2
Ra Cristo cuví ra caahán ndaahvi tsaha yo
Sehe nyihi yu, caahán yu tandɨhɨ tuhun ihya tsihin ndo, tyin tacan tan ña javahá ca ndo tsa ña vaha. Maa tyin tatun iin ndo tan javaha ndo tsa ña vaha, ña nayuhvi ndo tsa ña cuvi ca nduvaha ndo nuu Nyoo, tyin iyó iin ra caahán ndaahvi tsaha yo nuu Nyoo. Tan ra ican cuví ra Jesucristo, ra cuɨtɨ iyó. Juvin ra jahá tucahnu iñi tsi yo tyin tsihi̱ ra nu cruu tsa cuenda cuatyi yo. Tan ñavin tsa cuenda maa ñi maa yo tsihi̱ ra, tyin tsihi̱ ra tsa cuenda tandɨhɨ cuii nyɨvɨ iyó nu ñuhu ñayɨvɨ.
Tatun tyaá yahvi yo tsa caahán Nyoo, nacotó yo tsi ra. Maa tyin tatun iin ra tsa catyí tyehen: “Yuhu tsitó yu tsi Nyoo”, tan ña tyaá yahvi ra tsa caahán Nyoo, cuví ra iin ra vatya. Tan nduve tsa nditsa iyó añima ra. Nyɨvɨ javahá tsa caahán Nyoo, ñi ican cuví ñi cuñí tsi ra tsihin tsa nɨɨ iñi añima ñi. Tan tsihin yacan tsitó yo tyin iin ñi cuví ñi tsihin ra. Nyɨvɨ catyí tyin iin caa ñi iyó ñi tsihin Nyoo, taahán tsi coo ñi tumaa tsicoo̱ maa ra Jesucristo quɨvɨ quitsi̱ ra nu ñuhu ñayɨvɨ ihya.
Taahán tsi tsa cuñí tahan yo tsi yo
Yañi, ñavin tuhun tsaa jacotó yu tsi ndo, tyin cuví tsi tuhun tsahnu tsa tsa tsitó maa ndo nda quitsi̱ ca tsi. Tan juvin tsi cuví tsa tsa yaha̱ tsiñi̱ ndo. Maa tyin ña tsindɨhɨ́ tsa tsaa tsi tyin tyaá yahvi yo itsi tan tsa tyaá yahvi yo itsi, cuñí tahan yo tsi yo tumaa javahá maa ra Cristo. Tan tsihin yacan cuahán nduluhlu tsa naa tan nduñihi ca jandunditsín ñuhu̱ tsa nditsa.
Nyooho tsa catyí tyin iyó ndo nu nditsin, tan ndasɨ cuñí ndo nyehe ndo tsi nyɨvɨ yɨhɨ́ tuhun Nyoo tsihin ndo, ndi iyó ndo nu naa. 10 Maa tyin nyɨvɨ tsa cuñí tsi nyɨvɨ yɨhɨ́ tuhun Nyoo tsihin ñi, iyó ñi nu nditsin. Tan nduve maa cuatyi cuvi janduva tsi ñi. 11 Maa tyin nyɨvɨ ndasɨ cuñí nyehe tsi nyɨvɨ yɨhɨ́ tuhun Nyoo tsihin ñi, iyó ñi nu naa. Tan ña tsitó ñi numaa cuahán ñi tyin ña nditsin nyehé ñi tyin tumaa tsa cuaa̱ ñi jaha̱ tsa naa can.
12 Jaquitsí yu tandɨhɨ tuhun ihya tsi nyooho tsa ndi nacuhva̱ cuenda tsi ndo tsi Nyoo. Tyin tsa yaha̱ jaha̱ Nyoo tucahnu iñi cuatyi ndo tsa cuenda tsa tsihi̱ ra Jesucristo cuenda yo. 13 Nyooho tsa tsa tsahnu̱ tsihin tuhun Nyoo, tyaá yu carta ihya tsa cuenda ndo, tyin nacotó ndo tsi ra iyó nda ndi cumañi ca tsinu ñuhu ñayɨvɨ. Tan tyaá tucu yu itsi tsa cuenda nyooho ra tsa ndi cuahan cutuñí vaha iñi tuhun ra Cristo tyin jaha̱ canaa ndo tan ndi jahá canaa ca ndo tsi nu ña vaha.
Tan tyaá tucu yu itsi tsa cuenda nyooho, tsa ndi nacuhva̱ cuenda tsi ndo tsi Nyoo, tyin nacotó ndo tsi Nyoo Jutu yo. 14 Jaquitsí yu carta ihya tsi nyooho tsa tsa tsahnu̱ tsihin tuhun Nyoo, tyin nacotó ndo tsi ra tsa iyó maa tan tsinu̱ ñuhu ñayɨvɨ. Tan jaquitsí yu carta ihya tsi nyooho tsa ndi cuahan cutuñi vaha iñi tuhun ra Cristo, tyin iyó xaan tunyee iñi tsi ndo jahá tuhun Nyoo tsa iyó añima ndo. Tan jaha̱ canaa ndo tsi nu ña vaha.
