2
Iin andaru vaha ra Jesucristo
Tan yooho sehe yu, ja̱nyee iñi tsihin tunyee iñi Nyoo tsa tsahá ra Cristo Jesús tsi un tsa cuenda tsa iin ñi cuví yo tsihin ra. Tuhun tsa tsiñi̱ un caha̱n yu nuu nyɨvɨ cuaha, ja̱cuaha yacan tsi nyɨvɨ tsa nɨɨ iñi tsinú iñi tsi Nyoo, ñi tsa cuví jacuaha tsi inga nyɨvɨ.
Tan cu̱nyee iñi nyehe tundoho tumaa iin andaru vaha ra Jesucristo. Ndi intuhun ra cuví andaru tan ña cuví jatyañu xaan ra tsi ra tsihin inga ca tyiñu. Tyin cuñí tsi tsa javaha ra maa ñi maa tsa caahán ra cuví ityi nuu tsihin ra. Tan tacan tucu ra jasɨquɨ́ tsihin balón, ña cuvi jaha canaa ra tatun ña cunyee iñi ra jasɨquɨ ra tumaa taahán maa tsi. Iin ra jahá tyiñu tsitsi cuhu, taahán tsi tsa jaha tyiñu jihna ra, tacan tan cuvi catsi jihna ca maa ra tsa quitá nu jahá tyiñu ra. Tyihi tuñi vaha iñi tsa caahán yu tsihin un ihya, tan maa Jutu Mañi yo cua cuhva tsa cutuñi iñi un tandɨhɨ tsi.
Ndu̱cuhun iñi tsi ra Jesucristo, ra tsa nandoto̱ tsa yaha̱ nyehe̱ ra tundoho tan tsihi̱ ra. Cuví ra tata ra rey David. Tan tuhun ra cuví tuhun tsa jacacú Nyoo tsi yo tsa tsaha̱ cuenda ra tsi yu tyin cahan yu tsihin nyɨvɨ. Tan tsa cuenda tuhun can cunyeé iñi yu nyehé yu tandɨhɨ tundoho nda cuanda nuuhñí yu tsihin cadena vityin tumaa tsatyin cuví yu iin ra caquiñi. Tyin iin ra caquiñi tacan javahá ra naha tsihin ra. Maa tyin tuhun Nyoo ña nuuhñí tsi. 10 Yacan cuenda cunyeé iñi yu nyehé yu tandɨhɨ tundoho tsa cuenda tsa vaha tsi tandɨhɨ ca nyɨvɨ tsa nacatsi̱ maa Nyoo, tyin tacan tan cua cacu ñi iin caa ñi tsihin yo tsa cuenda ra Cristo tan cua ñihi yo nu sɨɨ caá tsa ña cua ndɨhɨ maa coo yo. 11 Tuhun ihya tuhun nditsa cuví tsi tan cua cundaa tsi:
Tatun tsihi̱ yo cuenda cuñu ñuhu yo, coo nyito tucu yo tsihin ra.
12 Tatun nyehé yo tundoho tsa cuenda ra, cua cundaca ñaha ndɨhɨ yo tsihin ra.
Tatun catyí yo tyin ñavin cuenda ra yɨhɨ́ yo, cua catyi tucu maa ra tyin ñavin nyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda ra cuví yo.
13 Tatun jandɨhɨ yo tsa tsinu iñi yo tsi ra, maa ra tacan ñi maa javahá ra tsa caahán ra.
Tyin maa ra ña tuhvá ra nasama tuhun caahán ra.
