2
Tan cuñí yu tsa coto ndo tyin tsicá iñi yu tsa cuenda ndo. Tan tsicán tahvi xaan yu tsi Nyoo tsa cuenda tandɨhɨ ndo tan tsa cuenda nyɨvɨ ñuu Laodicea, tan tsa cuenda tandɨhɨ nyɨvɨ tsa ñaha ca nyehe tsi yu. Tsicán yu tsi ra na jandu iin ra iñi añima ndo, tan jandu iin ra tsi ndo tsihin tsa cuñí tahan ndo tsi ndo. Tan na cuhva ra tsa cutuñi vaha iñi ndo nacuenda jaquitsi̱ ra tsi ra Cristo, tyin tacan tan cua nacoto vaha ca ndo tsi ra. Tyin juvin tuhun ra Cristo cuví tsa tsicumi̱ xeehe Nyoo taha̱n tsanaha, tan vityin jacotó ra itsi tsi yo. Tyin tsi intuhun ñi maa ra Cristo iyó tsa tsiñi tuñi tan tsahá ra itsi tsi yo na cutuñi iñi yo tsi Nyoo. Caahán yu tyehen tsihin ndo tyin tacan tan ña jandavi ñaha nyɨvɨ tsi ndo tsihin tuhun tsa sɨɨ natuhún ñi. Vasu nduve yu nyií tsihin ndo, maa tyin ñuhú xaan iñi yu tsi ndo. Tan sɨɨ xaan cuñí yu tsa nducuhún iñi yu cuhva iyó nu yucú ndo tyin vaha xaan icá ndo. Tan tsinú vaha xaan iñi ndo tsi ra Cristo.
Yacan cuenda tumaa natsinu̱ iñi ndo tsi ra Cristo quɨvɨ nañihi̱ ndo tsi ra, tacan cuñí tsi coo ndo tsihin ra. Tan cu̱nyaa naa vaha ndo tsi ra, na cuhva ra tunyee iñi ra tsi ndo. Tan ndu iin ca iñi ndo jahá tsa tsinú iñi ndo tsi ra, tumaa cutuhva̱ ndo. Tan iin nyita ñi nacuhvá ndo tyahvi nyoo tsi Nyoo.
Ñayɨvɨ nyito tsa tsahá ra Cristo tsi yo
Ja̱ha ndo cuenda tsi ndo coto jandavi ñaha nyɨvɨ tsa caahán tsa ña nditsa tsi ndo. Tyin ñi ican ña nacoto ñi tsi ra Cristo. Tyin maa ñi cuhva iyó nyɨvɨ tsitó ñi tan tsiñú iñi ñi cuhva tsicá iñi nyɨvɨ.
Yacan ña tsi̱nu iñi ndo tsa caahán ñi tyin ra Cristo juvin ra cuví Nyoo tan cuví tucu ra nyɨvɨ. 10 Tan tsitu̱ ndo tsihin Nyoo tyin iin ñi cuví ndo tsihin ra Cristo. Tan maa ra ndacá ñaha tandɨhɨ tsa ndacá ñaha nu ñuhu ñayɨvɨ tan tandɨhɨ tatyi tsa ña nyehé yo. 11 Tan tsa iin ñi cuví ndo tsihin ra Cristo, nda quɨvɨ natsinu̱ iñi ndo tsi ra, tan nanduvi̱ ndo nyɨvɨ ra. Maa tyin ña nanduvi̱ ndo nyɨvɨ ra tsa cuenda tsa tsinyaa̱ tuñi ra cuñu ñuhu ndo, tyin jacacu̱ ra tsi ndo ndaha tsa caquiñi tsa javahá ndo jahá cuñu ñuhu ndo. Tsehe cuví tuñi tsa tyaa̱ ra Cristo tsi ndo: 12 Quɨvɨ tsicoondutya̱ ndo tsitsi ndutya, tumaa tsa tsihi̱ ndo tsihin ra Cristo tan quɨhvɨ̱ ndo tsitsi ñuhu cuví