Carta Tsa Jacuhu̱n Ra Pablo Tsi Nyɨvɨ Yɨhɨ́ Cuenda Nyoo Ñuu Colosas
1
Nu quitsaha̱ javahá ra Pablo carta
1-2 Yuhu ra Pablo cuví yu iin ra tava̱ tyiñu ra Jesucristo, tyin tacan cuñí maa Nyoo tyin caca yu tyiñu ra. Yuhu tan ra Timoteo, yañi yo, jaquitsí ndi carta ihya tsi nyooho nyɨvɨ ñuu Colosas tsa iin iñi yɨhɨ́ cuenda Nyoo tan cuenda ra Cristo. Na̱quihin ndo tsa vaha tan tsa taxin tsa tsahá Nyoo Jutu yo tan Jutu Mañi yo Jesucristo coo añima ndo.
Nu tsicán tahvi ra Pablo tsa cuenda nyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda ra Cristo
Tandɨhɨ ñi tsaha tsa tsicán tahvi ndi tsa cuenda ndo, tan nacuhvá ndi tyahvi nyoo tsi Nyoo Jutu ra Jesucristo Jutu Mañi yo tsa cuenda ndo. Tyin ñihí tuhun ndi tyin tsinú xaan iñi ndo tsi ra Cristo Jesús, tan cuñí xaan ndo tsi tandɨhɨ nyɨvɨ tsa yɨhɨ́ cuenda Nyoo. Tacan javahá ndo tyin tsitó vaha ndo tyin cua coo ndo tsihin Nyoo nda gloria. Nda quɨvɨ tsiñi̱ ndo tuhun Nyoo tsa nditsa tyin jacacú ra Cristo tsi ndo tan quitsaha̱ nyitá iñi ndo tsi Nyoo. Tan juvin ñi maa tuhun ra Cristo tsa caha̱n ra Epafras tsihin ndo, yacan nacutyá tandɨhɨ ñi ityi, tumaa tsa tsityá tucu tsi nu iyó ndo ihya. Tan cuaha nyɨvɨ nacuhvá cuenda ñi tsi ñi tsi Nyoo, tumaa nacuhva̱ cuenda maa ndo tsi ndo. Tyin quɨvɨ tsa tsiñi̱ ndo tuhun ra Cristo tsito̱ ndo tyin nditsa tsa cuñí Nyoo tsi ndo. Yacan janaha̱ ra Epafras tsi ndo, tyin iin ñi tyiñu Nyoo jahá tyiñu ndi tsihin ra. Tan juvin ra cuví musu vaha ra Cristo tsa cuenda ndo. Tan juvin ra catyí tuhun tsihin ndi tyin cuñí xaan ndo tsi nyɨvɨ tahan ndo, tyin maa Tatyi Ii Nyoo tsahá tsa vaha can coo añima ndo.
Yacan cuenda nda quɨvɨ tsa ñihi̱ tuhun ndi tyin tacan javahá ndo, ña jandɨhɨ́ ndi tsa tsicán tahvi ndi tsi Nyoo tsa cuenda ndo. Tan tsicán ndi tsi Nyoo na cuhva ra tsa tsiñi tuñi tsa iyó tsi ra tsi ndo, tan na cutuñi iñi ndo jahá Tatyi Ii ra tan coto vaha ndo náa ndɨhɨ tsa cuñí ra tyin javahá ndo. 10 Tacan tan cuví coo ndo tumaa taahán maa tsi coo nyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda Jutu Mañi yo. Tan javaha ndo tumaa cuñí maa ra, tan javaha ndo tandɨhɨ nuu tsa vaha tan nacoto vaha ca ndo tsi ra. 11 Tan tsicán tucu ndi tsi ra na jatyinyee ca ra tsi ndo tsihin tunyee iñi cahnu tsa iyó tsi ra tan ña cundɨhɨ iñi ndo tsa yaha ndo tandɨhɨ tundoho, tan na cusɨɨ iñi ndo. 12 Tan na cuhva ndo tyahvi nyoo tsi Nyoo Jutu yo, tyin maa ra tsa janduvaha̱ ra tsi yo tyin tacan tan cuvi ñihi yo tsa cua ñihi nyɨvɨ tsicá nu nditsin, tan cuñí tsi catyi nyɨvɨ tsa cuɨtɨ iyó nuu ra. 13 Tyin Nyoo tava̱ ra tsi yo nu naa tan nacuhva̱ cuenda ra tsi yo tsi Sehe ra tsa cuñí xaan ra tyin cundaca ñaha ra tsi yo. 14 Tan jata̱ ra tsi yo tsihin nɨñɨ Sehe ra tan jaha̱ ra tucahnu iñi tsi yo.