Tatun jahá tyiñu vaha yo, cua quita vaha yo
14 Ja̱nducuhun iñi tuhun ihya tsi ra jacuahá tuhun Nyoo, tan ca̱tyi tsihin ra naha nuu Jutu Mañi yo, na jandɨhɨ ra naha tsa caahán yuhu tahan xaan ra naha tsihin tsa nduve yahvi nyaá. Tyin tsa caahán yuhu tahan ra naha tacan, nduve maa ndáa tsiñí ñuhu can. Tyin tsihin yacan jatɨvɨ́ ra naha tsi nyɨvɨ tyaá soho tsa caahán ra naha. 15 Ja̱ñiñi tan nacuhva cuenda un tsi un nuu Nyoo tumaa iin ra jahá tyiñu vaha. Tyin tatun tsatyiñú vaha un tuhun nditsa cuhva taahán maa tsi, ña cua nducahan nuu un. 16-17 Ña tya̱a soho un tsa ña vaha tan tsa ñavin ñi tsa cahan yo tuhun tsa caahán nyɨvɨ. Tyin cuví can tumaa cuehe xaan tsi ñi. Tan yaha ca cuhva cua tɨvɨ ñi jahá can. Yacan cuví tsa taha̱n ra Himeneo tan ra Fileto. 18 Tyin quita̱ tsiyo ra naha ityi vaha tan catyí ra naha tyin tsa yaha̱ nandoto̱ yo tan ña cua nandoto ca cuñu ñuhu yo inga tsaha. Tan tsihin yacan jandoyó ñuhu ra naha tsi juhva nyɨvɨ tsa tsinú iñi tsi Nyoo. 19 Vasu yɨhɨ́ juhva ñi tacan quita̱ tsiyo ñi, maa tyin Nyoo tsaqui̱n ra tsa nditsa, tan yacan cuví tsa ña cua nasama maa. Tan nyaá iin seña tsa catyí: “Jutu Mañi yo nacotó ra tsi nyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda ra tsa nditsa.” Tan catyí tucu tsi: “Tandɨhɨ ñi nyisó sɨvɨ ra Cristo na quita ñi nu iyó tsa ña vaha.”
20 Tsitsi iin vehe cahnu, ñavin maa ñi maa ndaha tyiñu tsinu̱ tsihin xuhun cuaan tan xuhun cuitsin iyó tsatyiñú nyɨvɨ. Tyin tsatyiñú tucu ñi tsa tsinu̱ tsihin vitu tan tsihin ñuhu quɨsɨ. Yɨhɨ́ can tsatyiñú ñi can cuenda tyiñu nahnu, tan yɨhɨ́ can ndáa tahan ñi maa tsi tsatyiñú ñi can. 21 Tacan tucu maa yo tatun jahá vaha yo cuenda tsi yo, cuví yo iin nyɨvɨ tsa tsatyiñú Nyoo. Tan cuví yo tumaa iin vasu xuhun cuaan tsa ndoo̱ vaha, tacan tan cuví cuatyiñu ra tsi yo tsa cuenda tandɨhɨ tyiñu vaha.
22 Ña caca iñi un tumaa tsicá iñi ra cuatyi iyó nu ñuhu ñayɨvɨ ihya. Tyin ra ihya naha ra maa ñi maa tsa caquiñi tsicá iñi ra naha. Maa tyin yooho co̱o iin ñayɨvɨ cuɨtɨ. Tsi̱nu vaha iñi tsi Nyoo. Cu̱ñi tsi Nyoo tan tsi nyɨvɨ. Co̱o vaha tsihin tandɨhɨ nyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda Nyoo, tandɨhɨ ñi tsa tsicán tahvi tsi Jutu Mañi yo, ñi iyó añima vaha. 23 Tan ña tyaa soho un tsa nduve yahvi nyaá tsa caahán yuhu tahan nyɨvɨ. Tyin tsitó un tyin tsihin yacan nducuaha ca tɨsɨhɨ. 24 Tan iin ra cuví musu Jutu Mañi yo, ña taahán tsi cañi tahan ra. Taahán tsi tsa vaha nyɨvɨ cuvi ra tsihin tandɨhɨ nyɨvɨ. Tan cuñí tsi tsa ñihi vaha ra cuhva jacuaha ra tuhun Nyoo tsi nyɨvɨ. Tan cuñí tucu tsi tsa cunyee iñi ra tɨsɨhɨ tsahá nyɨvɨ. 25 Tan tsihin tsa vita iñi ra cuñí tsi janaha vaha ra cuhva coo nyɨvɨ ndava iñi. Tan cuatu ra tatun ndu uvi iñi ñi tan coto ñi tsa nditsa. 26 Tacan tan cua cutuñi iñi ñi tan quita ñi tsitsi xayɨ nu ña vaha tyin tsa vityin javahá maa nu cuhva cuñí nu tsihin ñi.