhu ñayɨvɨ ihya. Yacan cuenda cuñí tsi tsinú ca iñi yo tsi Nyoo tan ñavin yacan ñi tyin cuñí tucu tsi nducu yo cuhva coo cuɨtɨ yo. Tan cuñí tucu tsi nducu yo cuhva cutuñi vaha iñi yo cuhva cuñí Nyoo tsihin yo. Yaha can tan nducu yo cuhva cundaca ñaha yo cuñu ñuhu yo tan cuhva tsicá iñi yo. Yaha can tan nducu yo cuhva tsa ña yatyi xaan cundɨhɨ iñi yo. Yaha can tan nducu yo cuhva coo yo ñayɨvɨ iyó Nyoo. Yaha can tan nducu yo cuhva tsa cuñi tahan yo tsi yo. Yaha can tan nducu tucu yo cuhva cuñi yo tsi nyɨvɨ tumaa tsa cuñí maa Nyoo tsi tandɨhɨ yo.
Tatun tacan iyó ndo tan tacan nducú ndo cuhva tsa coo tandɨhɨ tsehe tsi ndo, cua cutyiñu xaan Nyoo tsi ndo. Tan ña cuatu nacoto̱ ndo tsi Jutu Mañi yo Jesucristo tyin javahá ndo tandɨhɨ yacan. Maa tyin nyɨvɨ tsa nduve yacan iyó tsi, cuví ñi tumaa iin ra cuaa. Ña cutuñí iñi ñi tsa taahán tsi coto ñi. Tan tsa naa̱ iñi ñi tyin ndatsi̱ Nyoo cuatyi ñi taha̱n tsanaha. 10 Nyoo cana̱ tsi ndo tan nacatsi̱ ra tsi ndo. Yacan cuenda yañi, tun javahá ndo tandɨhɨ tsa caahán yu tuhun ihya, ña cua nduva ihñi ndo. 11 Tacan tan ña yɨɨ cua quɨhvɨ ndo nu ndacá ñaha ra Jesucristo, ra cuví Jutu Mañi yo tan ra jacacú tsi yo. Tan cua coo cuii ndo tsihin ra.
12 Yacan cuenda ña jandɨhɨ́ yu tsa janducuhún iñi yu tuhun ihya tsi ndo, vasu tsa tsitó maa ndo itsi, tan vasu nɨɨ cuñí ndo javahá ndo tuhun nditsa tsa cutuhva̱ ndo. 13 Tan cuñí yu tyin vaha tsa janducuhún iñi yu tuhun ihya tsi ndo tsitsi tsa ndi iyó ca yu. 14 Tyin tsa jacoto̱ Jutu Mañi yo Jesucristo tsi yu tyin ña naha ca tan cua nacoo yu ñuhu ñayɨvɨ ihya. 15 Tan cua jañiñi yu tsi yu tsa janducuhún iñi yu tuhun ihya tsi ndo tyin tacan tan quɨvɨ cúu yu ña naa iñi ndo itsi.
Nu nacatyí tuhun ra Pedro nácaa nyehe̱ ra naha tsa cahnu cuví ra Cristo
16 Ñavin tsa nandacu̱ iñi ñi maa ndi tan caha̱n ndi tsihin ndo quɨvɨ jacoto̱ ndi tuhun Jutu Mañi yo Jesucristo tsi ndo. Tsa nditsa cuví tsi tyin tsihin tinuu ndi nyehe̱ ndi tsa cahnu cuví ra. Tan jacoto̱ ndi tsi ndo tyin iyó xaan tunyee iñi tsi ra tan cua quitsi ra inga tsaha. 17 Tyin nyehe̱ ndi nu jacahnu̱ Nyoo Jutu yo tsi ra tan nyehe̱ ndi nu janduxiñu̱ ra cuhva caá ra. Tan sɨɨ xaan cuvi̱ nu caha̱n Nyoo tan catyí ra: “Ra ihya cuví Sehe yu, tan cuñí xaan yu tsi ra. Tan sɨɨ xaan cuñí yu tsihin ra”, catyi̱ Nyoo tuhun ra Jesús quɨvɨ can. 18 Juvin nyuhu tsiñi̱ ndusu Nyoo tsa quitsi̱ ityi andɨvɨ quɨvɨ tsiyucu̱ ndi yucu ii tsihin Jutu Mañi yo.
19 Tuhun ihya janahá tyin nditsa tsa tyaa̱ ra cuvi̱ ndusu yuhu Nyoo nu tutu taha̱n tsanaha. Tatun tyaa yahvi vaha ndo tuhun can, vaha javahá ndo. Tyin tuhun can cuví tsi tumaa iin ñuhu̱ tsa jandunditsín tsa naa ca. Maa tyin ra Jesucristo cuví ra tumaa tiñuu cahnu tsa caná tsa cua tuvi tyin jandunditsín ra tsitsi añima yo. 20 Maa tyin cuñí tsi co̱to ndo tyin ña cuví nacatyi tuhun tsa intuhun ñi maa yo tsa cuñí tsi catyí tsa tyaa̱ ra ndusu yuhu Nyoo. 21 Tyin ra cuvi̱ ndusu yuhu Nyoo taha̱n tsanaha ña caha̱n ra naha cuhva cuñí maa ra naha. Maa tyin caha̱n ra naha cuhva cuñí Nyoo tyin maa Tatyi Ii Nyoo jaquihi̱n ityi tsi ra naha.