Tsa cuenda tsa tsihi̱ ra Cristo nu cruu tsacatyi cuatyi yo tan nduvaha̱ iyó yo tsihin Nyoo
15 Nyoo ña nyehé yo tsi ra. Maa tyin nanduvi̱ ra nyɨvɨ tan cuví nacoto yo tsi ra. Tan juvin ra cuví ra Cristo Sehe Nyoo. Nda ndi cumañi ca tsinu̱ ñuhu ñayɨvɨ tan tsa iyó maa ra Cristo. 16 Tan maa ra javaha̱ tandɨhɨ tsa iyó andɨvɨ tan nu ñuhu ñayɨvɨ jaha̱ Nyoo. Javaha̱ ra tsa cuví nyehe yo tan tsa ña cuví nyehe yo. Javaha̱ ra tandɨhɨ tatyi vaha tan tatyi ña vaha tsa ndacá ñaha andɨvɨ tan nu ñuhu ñayɨvɨ ihya. Tan tandɨhɨ yacan javaha̱ ra tyin cuatyiñu ra cuhva cuñí ra. 17 Tan tsa iyó maa ra tsa ndi cumañi ca coo tandɨhɨ maa tsa iyó. Tan tandɨhɨ tsi jahá tyiñu vaha tsi jahá ra. 18 Tan yoo tsa yɨhɨ́ cuenda ra Cristo cuví yo cuñu ñuhu ra, tan maa ra cuví jiñi tsihin yo, tan tsahá ra tsa coo nyito yo. Tan juvin ra cuví tsa nandoto̱ tsa jihna ca, tyin tacan tan quɨhɨ ndaha ra tandɨhɨ tsa iyó. 19 Tyin Nyoo cuñi̱ ra tsa cuvi ra Cristo tumaa cuví maa ra. 20 Tan tsaha̱ ra tsi ra Cristo tsa cúu ra nu cruu tyin tacan tan cuvi coo vaha tandɨhɨ tsa iyó tsihin ra, tahan ñi tsa iyó nu ñuhu ñayɨvɨ tan andɨvɨ.
21-22 Taha̱n tsanaha javaha̱ ndo tsa ña vaha tan xaan cuñi̱ ndo nyehe̱ ndo tsi Nyoo. Maa tyin Nyoo jaquitsi̱ ra tsi ra Cristo, Sehe ra tan tsaha̱ cuenda ra cuñu ñuhu ra tan tsihi̱ ra nu cruu. Tan janacoo̱ vaha ra tsi ndo tsihin Nyoo, tan cua nacuhva cuenda ra tsi ndo tsi ra tsihin tsa nduve ca cuatyi ndo tan cuɨtɨ vaha cua coo ndo nuu ra. 23 Yacan cuenda ja̱ñihi ca ndo tsinú iñi ndo. Tan cu̱ita iñi ndo tyin cua tsaa ndo nu nyaá Nyoo tun ña jandɨhɨ ndo tsa tsinú iñi ndo tuhun ra Cristo tsa tsiñi̱ ndo tyin cua jacacu ra tsi ndo. Tuhun ihya cuví tsa caahán ra naha tanɨɨ cahnu ñuhu ñayɨvɨ. Tan yuhu ra Pablo jatyinyeé yu caahán yu tuhun ihya tsihin nyɨvɨ.
Nu catyí ra Pablo tyin nyaá sɨquɨ ra tsa janahá ra tuhun ra Cristo tsi tandɨhɨ nyɨvɨ tsicá vehe ñuhu
24 Vityin sɨɨ cuñí yu tsa cuenda tsa nyehé yu tundoho tsihin cuñu ñuhu yu tsa cuenda ndo. Tyin taahán tsi tsa nyehé yu tundoho tsa cuenda nyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda ra Cristo tyin maa ra cuaha xaan tundoho nyehe̱ ra tsa cuenda yo tsa cuví yo cuñu ñuhu ra. Tacan tan cua jaquita ndɨhɨ yu tundoho tsa nyehe̱ ra. 25 Yuhu cuví iin ra caahán tuhun ra Cristo tyin tacan jatyinyeé yu tsi tandɨhɨ nyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda ra. Tyin maa ra Nyoo catyí tsa cahan yu tandɨhɨ tuhun ra tsa cuenda tsa vaha tsi ndo. 26 Jacuahá yu tuhun tsa tsicumi̱ xeehe Nyoo taha̱n tsanaha, tsa ndi cumañi ca javaha̱ ra ñuhu ñayɨvɨ. Tan vityin tsahá ra tsa nacoto nyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda ra itsi. 27 Tan nyooho tsa ñavin nyɨvɨ Israel cuví cuñí ndɨhɨ ra jacoto ra tuhun xeehe can tsi ndo. Tan tuhun xeehe can cuví tsehe: ra Cristo iyó ra añima nyooho ñi yɨhɨ́ cuenda ra. Tan tsa cuenda maa ra cua ñihi ndo gloria nu cua coo ndo tsihin Nyoo.
28 Tuhun maa ra Cristo caahán ndi. Tan tsahá cuenda ndi tuhun ihya tsi tandɨhɨ nyɨvɨ. Tan jacuahá ndi tsi tandɨhɨ ñi na cutuñi iñi ñi, tan cutsa vaha ñi tyin iin ñi cuví ñi tsihin ra Cristo. 29 Tan tsa cuenda tsa cuñí yu tsa cuahnu vaha ñi ñihi xaan jahá tyiñu yu tsihin tunyee iñi ra Cristo tsa tsahá ra tsi yu.