13
Nu tsahá cuenda ra Pablo tsi nyɨvɨ Corinto, na jaha vaha ñi cuenda tsi ñi tatun vaha cuahán ñi tsihin Nyoo
Tsinu uñi tsaha cuví tsi tsa cua quitsi yu ihya. Nda tacan tan cuvi cundaa tyiñu ñi tsa javahá tsa ña vaha. Maa tyin cuñí tsi uvi o uñi taahan ra cua cuvi tsandaa. Tyin quɨvɨ quitsi̱ yu nu yucú ndo, catyi̱ yu tsihin nyɨvɨ javahá tsa ña vaha, tyin jandɨhɨ ñi tsa javaha ñi tsa ña vaha. Tan vityin catyí tucu yu inga tsaha tsihin ñi, tan tsihin tandɨhɨ ndo, tyin tun cua quitsi yu inga tsaha nu yucú ndo, tan ndi javahá ca ndo tsa ña vaha, ña cua cundaahvi iñi yu nyehe yu tsi ndo. Tacan tan cua coto ndo tsa cuñí xaan ndo coto ndo: Tyin nditsa nditsa tsa caahán ra Cristo tsihin yuhu yu. Tyin ra Cristo cuví ra iin ra iyó tunyee iñi tsi tan iyó ra añima ndo. Tyin iyó xaan tunyee iñi ra tsi ndo. Nditsa tyin tsihi̱ ra nu cruu tumaa iin ra nduve tunyee iñi iyó tsi. Maa tyin nandoto̱ ra, tan vityin iyó ra tsihin tunyee iñi Nyoo. Tan tacan tucu nyuhu; vasu ndi maa nduve tunyee iñi maa ndi iyó tsi ndi, maa tyin iin ñi cuví ndi tsihin ra Cristo. Tan iyó ndi tsihin tunyee iñi maa Nyoo tyin tacan tan cuvi jatyinyee ndi tsi nyooho.
Ndu̱cu cuhva ndo tsi ndo tun iin iñi ndo tsinú iñi ndo tsi ra Cristo. ¿A ña tsitó ndo tyin iyó ra Cristo añima ndo tun nditsa tsa tsinú iñi ndo tsi ra? Maa tyin cuñí yu tsa coto ndo tyin nyuhu ña vatya ndi. Tan tsicán tahvi xaan ndi tsi Nyoo tsa cuenda ndo, tyin tacan tan ña javaha ndo tsa ña vaha. Ña caahán ndi tyehen tyin cuñí ndi catyi nyɨvɨ tyin vaha ndi. Caahán ndi tyehen tyin cuñí ndi tsa javaha ndo maa ñi maa tsa vaha. Nduve cuenda ndi tun catyí nyɨvɨ tyin vaha ndi o ña vaha ndi. Tyin nyaá tsi sɨquɨ ndi tsa javaha ndi tsa vaha. Ña cuví tyihi xeehe ndi tsa nditsa. Intuhun ñi tsa cuví javaha ndi, yacan cuví tsa jacuaha ndi tsa nditsa. Yacan cuenda sɨɨ cuñí ndi tsa nduve tunyee iñi iyó tsi ndi, tan nyee cuñí nyooho tsihin tunyee iñi Nyoo. Tan tacan ñi tsicán tahvi ndi tsi Nyoo tsa cuenda ndo na cunyicun vaha ca ndo tsi ra nda cuanda ña cumañi ca tsa cumañi tsi ndo. 10 Jaquitsí yu carta ihya tsi ndo tsa ndi cumañi ca quitsi yu nu yucú ndo tyin ja̱nduvaha ndo tsi ndo. Tyin tacan tan ña cua cuñi tsi cuxaan yu tsi ndo quɨvɨ tsaa yu nu yucú ndo. Tyin nditsa tsa tsaha̱ Nyoo ndatu tsi yu tsa quɨhɨ ndaha yu tsi ndo. Maa tyin ña tsaha̱ ra ndatu can tsi yu tsa janducuiiya ndɨhɨ ca yu iñi ndo. Ñihi̱ yu ndatu can tsa cuenda tsa jatyinyee yu tsi ndo.
11 Yañi, nu ndɨhɨ caahán yu ihya, catyí yu tsihin ndo, ndu̱cu ndo cuhva ña cumañi tsa cumañi tsi ndo nuu Nyoo. Sɨɨ cu̱ñi ndo. Ja̱ndu iin ndo iñi ndo. Co̱o mañi tahan ndo. Tan Nyoo, ra cuñí xaan tsi ndo tan tsahá tsa taxin coo añima yo, na cunyaa ra tsihin ndo. 12 Cu̱hva tahan ndo nacumi tsi ndo tsihin tsa sɨɨ cuñí ndo nyehé ndo tsi ndo. 13 Tan jaquitsí tandɨhɨ nyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda Nyoo ñuu ihya nacumi tsi ndo.
14 Na̱quihin ndo tsa vaha coo añima ndo jaha Jutu Mañi yo Jesucristo. Tan na coto ndo tyin Nyoo cuñí xaan ra tsi ndo. Tan nacoto tucu ndo tyin iyó Tatyi Ii ra tsihin ndo.
Tan na cuvi tsi tacan ñi.