Carta Tsa Jihna Ñi Tsa Tyaa̱ Ra Juan
1
Cua coo yo ñayɨvɨ nyito
Ihya tyaá ndi tuhun ra tsa iyó nda ndi cumañi coo tandɨhɨ tsa iyó. Tsiñi̱ ndi tsa caha̱n ra quɨvɨ tsica̱ ndi tsihin ra. Nyehe̱ ndi tsi ra tsihin tinuu ndi tan cutuñi̱ iñi ndi yóo ra cuví ra. Tan tɨɨ̱n ndi tsi ra tsihin ndaha ndi. Maa ra cuví Tuhun Caahán Nyoo tsihin yo. Tan tsaha̱ ra ñayɨvɨ nyito iyó yo. Tan quɨvɨ tsaa̱ ra nyehe̱ ndi ñayɨvɨ nyito can tan cuví ndi tsandaa tsa cuenda can. Tan jacotó ndi tsi ndo náa cuví ñayɨvɨ tsa ña cua naa tyin iyó tsi tsihin Jutu yo Nyoo, tan tsaa̱ tsi nu iyó yo. Nacatyí tuhun ndi tsihin ndo tsa nyehe̱ ndi tan tsa tsiñi̱ ndi. Tyin tacan tan cuvi ndu iin ndo tsihin ndi, tumaa tsa iin ñi cuví maa ndi tsihin Jutu yo Nyoo tan tsihin ra Jesucristo, Sehe ra. Tan nditsa tsa iin ñi cuví ndi tsihin ra. Tan tyaá ndi tuhun ihya tsa cuenda ndo tyin tacan tan coto ndo tandɨhɨ tsa tsahá Nyoo tsi ndo tan sɨɨ xaan cua cuvi tsi ndo.
Nyoo, ñuhu̱ cuví ra
Vityin nacatyí tuhun ndi tsihin ndo tsa caha̱n ra Cristo tsihin ndi. Catyi̱ ra tsihin ndi tyin Nyoo ñuhu̱ cuví ra. Tan nduve tsa naa tsi ra, [nduve tsa ña vaha tsicá iñi ra cuví can]. Tun catyí yo tyin iin ñi cuví yo tsihin ra, tan ndi iyó ca maa yo nu naa, jandaví ñaha yo tan ña javahá yo tsa nditsa. Maa tyin tatun iyó yo nu nditsin, tumaa tsa iyó maa Nyoo nu nditsin, tacan tan iin ñi cuví yo tsihin nyɨvɨ yɨhɨ́ tuhun Nyoo tsihin yo, tan nacatyá ra Jesucristo Sehe Nyoo tandɨhɨ cuatyi yo tsihin nɨñɨ ra.
Tatun catyí yo tyin nduve cuatyi yo, juvin ñi maa yo jandaví ñaha yo, tan nduve tsa nditsa iyó añima yo. Maa tyin tatun naahmá yo cuatyi yo nuu Nyoo, cuví cuita iñi yo tsi ra tyin cua jaha ra tucahnu iñi tsi yo tsa cuenda cuatyi yo tan cua nacatya ra tandɨhɨ cuatyi yo tyin maa ra vaha ra tan javahá ra cuhva catyí ra tyin ña vatya ra. 10 [Nyoo catyí ra tyin iyó cuatyi yo], tan tatun catyí yo tyin nduve cuatyi yo iyó, jahá yo tyin vatya Nyoo. Tan nduve tuhun caahán ra, iyó añima yo.