2
Ra jacuahá tsa ña nditsa
(Judas 4-13)
Maa tyin tsicoo̱ tucu ra caha̱n cuendu naha ra nu tsicoo̱ nyɨvɨ Israel taha̱n tsanaha. Catyi̱ ra naha tyin cuví ra naha ndusu yuhu Nyoo tan ña nditsa. Tan tacan cua coo tucu ra vatya naha ra nu yucú ndo. Xeehe xaan cua jacuaha ra naha tsa ña nditsa tsa cuví jatɨvɨ tsi ndo. Tan cua catyi ra naha tyin ña nditsa tuhun Jutu Mañi yo tan juvin ra jata̱ tsi ra naha. Yacan cuenda numi ñi cua cunaa ra can naha ra. Tan cuaha xaan nyɨvɨ cua cunyicun tsi ra naha tsihin tsa caquiñi tsa javaha ra naha. Tan cuaha xaan ñi cua cahan ndavaha ñi sɨquɨ tuhun tsa nditsa vaha ra Cristo. Tan tsa cuenda tsa cuñi ra naha xuhun, cua nducu ra naha cuhva jandavi ñaha ra naha tsi ndo tsihin tsa jacuaha ra naha maa ñi tsa ña nditsa. Maa tyin ndatú Jutu Mañi yo tatsi tuñi ra tsi ra naha tyin tsanaha iyó maa tuhun tsa cua cunaa ra naha.
Tyin ndi ña jaha̱ Nyoo tucahnu iñi tsi ángel tsa tsicoo̱ cuatyi taha̱n tsanaha. Jacuhu̱n ra tsi nahnu anyaya. Tsahñi̱ ra tsi nahnu tsihin cadena, tan nacoo̱ ra tsi nahnu nu naa nda cuanda tahan tsi jacutuñi ra tsi nahnu. Tan ndi ña jaha̱ ra tucahnu iñi tsi nyɨvɨ ña vaha tsa tsicoo̱ tsanaha. Jacuu̱n ra savi xaan tsahñi̱ tsi ñi. Maa tyin jacacu̱ ra tsi intuhun ñi ra Noé tsihin utsa taahan nyɨvɨ ra. Ra ican caha̱n ra tsihin nyɨvɨ na nducu ñi cuhva coo vaha ñi tsihin Nyoo. Tacan javaha̱ tucu ra tsihin ñuu Sodoma tan ñuu Gomorra, janaa̱ ra itsi. Tsahmi̱ ra ñuu can tan nanduvi̱ tsi nyaa, tyin coto nyɨvɨ caquiñi tsa iyó vityin tan nyɨvɨ tsa cua coo náa cua tahan ñi. Maa tyin jacacu̱ ra tsi ra Lot tyin vaha iyó ra nuu ra. Cuiihya cuñí ra Lot nyehé ra cuhva iyó nyɨvɨ caquiñi can. Tandɨhɨ quɨvɨ tsa tsicoo̱ ra Lot ñuu can, cuiihya cuñí añima ra tsa cuenda tsa tsiñí ra tan nyehé ra tsa caquiñi javahá ñi can. Tyin maa ra, ra vaha cuví ra, tan ñi ican maa ñi tsa ña vaha javahá ñi. Tacan jacacu Nyoo tsi yo tatun vaha iyó yo nuu ra. Maa tyin naquihín vaha ra tsi nyɨvɨ caquiñi nda cuanda tahan tsi quɨvɨ cutuñi ñi.
10 Yaha ca cua tatsi tuñi Nyoo tsi nyɨvɨ tsa javahá tsa ña vaha tsa cuñí cuñu ñuhu ñi, ñi tsa ña cuñí cundaca ñaha Jutu Mañi yo tsi ñi. Tan ra vatya tsa yaa xaan naha ra, javahá ra naha cuhva cuñí maa ra naha. Tan ña yuuhví ra naha caahán ra naha ndavaha ñi sɨquɨ ra iyó ca tunyee iñi tsi tumaa Nyoo a ángel, a tatyi ña vaha. 11 Tan ángel, vasu ndi maa iyó ca tunyee iñi tsi ra naha tan ñavin ca nyɨvɨ, maa tyin ña caná iñi ra naha cahan ra naha ndavaha ñi sɨquɨ ra can naha ra nuu Jutu Mañi yo.
