Carta Tsinu Uvi Tsa Jacuhu̱n Ra Pablo Tsi Ra Timoteo
1
Nu tyaa̱ ra Pablo inga carta tsa cuenda ra Timoteo
Yuhu ra Pablo cuví yu iin ra tava̱ tyiñu ra Jesucristo, tyin tacan cuñí maa Nyoo. Tyin cuñí ra tsa jacoto yu tsi nyɨvɨ tyin tsahá ra ñayɨvɨ nyito coo tandɨhɨ ñi tsa iin ñi cuví tsihin ra Cristo Jesús. Jaquitsí yu carta ihya tsi yooho Timoteo. Tan cuñí xaan yu tsi un tyin tumaa cuví sehe yu cuví tsi un. Tan na̱quihin tsa vaha tan tsa taxin tsa tsahá Nyoo Jutu yo tan Jutu Mañi yo Jesucristo coo añima un. Tan na cundaahvi iñi ra tsi un.
Nu caahán ra Pablo tsihin ra Timoteo na catyi tuhun ra tsihin nyɨvɨ tyin cuenda ra Cristo yɨhɨ́ ra
Tandɨhɨ ñi quɨvɨ nducuhún iñi yu tsi un tan tsicán tahvi yu tsi Nyoo tsinu cahñi tan tsacuaa. Tan tsahá yu tyahvi nyoo tsi ra tsa cuenda un. Tyiñu maa ra jahá tyiñu yu tumaa jaha̱ tyiñu tsii tsaahnu yu tyiñu Nyoo tsanaha. Tan vaha cuñí añima yu tyin vaha iyó yu nuu ra. Nducuhún xaan iñi yu nácaa tsacu̱ un quɨvɨ quita̱ yu nu nyií un. Tan vityin cuñí xaan yu nyehe yu tsi un inga tsaha tan cusɨɨ iñi yu. Tan nducuhún xaan iñi yu tyin tsinú nɨɨ vaha iñi un tsi Nyoo. Tumaa tsa tsinu̱ iñi ña Loida tsitan un tan ña Eunice sɨhɨ un. Ñi ican vaha xaan tsinu̱ iñi ñi tsi Nyoo, tan tsitó yu tyin tacan tsinú iñi maa un tsi Nyoo vityin.
Yacan cuenda tsahá cuenda yu tsi un ja̱ndu iin ca iñi un tan cu̱atyiñu ndatu tsa tsaha̱ Nyoo tsi un tsa cahan un tuhun ra. Yacan cuví ndatu tsa tsaha̱ ra tsi un quɨvɨ tyiso̱ ndaha yu jiñi un. Nyoo ña tsahá ra tatyi ña vaha tsa jayuhvi tsi yo. Tsahá ra Tatyi Ii ra tsi yo tyin coo tunyee iñi cahnu tsi yo, tan cuñí tahan yo tsi yo. Tan tsahá ra tunyee iñi tsi yo tyin tacan tan cundaca ñaha vaha yo tsi yo. Yacan cuenda ña nducahan nuu un cahan un tuhun Jutu Mañi yo. Tan ndi ña nducahan nuu un tsa nyií yu vehe caa tsa cuenda ra. Cu̱atyiñu tunyee iñi tsa tsaha̱ Nyoo tsi un tan ndoo un vaha tsa nyehe un tundoho tsa vatsí sɨquɨ yo tsa cuenda tuhun Nyoo. Tyin juvin ra jacacu̱ tsi yo. Tan cana̱ ra tsi yo tyin coo yo ñayɨvɨ ii. Ñavin tsa cuenda tsa vaha tsa javahá yo tan cana̱ ra tsi yo. Cana̱ ra tsi yo tyin tacan tyaa̱ maa ra cuhva javaha ra nda ndi cumañi ca tsinu̱ ñuhu ñayɨvɨ. Tyin nda quɨvɨ can tyaa̱ ra cuhva tsa cuhva ra tsa vaha tsa iyó tsi ra tsi yo tsa cuenda ra Cristo Jesús. 10 Tan vityin tsitó yo tsa vaha can tyin tsa quitsi̱ ra Jesucristo jacacu̱ ra tsi yo. Tan quihi̱n nyaa ra tandɨhɨ tunyee iñi tuhun tsiihí. Caha̱n ra tuhun vaha, tan tava̱ nditsin ra tuhun tsa coo yo ñayɨvɨ nyito tsa ña cua naa maa.
11 Nyoo tava̱ tyiñu ra tsi yu tsa cahan yu tuhun can tsihin nyɨvɨ. Tava̱ tyiñu ra tsi yu tsa caca yu tyiñu ra, tan jacuaha yu tuhun can tsi nyɨvɨ tsa ñavin nyɨvɨ Israel cuví. 12 Yacan cuenda nyehé yu tandɨhɨ tundoho. Maa tyin ña nducahán nuu yu tsa tacan nyehé yu tundoho, tyin tsitó yu yóo tsinú iñi yu. Tyin nacuhva̱ cuenda yu tsi yu tsi ra, tan tsitó vaha yu tyin cuví jaha cuenda ra tsi yu nda cuanda quɨvɨ quitsi ra inga tsaha.
13 Cu̱anyicun tuhun vaha tsa tsaha̱ cuenda yu tsi un. Tan co̱o tsihin tsa tsinú vaha iñi un tsi Nyoo. Cu̱ñi tsi ra, tan tsi nyɨvɨ. Tyin tacan taahán tsi coo yoo tsa iyó iin caa ñi tsihin ra Cristo Jesús. 14 Tan na jatyinyee maa Tatyi Ii tsa iyó añima yo tsi un tan jaha cuenda vaha un tsa vaha tsa tsaha̱ Nyoo tsi un.
15 Tsa tsitó un tyin nacoo̱ ihñi ra Figelo tan ra Hermogenes tsi yu tan tandɨhɨ ca maa ra iyó ityi Asia. 16 Maa tyin ra Onesíforo na cundaahvi iñi Jutu Mañi yo tsi ra tan tsi nyɨvɨ ra tyin cuaha xaan tsaha quitsi̱ ra jatyinyee ra tsi yu. Tan ña cahán nuu ra tsa tyehen nyií yu vehe caa. 17 Tan quɨvɨ tsinyii̱ ra ñuu Roma ihya, ña jandɨhɨ̱ maa ra tsa nanducú ra tsi yu nda cuanda tsa nañihi̱ ra tsi yu. 18 Maa Jutu Mañi yo na cundaahvi iñi ra nyehe ra tsi ra quɨvɨ cua jacutuñi ra tsi yo. Tsitó maa un nácaa jatyinyee̱ xaan ra Onesíforo tsi yo quɨvɨ tsiyucu̱ yo ñuu Éfeso.