Carta Tsinú Uvi Tsa Jacuhu̱n Ra Pablo Tsi Nyɨvɨ Yɨhɨ́ Cuenda Nyoo Ñuu Tesalónica
1
Nu tyaa̱ ra Pablo, tan ra cutahán tsihin ra, tsa tsinu uvi carta tsa cuenda nyɨvɨ yɨhɨ́ tuhun Nyoo ñuu Tesalónica
Yuhu ra Pablo, ra Silvano tan ra Timoteo jaquitsí ndi carta ihya tsi ndo tsa cuví ndo nyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda Nyoo ñuu Tesalónica. Tyin iin caa ñi iyó ndo tsihin Nyoo Jutu yo tan Jutu Mañi yo Jesucristo. Na̱quihin ndo tsa vaha tan tsa taxin tsa tsahá Nyoo Jutu yo tan Jutu Mañi yo Jesucristo coo añima ndo.
Nu caha̱n ra Pablo nácaa cua tatsi tuñi Nyoo tsi nyɨvɨ iyó cuatyi quɨvɨ quitsi ra Cristo
Nyooho yañi, cuñí tsi tsa nacuhva ndi tyahvi nyoo tsi Nyoo tsa cuenda ndo tandɨhɨ ñi quɨvɨ, tyin tacan taahán maa tsi javahá ndi tyin ñihi xaan cuahán tsinú iñi ndo tsi Nyoo tsa iin iin quɨvɨ, tan cuñí xaan ndo tsi nyɨvɨ yɨhɨ́ tuhun Nyoo tsihin ndo. Yacan cuenda sɨɨ xaan cuñí ndi caahán ndi tuhun ndo tsihin nyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda Nyoo inga ca vehe ñuhu. Tyin nyooho cunyee xaan iñi ndo nyicún ndo tsi Nyoo tan vaha xaan tsinú iñi ndo tsi ra vasu ndi maa nyehé xaan ndo tundoho jahá nyɨvɨ. Tandɨhɨ yacan janahá tyin Nyoo cuɨtɨ xaan jacutuñí ra tyin cua catyi ra tyin taahán maa tsi cuhun nyooho tsa nyehé xaan tundoho nu ndacá ñaha ra tyin tsa cuenda ra nyehé xaan ndo tundoho.
Tan tsa cuenda maa Nyoo, taahán tsi janyehe ra tundoho tsi nyɨvɨ tsa janyehé xaan tundoho tsi ndo. Tan nyooho tsa nyehé xaan tundoho jahá nyɨvɨ, cua cuhva ra quitatu ndo iin caa ñi tsihin ndi quɨvɨ cua quitsi nyico Jutu Mañi yo Jesucristo tsa quee ra andɨvɨ tsihin ñuhu̱ tan tsihin ángel tsa iyó tunyee iñi maa ra. Tyin tatsi tuñi ra tsi nyɨvɨ tsa ña nacotó tsi Nyoo, ñi tsa ña tyaá yahvi tuhun tsa jacacú ra tsi yo. Ñi ican cua janyehe Nyoo tundoho tan ña cua cundɨhɨ maa tsa nyehe ñi tundoho, ña cua nyehe ñi tsi Jutu Mañi yo Jesucristo tan ña cua nyehe ñi tsa cahnu cuví ra tsihin tunyee iñi tsa iyó tsi ra 10 quɨvɨ cua quitsi ra. Tyin quɨvɨ can nyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda ra, ñi tsinú iñi tsi ra, cua jacahnu ñi tsi ra. Tan iyo xaan cua cuñi ñi nyehe ñi tsi ra. Tan tyañu nyɨvɨ can, cua cuyucu tucu nyooho tyin tsinu̱ iñi ndo tuhun tsa caha̱n ndi tsihin ndo.
11 Yacan cuenda tsicán tahvi ndi tsi Nyoo tsa cuenda ndo tandɨhɨ ñi quɨvɨ, na jatyinyee ra tsi ndo. Tacan tan catyi ra tyin taahán tsi tsi ndo tsa cuví ndo nyɨvɨ cana̱ maa ra. Tan tsicán tahvi tucu ndi tsi ra na jatyinyee ra tsi ndo tan cuvi javaha ndo tsa vaha tsa cuñí ndo javaha ndo. Tan na quita vaha tandɨhɨ tyiñu ra tsa javahá ndo tsihin tunyee iñi tsahá ra tsi ndo tyin tsinú iñi ndo tsi ra. 12 Tacan tan cua jacahnu nyɨvɨ sɨvɨ Jutu Mañi yo Jesucristo, tyin nyehé ñi cuhva iyó ndo. Tan cua jacahnu tucu maa ra tsi ndo nuu nyɨvɨ tsa cuenda tumañi iñi tsa tsahá ra tsi yo jahá Nyoo.