6
Nyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda Nyoo tsa cuví musu, cuñí tsi tyaa yahvi vaha ñi tsi tsitoho ñi. Tyin tacan tan ña ñihi nyɨvɨ cuhva cahan ñi ndavaha ñi sɨquɨ Nyoo, tan sɨquɨ tuhun ra tsa jacuahá yo. Tan tatun iin musu tan yɨhɨ́ tsitoho ra cuenda Nyoo, taahán tsi tsa jaha ra tsa ñayɨvɨ tsi ra ican tyin yañi ra cuenda Nyoo cuví tsi ra. Cuñí tsi tsa vaha ca jahá tyiñu ra tyiñu tsitoho ra, tyin tsinú tucu iñi maa ra can tsi ra Cristo, tan Nyoo cuñí ra tsi ra ican. Ja̱cuaha yacan tsi nyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda Nyoo tan cu̱hva cuenda tsi ñi na javaha ñi cuhva catyí tsi.
Cuhva iyó yo tsihin Nyoo tan na cusɨɨ iñi yo tsihin tsa tsaha̱ ra tsi yo
Tatun iyó iin ra jacuahá inga tuhun tsa ña nacatsi tahan tsihin tuhun vaha tsa jacuahá Jutu Mañi yo Jesucristo; tan ña nacatsi tahan can tsihin cuhva vaha iyó yo tsihin Nyoo, cuví ra iin ra nduyaá ñi maa, iin ra ña tsitó. Tan tsa caahán yuhu ra sɨquɨ iin tsa ñavin ñi tsa cahan yo tuhun, cuví can tumaa cuehe tsi ra. Tan tsa cuenda yacan cacú tɨsɨhɨ tan nyiyo iñi nyɨvɨ tsa iyó tsi inga ñi, tan tsa caahán nyaa tahan ñi tsi ñi, tacan tan ndasɨ cuñí nyɨvɨ nyehe tahan ñi tsi ñi. Tan maa ñi cañí tahan nyɨvɨ jahá can tyin quiñi tsicá iñi ñi, tyin ña tsitó ñi tsa vaha. Cuñí maa ñi tyin cua jaha canaa ñi xuhun tsihin tuhun Nyoo. Ña cutahan un tsihin ñi can. Nditsa tyin tsa javahá yo cuhva catyí Nyoo tan sɨɨ cuñí yo tsihin tsa tsaha̱ ra tsi yo, cuví tsi tumaa iin tsa cuca iyó tsi yo. Tyin nduve náa tsaa̱ tsihin yo quɨvɨ cacu̱ yo nu ñuhu ñayɨvɨ ihya. Tan nduve náa cuhun tsihin yo quɨvɨ cúu yo. Maa tyin tatun iyó tsa catsi yo tan iyó jahma cunditsí yo, na cusɨɨ iñi yo, tan na ndoo yo vaha tsihin yacan. Maa tyin nyɨvɨ cuñí nducuca, nducú cuhva nu ña vaha tsi ñi. Tan nacava̱ ñi tsitsi xayɨ nu. Jandusohó nu tsi ñi tsihin tsa cuñí ñi coo cuaha tsa coo tsi ñi. Tan jatɨvɨ́ can tsi ñi. Tan nu ndɨhɨ tuhun cua tɨvɨ ndɨhɨ ñi tan cua cuhun ñi anyaya. 10 Tyin tsa cuñí xaan yo xuhun, yacan cuví yoho tandɨhɨ ca nuu tsa ña vaha. Tan yɨhɨ́ nyɨvɨ tsa cuenda tsa cuñí xaan ñi xuhun, tan jandɨhɨ́ ñi tsa tsinú iñi ñi tuhun Nyoo. Tan janyehé ñi tundoho tsi juvin ñi maa ñi tsihin yacan.
