3
Quɨvɨ cua quitsi nyico Jutu Mañi yo
Yañi, cuñí xaan yu tsi ndo. Carta ihya cuví carta tsinu uvi tsa jaquitsí yu tsi ndo. Tan nu nduvi taahan carta ihya tsahá cuenda yu tsi ndo na caca vaha iñi ndo tan ña naa iñi ndo tsa cutuhva̱ ndo. Ndu̱cuhun iñi ndo tsa caha̱n ra cuvi̱ ndusu yuhu Nyoo taha̱n tsanaha. Tan ndu̱cuhun tucu iñi ndo tsa jacuaha̱ ndi tsi ndo. Tyin cuví ndi ra tava̱ tyiñu Jutu Mañi yo Jesucristo, ra jacacú tsi yo.
Co̱to jihna ndo tyin nu cua ndɨhɨ quɨvɨ cua quitsi nyɨvɨ cua vacu nducu tuhun Jutu Mañi yo. Tan cua coo ñi cuhva ña vaha cuñí cuñu ñuhu ñi. Tan cua catyi ñi: “¿Náa ra Jesucristo tsa catyi̱ tyin cua quitsi ra inga tsaha? ¿Numaa nyií ra? Tyin nda quɨvɨ tsa tsihi̱ tsii tsaahnu yo tan nda cuanda tsa tsinu̱ ñuhu ñayɨvɨ tan nda vityin caá ñi maa tahan ñi caá”, cua catyi ñi. Tyin maa ñi ña cuñí ñi coto ñi tyin nda tyembu tsahnu caha̱n Nyoo tan javaha̱ ra andɨvɨ tan ñuhu ñayɨvɨ. Quita̱ ñuhu ñayɨvɨ tsitsi ndutya, tan tsihin ndutya tsinu̱ tsi. Tsa yaha̱ javaha̱ Nyoo ñuhu ñayɨvɨ juvin ñi maa tsihin ndutya naa̱ ñuhu ñayɨvɨ quɨvɨ cuu̱n savi xaan. Maa tyin andɨvɨ tan ñuhu ñayɨvɨ tsa iyó vityin ndatú tsi tsa cayu tsi tumaa catyi̱ maa Nyoo. Cua cayu andɨvɨ tan ñuhu ñayɨvɨ tsihin ñuhu̱ quɨvɨ cua cutuñi nyɨvɨ tan cua naa nyɨvɨ caquiñi.
Maa tyin nyooho yañi yu tsa cuñí xaan yu, ña na̱a iñi ndo tyin tsa cuenda Jutu Mañi yo tsa iin quɨvɨ cuví tsi tumaa mil cuiya, tan tsa mil cuiya cuví tsi tumaa tsa iin quɨvɨ tsa cuenda ra. Vasɨquɨ yɨhɨ́ ndo tsicá iñi ndo tyin maa Jutu Mañi yo ña cuñí naha quitsi. ñaha ca quitsi ra tyin ndatú jihna ra nda ndu uvi̱ iñi tandɨhɨ nyɨvɨ tan nasama ñi cuhva iyó ñi tyin ña cuñí ra tsa cunaa ndi intuhun yo.
10 Maa tyin quɨvɨ cua quitsi Jutu Mañi yo, yoñi maa cua coto tyin cua quitsi ra quɨvɨ tsa ña ndatú yo tsi ra. Cua quitsi ra tumaa iin ñasuhu. Tan ñihi cunahma tan cua naa andɨvɨ. Tan cua janaa ñuhu̱ tandɨhɨ tsa iyó ityi sɨquɨ. Tan ñuhu ñayɨvɨ cua cayu tsi tsihin ñuhu̱ tsihin tandɨhɨ tsa iyó nuu tsi.
11 Tacan cua naa tandɨhɨ tsa iyó. Yacan cuenda cuñí tsi cuɨtɨ coo yo tumaa iyó maa Nyoo. 12 Cu̱atu ndo quɨvɨ quitsi Nyoo. Ndu̱cu ndo cuhva quitsi ñi ra tyin quɨvɨ tsa cua quitsi ra cua naa andɨvɨ jaha ñuhu̱. Tan tandɨhɨ tsa iyó cua naa tsi tsihin tsa ihñi ñuhu̱ can. 13 Maa tyin yoo ndatú yo andɨvɨ tsaa tan ñuhu ñayɨvɨ tsaa tsa catyi̱ Nyoo tyin cuhva ra tsi yo. Tan maa ñi maa tsa vaha tsi Nyoo cua coo ican.
14 Yacan cuenda yañi, tsitsi tsa ndatú yo tsi Jutu Mañi yo, ndu̱cu ndo cuhva coo vaha ndo tsihin Nyoo, tyin tacan tan quɨvɨ quitsi ra, sɨɨ cua cuñi yo tan cua coo taxin añima yo tyin nduve ca cuatyi yo iyó. 15 Co̱to ndo tyin Jutu Mañi yo ña cundɨhɨ́ iñi ra ndatú ra tsi yo tyin cuñí ra tsa cacu cuaha nyɨvɨ. Juvin ñi tyehen caahán tucu ra Pablo yañi yo nu carta tsa jaquitsi̱ ra tsi ndo. Tyaa̱ ra itsi tsihin tsa tsiñi tuñi tsa tsaha̱ Nyoo tsi ra. 16 Tandɨhɨ ñi nu carta ra tan caahán ra tuhun ihya. Vasu yɨhɨ́ tsa yɨɨ xaan cutuñi iñi yo. Tan nyɨvɨ tsa ña cutuñi iñi, ñi tsa ña ñihi nyaá tsihin Nyoo, sɨɨn cuhva cutuñi iñi ñi itsi. Juvin ñi tacan javahá ñi tsihin tuhun Nyoo tsa tyaa̱ inga ca ra naha. Tan tsa tacan javahá ñi, juvin ñi tsi maa ñi jacunaá ñi.
17 Yacan cuenda yañi, vityin tsa tsitó ndo tuhun ihya tsa ndi cumañi ca cuvi tsi, ja̱ha ndo cuenda tsi ndo tan cuñí yu tsa coto ndɨhɨ ndo cuhva jandaví ñaha ra caquiñi can naha ra, tyin tacan tan ña nacoo ndo cuhva vaha tsa cuahán ndo. 18 Maa tyin cuñí tucu tsi nacoto vaha ca ndo tsi Jutu Mañi yo ra Jesucristo, ra jacacú tsi yo. Tan cu̱ahnu ca ndo tsihin tsa vaha ra tsa tsahá ra tsi yo. Na jacahnu yo tsi ra vityin tan tacan ñi maa.
Tan na cuvi tsi tacan ñi.