Tuhun tsaa tsa nacoo̱ jutu mañi yo Jesucristo tsi yo

I San Juan