Carta Tsa Jacuhu̱n Ra Pablo Tsi Nyɨvɨ Yɨhɨ́ Cuenda Nyoo Ñuu Cayucú Galacia
1
Nu tyaá ra Pablo iin carta tsa cuenda nyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda Nyoo ñuu cayucú Galacia
Yuhu ra Pablo cuví yu iin ra tsa tava̱ tyiñu ra Jesucristo. Ñavin nyɨvɨ jaquitsi̱ tsi yu tyin maa ra Jesucristo tan maa Nyoo Jutu yo jaquitsi̱ tsi yu tan tsaha̱ ra tyiñu ihya tsi yu. Tan juvin ra cuví ra tsa janandoto̱ tsi ra Cristo tsa yaha̱ tsihi̱ ra. Yuhu tan tsihin tandɨhɨ ra yañi yo tsa yucú tsihin yu, tyaá ndi carta ihya tsa cuenda nyooho nyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda Nyoo tandɨhɨ vehe ñuhu iyó ñuu cayucú Galacia. Na̱quihin ndo tsa vaha tan tsa taxin tsa tsahá Nyoo Jutu yo tan Jutu Mañi yo Jesucristo tsi yo coo añima ndo. Maa ra Jesucristo nacuhva̱ cuenda ra tsi ra nu cruu tsacatyi cuatyi yo Tan javaha̱ ra tacan tyin maa Nyoo Jutu yo tsa caha̱n tsihin ra. Tyin tacan tan jacacú ra tsi yo nu yucú yo tsihin nyɨvɨ caquiñi iyó nu ñuhu ñayɨvɨ ihya. Yacan cuenda na jacahnu yo tsi maa Nyoo tacan ñi maa. Tan na cuvi tsi tacan.
Nduve ca inga cuhva cuví cacu yo
Iyo xaan cuñí yu tyin nyooho numi xaan nacoo̱ ndo tsi Nyoo. Juvin ra nacana̱ tsi ndo tyin coo vaha ndo tsihin ra tsa cuenda tsa javaha̱ ra Cristo tsa cuenda yo. Tan vityin sɨɨn tuhun tsinú iñi ndo. Cuñí maa ndo tyin cua jacacu yacan tsi ndo. Maa tyin nduve ca inga cuhva cuví cacu yo. Vasu ndi maa yɨhɨ́ ra naha jatyañu ra naha tsi ndo. Tan cuñí ra naha jatɨvɨ ra naha tuhun Nyoo tsa jacacú ra Cristo tsi yo. Tun iyó yóo caahán tuhun ra Cristo tsihin ndo tan ña nacatsí tahan can tsihin tuhun tsa caha̱n ndi tsihin ndo, na cuhun ñi anyaya. Yoñi jaha, vasu maa ndi cuví, o iin ángel quee̱ andɨvɨ cuví. Tsa yaha̱ caha̱n yu tuhun ihya tsihin ndo, maa tyin cuñí yu cahan nyico yu itsi tsihin ndo inga tsaha. Tatun yóo nyɨvɨ caahán tuhun Nyoo tsihin ndo tan sɨɨn cuhva caahán ñi, na jacuhun Nyoo tsi ñi anyaya.
10 Ña caahán yu tacan tsihin ndo tsa cuenda tsa cuñí yu tsa vaha cahan nyɨvɨ tuhun yu. Tyin yuhu nducú yu tsa coo vaha yu nuu Nyoo. Tyin tun cuñí yu cuví yu nyɨvɨ vaha nuu nyɨvɨ, ñavin ra jahá tyiñu tyiñu ra Cristo cuví yu.
Nacaa quitsaha̱ tsicá ra Pablo tyiñu Nyoo
11 Cuñí yu tsa coto ndo yañi, tyin tuhun ra Cristo tsa caahán yu tsihin ndo, ñavin tuhun nyɨvɨ cuví tsi. 12 Ñavin nyɨvɨ tsaha̱ tuhun ihya tsi yu. Tyin juvin ñi maa ra Cristo jacotó itsi tsi yu.
13 Nyooho tsiñi̱ ndo nácaa javaha̱ yu quɨvɨ can. Tan tsitó ndo tyin tsinyaa̱ ndaha xaan yu tsi nyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda Nyoo quɨvɨ tsa tsinyii̱ yu cuenda ñi Israel ñuu yu. Tan nducu̱ yu cuhva jandu uvi yu iñi ñi tsinú iñi tsi ra Cristo. 14 Tan tsicoo̱ yu cuhva iyó ñi Israel, tan yuhu cuvi̱ ra cuahán ityi nuu ca tan ñavin ca juhva ra yɨhɨ́ tahan tsihin yu tsa iin ñi cuiya ndi. Tyin yuhu cuñi̱ xaan ca yu javaha yu cuhva javaha̱ tsii tsaahnu ndi. 15 Maa tyin tsa ndi cumañi ca cacu yu tan Nyoo tsa nacatsi̱ maa ra tsi yu tyin cuñí xaan ra tsi yu. Tan nda tsa tsaa̱ maa quɨvɨ tsa tyaa̱ ra cuhva, tan nacana̱ ra tsi yu. 16 Tacan tan janaha̱ ra tsi Sehe ra tsi yu tan nacoto̱ yu tsi ra, tyin tacan tan cuvi cahan yu tuhun ra nácaa jacacú ra tsi yo tsihin nyɨvɨ tsa ñavin nyɨvɨ Israel cuví. Tan quɨvɨ can ña nducu̱ yu nyɨvɨ jacuaha tsi yu nácaa taahán tsi javaha yu. 17 Tan ndi ña tsaha̱n yu ñuu Jerusalén nu yucú ra tsa tava̱ tyiñu jihna ra Cristo tsa ñaha ca tava tyiñu ra tsi yu. Maa tyin numi ñi tsaha̱n yu nda Arabia. Tacan tan cuanuhu̱ nyico yu inga tsaha nda ñuu Damasco.
18 Tsa yaha̱ uñi cuiya tan tsaha̱n yu nda Jerusalén, tan nacoto̱ yu tsi ra Pedro. Tan ndoo̱ yu tsihin ra tsahun quɨvɨ. 19 Maa tyin ña nyehe̱ yu tsi inga ra tsa tava̱ tyiñu ra Cristo. Intuhun ñi ra Jacobo yañi Jutu Mañi yo, nyehe̱ yu. 20 Tan nda nuu Nyoo tan caahán yu tsihin ndo tyin tuhun tsa tyaá yu nu tutu ihya, tsa nditsa cuví tsi.
21 Tsa yaha̱ tsa tsaha̱n yu ñuu Jerusalén tan tsaha̱n yu nda Siria tan nda Cilicia. 22 Tan ra yañi yo tsa yucú vehe ñuhu ra Cristo tsa iyó ñuu tsa cayucú Judea, ña nacotó ra naha tsi yu. 23 Maa tyin ñihí tuhun ra naha tsa caahán nyɨvɨ tuhun yu, tyin catyí ñi: “Ra tsa tsinyaa̱ ndaha tsi yo quɨvɨ can, vityin caahán ndɨhɨ ra tsihin nyɨvɨ na tsinu iñi ñi tsi ra Cristo. Tan quɨvɨ can cuñi̱ ra jatɨvɨ ra tuhun ra Cristo”, catyí ñi, ñihí tuhun ra naha. 24 Tan jacahnu̱ ra naha tsi Nyoo tsa cuenda tsa javaha̱ Nyoo tsihin yu.