Nacaa cañí tahan yo tsihin nu ña vaha tsihin tsa tsinú iñi yo tsi Nyoo
11 Maa tyin yooho cuví un iin rayɨɨ cuenda Nyoo. Qu̱ita tsiyo nuu tandɨhɨ tsa caquiñi. Co̱o cuɨtɨ vaha nuu Nyoo. Cu̱anyicun tsi Nyoo tsihin tsa nɨɨ iñi un. Cu̱ñi tsi nyɨvɨ. Cu̱nyee iñi tsihin tsa vita iñi un nyehe un tandɨhɨ tsa cua tahan un. Tan ña cahnu jaha un tsi un. 12 Ca̱ñi tahan vaha tsihin nu ña vaha tsihin tsa tsinú iñi un tsi Nyoo. Ña jaña ndaha un ñayɨvɨ nyito tsa ña cua naa maa tsa tsaha̱ Nyoo tsi yo. Tyin tsa cuenda can, cana̱ Nyoo tsi un, tan tacan catyi̱ un quɨvɨ caha̱n catsi un nuu tandɨhɨ ra cuví tsandaa naha ra, catyi̱ un tyin tsinú iñi un tsi Nyoo. 13 Tan vityin nuu Nyoo, ra tsa tsahá ñayɨvɨ coo tandɨhɨ tsa iyó, tan nuu ra Cristo Jesús ra tsa tsaha̱ cuenda vaha tuhun nditsa nuu ra Poncio Pilato, caahán yu tsihin un, 14 ja̱vaha tandɨhɨ tsa catyí yu tsihin un tyin javaha un tyin tacan tan ña cuví cahan nyaa nyɨvɨ tsi un nda tahan tsi quɨvɨ quitsi Jutu Mañi yo Jesucristo. 15 Nda tsaa maa quɨvɨ, tan cua jaquitsi Nyoo tsi ra Cristo inga tsaha. Ra ican cuví ra jacahnú yo, tan intuhun ñi maa ra cuví Nyoo, ra iyó xaan tunyee iñi. Rey cahnu cuví ra nuu tandɨhɨ ca ra cuví rey. Tan ra ndacá ñaha cahnu cuví ra nuu tandɨhɨ ca ra ndacá ñaha. 16 Intuhun ñi maa ra cuví ra tsa nduve tuhun tsiihí iyó tsi. Tan iyó ra nu nditsin nu ña cuví cutuhva nyɨvɨ. Tan ndi intuhun nyɨvɨ ñaha ca nyehe tsi ra. Tan ndi ña cuví nyehe ñi tsi ra. Na jacahnu yo tsi maa ra. Tan na cundaca ñaha ra tsi yo tandɨhɨ tyembu. Tan na ña cundɨhɨ maa tsa ndacá ñaha ra tsi yo. Na cuvi tsi tacan. 17 Tan ca̱han tsihin nyɨvɨ tsa iyó tsa cuca ñuu ñayɨvɨ ihya, na ña cahnu xaan jaha ñi tsi ñi. Tan ña cuita iñi ñi tsa cuca tsa iyó tsi ñi. Tyin tsa cuca can cua ndɨhɨ can. Na cuita iñi ñi tsi Nyoo nyito, tyin maa ra cuví ra tsahá tandɨhɨ tsi yo. Tan cuví cusɨɨ iñi yo tsihin tsi. 18 Ca̱han tsihin ñi cuca na javaha ñi tsa vaha tan nducuca ñi nuu Nyoo tsihin tsa javahá ñi tsa vaha. Tan na cuhva ñi tsa iyó tsi ñi tsihin tsa nɨɨ iñi ñi tan ñavin tsihin tsa cuiihya cuñí ñi. 19 Tacan tan coo tsa cuca tsa ña cuanaa maa tsi ñi, tan jatyinyee tsi tsi ñi nu cuahán quɨvɨ ityi nuu. Tan coo ñi ñayɨvɨ nyito tsa ña cua naa maa.
Nu ndɨhɨ̱ tsahá cuenda ra Pablo tsi ra Timoteo
20 Yooho Timoteo, ja̱ha cuenda vaha tyiñu tsa tsaha̱ Nyoo tsi un. Ña tyaa soho un tuhun nu ñuhu ñayɨvɨ ihya, tuhun nduve yahvi nyaá. Ña tyaa yahvi un tuhun tsa catyí nyɨvɨ tyin tsitó xaan ñi tan ña nditsa. 21 Tyin tsa cuenda yacan, yɨhɨ́ nyɨvɨ tsa nacoo ihñi ñi tuhun Nyoo. Tan ña tsinú vaha ca iñi ñi tsi ra vityin.
Co̱o tsihin tsa vaha tsa iyó tsi Nyoo tsa tsaha̱ ra tsi un.
Tan na cuvi tsi tacan ñi.