2
Ra tsa nduve ley Nyoo iyó añima
Nyooho yañi, vityin cuñí yu cahan yu tsihin ndo tsa cuenda quɨvɨ quitsi nyico Jutu Mañi yo Jesucristo tan ndu iin yo tsihin ra. Caahán ndaahvi xaan ndi tsihin ndo, ña numi xaan sama ndo cuhva tsicá iñi ndo. Tan ña nayuhvi ndo tatun quita tuhun jaha tatyi ña vaha tyin tsa taha̱n tsi quɨvɨ quitsi Jutu Mañi yo; vasu ndi maa nyɨvɨ caahán can, a jaquitsí ñi carta tsi ndo tan catyi ñi tyin yuhu jaquitsi̱ carta can tsi ndo. Ña tsinu iñi ndo tandɨhɨ yacan. Ndi iin tsaha tan ña cuhva ndo jandavi ñaha nyɨvɨ tsi ndo. Tyin tsa ndi cumañi ca tahan tsi quɨvɨ quitsi Jutu Mañi yo, cuaha xaan nyɨvɨ, xaan cua cuñi ñi nyehe ñi tuhun Nyoo, tan cua quituvi rayɨɨ tsa nduve ley Nyoo iyó añima, ra tsa nyaá maa cuhun anyaya. Ra ican cuví ra xaan iñi tsi Nyoo. Cua cañi tahan ra tsihin tandɨhɨ tsa nyisó sɨvɨ Nyoo; tan cua cañi tahan ra tsihin tandɨhɨ tsa jacahnú tsi Nyoo. Tan nda cuanda tsitsi vehe ñuhu cahnu Nyoo tan cua cunyaa ra tan cua cundaca ñaha ra, cua jaha ra tyin Nyoo cuví ra.
¿A ña nducuhún iñi ndo tyin nda ndi nyií ca yu tsihin ndo tan caha̱n yu tuhun ihya tsihin ndo? Maa tyin nyooho tsitó ndo náa tsa tyasɨ́ tan ñaha ca quituvi ra. Nda tahan maa tsi quituvi ra tan cua quituvi ra. Vityin tsa iyó tatyi tsa ña tsahá tyaá yahvi nyɨvɨ tsi Nyoo, maa tyin ndi nyií xeehe nu, tyin iyó iin ra tsa ña tsahá quituvi nu. Maa tyin quɨvɨ cua quita ra tan cundɨhɨ tsa tyasɨ́ ra, tacan tan cua quituvi nu. Tacan tan cua quituvi ra tsa nduve ley Nyoo iyó añima, maa tyin Jutu Mañi yo Jesús cua cahñi ra tsi ra tsihin tuhun quitá yuhu ra tan cua janaa ra tsi ra tsihin tsa xiñu tsa cahnu cuví ra quɨvɨ quitsi ra inga tsaha. Ra ña vaha can, nu ña vaha cua jaquitsi tsi ra. Tan cua cuhva nu tandɨhɨ tsa nyityi nu, coo tsi ra, tan tsihin seña tan tsa iyo cua javaha ra cua jandavi ñaha ra tsi nyɨvɨ. 10 Cua cuatyiñu ra tandɨhɨ nuu tsa ña vaha tan tsihin yacan cua jandavi ñaha ra tsi nyɨvɨ tsa ña cua cacu. Tyin ñi can ña cuñí ñi naquihin cuenda ñi tuhun Nyoo tsa nditsa tan cacu ñi. 11 Tan yacan cuenda cua cuhva Nyoo ndatu tsa jandavi ñaha tatyi ña vaha can tsi ñi. Tan cua tsinu iñi ñi tsa ña nditsa. 12 Tacan tan cua tatsi tuñi ra tsi tandɨhɨ ñi tyin ña cuñí ñi tsinu iñi ñi tuhun nditsa. Tyin taahán ca iñi ñi javahá ñi tsa ña vaha.
Nu caha̱n ra Pablo tuhun nyɨvɨ tsa nacatsi̱ Nyoo tyin cacu ñi
13 Maa tyin tandɨhɨ quɨvɨ cuñí tsi cuhva ndi tyahvi nyoo tsi Nyoo tsa cuenda nyooho yañi. Tyin cuñí xaan Jutu Mañi yo tsi ndo. Tan nacatsi̱ ra tsi ndo nda jihna, [nda ndi cumañi ca tsinu ñuhu ñayɨvɨ], tyin tsihin tsa janduvahá Tatyi Ii ra añima ndo tan tsihin tsa tsinú iñi ndo tuhun nditsa cuvi cacu ndo. 14 Yacan cuenda cana̱ Nyoo tsi ndo quɨvɨ tsa caha̱n ndi tuhun ra tsihin ndo tyin tacan tan ñihi ndo tsa cahnu cuví Jutu Mañi yo Jesucristo coo tsi ndo.
15 Yacan cuenda nyooho yañi, ja̱ndu iin ndo iñi ndo. Tan ña naa iñi ndo tandɨhɨ tsa tsaha̱ cuenda ndi tsi ndo tan jacuaha̱ ndi tsi ndo nda ndi yucú ca maa ndi tsihin ndo. Tan ña na̱a iñi ndo tandɨhɨ tuhun tsa tyaa̱ ndi nu carta tsa jaquitsi̱ ndi tsi ndo. 16 Jutu Mañi yo Jesucristo tan Nyoo Jutu yo, juvin ra cuñí tsi yo; tan tsahá ra tunyee iñi tsi yo tandɨhɨ tyembu, tan tsahá ra naha tsa cuita iñi yo coo yo tsihin ra. Tandɨhɨ yacan tsahá ra tsi yo quɨvɨ tsaha̱ ra tsa vaha tsa iyó tsi ra tsi yo. 17 Na cuhva ra tsa sɨɨ cuñi añima ndo. Tan jandu iin ra iñi ndo, tacan tan cua cahan ndo tan javaha ndo tandɨhɨ tsa vaha.