12 Maa tyin ra vatya can naha ra cuví ra naha tumaa quɨtɨ tsa ña cutuñí iñi tan javahá tɨ naha tɨ tsa cuñí maa tɨ naha tɨ. Tyin quɨtɨ, ¿náa cuenda iyó tɨ? Iyó tɨ tyin tɨɨn yo tsi tɨ, tan cahñi yo tsi tɨ. Tacan ra can naha ra: Caahán ra naha ndavaha ñi sɨquɨ tsa ña cutuñí iñi ra naha, tan cua cúu ra naha tumaa tsiihí quɨtɨ can naha tɨ. 13 Cua nyehe ra naha tundoho tsa cuenda tsa janyehé ra naha tundoho tsi inga nyɨvɨ. Sɨɨ xaan cuñí ra naha tsihin tsa caquiñi javahá ra naha nu tuvi. Tsahá ra naha ticanuu nu yucú ndo nu iyó vico tatun cutahán ra naha tsihin ndo. Nyaá xaan ra naha tusɨɨ iñi. Maa tyin juvin ñi tsi maa ra naha jandaví ñaha ra naha.
14 Tandɨhɨ ñaha tsa nyehé ra naha, cuñí ra naha coo ra naha tsihin ñi. ña quitatú ra naha tsa javahá ra naha tsa caquiñi. Jandaví ñaha ra naha tsi nyɨvɨ tsa ña ñihi nyaá tsihin Nyoo. Yatyi xaan nducú ra naha maa ñi maa tsa cuenda maa ra naha. Maa tyin nyaá tsa cua cunaa ra naha. 15 Nacoo̱ ra can naha ra ityi vaha tan naquihi̱n ra naha ityi tsa cuahán nu cua cunaa ra naha tyin javahá ra naha tumaa javaha̱ ra Balaam, sehe ra Beor. Tyin ra Balaam cuñí ra jaha canaa ra xuhun tsihin tsa ña vaha tsa javaha ra. 16 Tacan tan nacaha̱n burru jana ra tsihin ra, tumaa caahán nyɨvɨ, tan tsa nacaha̱n tɨ ña tsaha̱ tɨ cuhun ra javaha ra tsa ña vaha tsicá iñi ra.
17 Tan tacan tucu maa ra can naha ra. Cuví ra naha tumaa iin soco ityi nu nduve ndutya yɨhɨ́. Tan cuví tucu ra naha tumaa vico tsa tindahá tatyi ñihi. Maa tyin tsa nyaá tsa cua cuhun ra naha nu naa xaan tan ican cuví nu cua ndoo cuii ra naha. 18 Yaa xaan caahán ra naha. Maa tyin tandɨhɨ tsa caahán ra naha nduve yahvi nyaá can. Tan tsihin tandɨhɨ tsa ña vaha tsa javahá ra tan tsihin tsa ña vaha tsa cuñí cuñu ñuhu ra naha jandaví ñaha ra naha tsi nyɨvɨ tsa tsa yaha̱ quita̱ mahñu nyɨvɨ tsa javahá tsa caquiñi. 19 Catyí ra naha tsihin ñi tyin cua coo nuña ñi. Maa tyin juvin ñi maa ra naha tsahá tsa cundaca ñaha tsa caquiñi tsi ra naha. Tyin tatun tsahá yo tsa cundaca ñaha tsa cundaca ñaha tsi yo, musu can cuví yo. 20 Tyin nyɨvɨ tsa nacoto̱ tsi Jutu Mañi yo Jesucristo, ra jacacú tsi yo, tsa yaha̱ nacoo̱ ñi tsa caquiñi tsa iyó nu ñuhu ñayɨvɨ ihya maa tyin tatun javaha nyico ñi tsa caquiñi, cahnu ca cuatyi ñi cua coo nu Nyoo. 21 Vaha ca tun tsatyin ña nacoto̱ ñi ityi vaha, tan ñavin ca tsa nacoo ihñi ñi tsa tsaha̱ Nyoo tsi ñi tsa tsa yaha̱ nacoto̱ ñi tsi ra. 22 Maa tyin cundaa̱ tsa tuhvá nyɨvɨ caahán: “Ina tsatsí nyico tɨ tsa ndutsa̱n tɨ. Tan quɨnɨ tucu, tun tsa yaha tsityí tɨ, quɨhvɨ́ nyico tɨ nu xahan nyahyu.” Tacan cuví ñi can tyin javahá nyico ñi tsa javaha̱ ñi nda jihna.