15 Ña cuñi ndo tsa caquiñi tsa iyó nu ñuhu ñayɨvɨ ihya. Tyin nyɨvɨ cuñí tandɨhɨ yacan, ña cuñí ñi tsi Nyoo Jutu yo. 16 Tyin tandɨhɨ tsa ña vaha tsa iyó nu ñuhu ñayɨvɨ ihya, tsa cuñí cuñu ñuhu yo, tsa nyehé yo tan cuñi yo coo tsi yo, tan tsa cuñi yo nduyaa yo tsihin tsa iyó tsi yo, tandɨhɨ yacan tsahá ñuhu ñayɨvɨ ihya tsi yo, tan ñavin Nyoo Jutu yo tsahá can. 17 Ñuhu ñayɨvɨ ihya cua cundɨhɨ can, tan cua cundɨhɨ ndɨhɨ tucu tandɨhɨ tsa caquiñi tsa cuñí nyɨvɨ javaha ñi. Maa tyin nyɨvɨ tsa javahá cuhva cuñí Nyoo, cua coo cuii ñi tsihin ra.
Nu tsa ndasɨ cuñi nyehe tsi ra Cristo
18 Nyooho, tsa cuví ndo tumaa sehe yu, co̱to ndo tyin tsa cua ndɨhɨ quɨvɨ. Tan nyooho tsiñi̱ ndo tyin vatsí nyɨvɨ tsa ña cuñí nyehe tsi ra Cristo, tan vityin tsa nducuahá xaan ñi. Tan tsa tacan tsa iyó cuaha ñi. Tsihin yacan nacotó yo tyin tsa taha̱n tsi cundɨhɨ quɨvɨ. 19 Nyɨvɨ can ña yɨhɨ́ ca ñi tuhun Nyoo tsihin yo, tyin ñavin cuenda yo cuví ñi. Tyin tun nditsa ñi tyin cuenda yo cuví ñi, ña cua quita ñi tuhun Nyoo. Maa tyin tacan cuvi̱ tyin tacan tan coto yo tyin ñavin nyɨvɨ yɨhɨ́ tuhun Nyoo tsihin yo cuví ñi.
20 Maa tyin nyooho tsa tsitó ndo tsa caahán Nyoo tyin tsaha̱ ra Cristo Tatyi Ii Nyoo iyó añima ndo tan jacotó tsi tandɨhɨ tsi ndo. 21 Jaquitsí yu carta ihya tsi ndo tsa cuenda tsa tsitó ndo tsa nditsa tan ñavin tsa cuenda tsa ña tsitó ndo. Tan tsitó ndo tyin ña cuvi quita tuhun vatya tsihin tuhun nditsa.
22 ¿Yóo cuví nyɨvɨ vatya? Nyɨvɨ vatya cuví ñi catyí tyin ra Jesús ñavin ra Cristo cuví ra. Tan juvin ñi ican cuví ñi ndasɨ cuñi nyehé tsi ra Cristo. Tyin ña tsinú iñi ñi tsi Jutu yo Nyoo, tan tsi ra Jesucristo Sehe ra. 23 Tan tandɨhɨ nyɨvɨ tsa ña tsinú iñi tsi Sehe Nyoo, nduve Nyoo Jutu yo iyó tsihin ñi. Maa tyin nyɨvɨ tsa caahán tsihin tsa nɨɨ iñi añima ñi tsihin nyɨvɨ tyin ra Jesucristo cuví Sehe Nyoo, iyó Nyoo Jutu yo tsihin ñi.
24 Yacan cuenda na̱quihin vaha ndo tsitsi añima ndo tandɨhɨ tsa tsiñi̱ ndo nda quɨvɨ jihna ñi. Tyin tun naquihin vaha ndo itsi tsitsi añima ndo, cua coo ndo iin caa ñi tsihin Nyoo Jutu yo tan tsihin Sehe ra. 25 Tan ñayɨvɨ nyito can cuví tsa catyí ra Jesucristo tyin cuhva ra tsi yo.
26 Tyaá yu tuhun ihya tyin cahvi ndo itsi tsa cuenda tyin tsa iyó cuaha nyɨvɨ cuñi jandaví ñaha tsi ndo. 27 Maa tyin ra Jesucristo tsaha̱ ra Tatyi Ii Nyoo iyó añima ndo, yacan cuenda ña tsiñí ñuhu ca tsa jacuaha nyɨvɨ tsi ndo. Tyin juvin ñi maa Tatyi Ii Nyoo jacuahá tandɨhɨ maa tyiñu tsi ndo. Tan tsa nditsa cuví tsi, ñavin cuendu cuví tsi. Yacan cuenda ja̱ñihi ndo cunyanaa vaha ndo tsi ra Cristo tumaa janahá maa Tatyi Ii Nyoo tsi ndo.
28 Tan vityin nyooho, tsa cuví tumaa sehe yu, cu̱nyanaa vaha ca ndo tsi ra Cristo tyin tacan tan quɨvɨ quitsi ra, iin cuñi yo tsihin ra. Tan iin cuñi tucu maa ra tsihin yo. Tan inga tucu tuhun ña cua tahan yo ticanuu nuu ra quɨvɨ tsaa ra. 29 Vityin tsa tsa tsitó ndo tyin vaha ra Cristo, cuñí tsi coto ndɨhɨ ndo tyin tandɨhɨ nyɨvɨ javahá tsa vaha, sehe Nyoo tsi ñi.