can. Tacan tan nandoto̱ tucu ndo tsihin ra tyin tsinú iñi ndo tyin Nyoo janandoto̱ tsi ra tsihin tunyee iñi ra. 13 Taha̱n tsanaha cuvi̱ ndo tumaa nyɨvɨ tsihi̱ jaha̱ cuatyi ndo, tyin nduve Nyoo nyaá añima ndo tan ña tsinyaa̱ tuñi Nyoo cuñu ñuhu ndo. Maa tyin vityin Nyoo jaha̱ ra tucahnu iñi tandɨhɨ cuatyi ndo. Tan tsaha̱ ra tsa coo ndo ñayɨvɨ nyito tsihin ra Cristo. 14 Tyin ley tsahnu jaquituvi̱ tsi cuatyi yo. Tan catyí tsi tyin taahán tsi cuhun yo anyaya tyin ña tyaá yahvi yo itsi. Maa tyin ra Cristo tsihi̱ ra nu cruu jaha̱ Nyoo tan tsindɨhɨ̱ tsa cuhun yo anyaya. 15 Tan tsa tsihi̱ ra nu cruu jaha̱ canaa ra tsi nu ña vaha tan tandɨhɨ ca tatyi ña vaha tsa ndacá ñaha. Tacan tan tsindaca̱ ra tsi nu nuu tandɨhɨ nyɨvɨ tan nuu ángel tyin na nyehe ñi tyin cahnu ca cuví maa ra, yacan cuenda jaha̱ canaa ra.
Na nanducú yo tsa vaha tsa tsahá Nyoo
16 Yacan cuenda ña taahán tsi tyaa nyɨvɨ cuatyi tsi ndo tsa cuenda tsa tsatsí ndo a tsa cuenda tsa tsihí ndo, o tsa cuenda tsa ña naquihín vaha ndo iin quɨvɨ vico tsa jacahnú nyɨvɨ Israel; cuví ñi quɨvɨ tsa nduyutyá yoo, o quɨvɨ quitatú ñi. 17 Tandɨhɨ tsehe ña jacacú can tsi yo tyin cuví can tumaa tixahñu tsa cua quitsi ra Cristo. Tan vityin tsa yaha̱ quitsi̱ ra, tan juvin ra jacacú tsi yo. 18 Ña cu̱hva ndo tsa casɨ nyɨvɨ nu naquihin ndo tsa tsahá Nyoo tsi ndo. Tyin ndaahvi jahá ñi tsi ñi nu Nyoo, maa tyin ña nditsa ñi. Jacahnú ñi tsi ángel, tan catyí ñi tyin cuaha tsa vaha janahá Nyoo tsi ñi tan ña nditsa, tyin tsa tsicá iñi ñi maa ñi nduyaá ñi tsihin can. 19 Ñi ican ñavin ra Cristo nyicún ñi. Maa tyin yoo tsa nyicún tsi ra cuví yo cuñu ñuhu ra, tan maa ra cuví jiñi tsihin yo. Tan jandu ii̱n ra tsi tandɨhɨ yo. Tan jacuahnú ra tsi yo tsihin tunyee iñi ra tumaa cuhva cuñí maa Nyoo.
20 Tumaa tsa tsihi̱ cuñu ñuhu cuatyi ndo tsihin ra Cristo cuví can. Tan ña ndacá ñaha ca tuhun ñuhu ñayɨvɨ ihya tsi ndo. ¿Nacuenda tyin iyó ca ndo tumaa iyó nyɨvɨ tsa ña nacotó tsi Nyoo? Tan tyaá yahvi ndo tsa caahán ñi tsa javahá tuhun tsahnu. 21 Tyin catyí ñi tsihin ndo tyehen: “Ña tɨɨn un tsehe tsihin ndaha un, ña catsi un tsehe, coto ña cacu un”, catyí ñi tsihin ndo. 22 Maa tyin ña taahán tsi casɨ ñi nu javahá ndo yacan tyin tsa jacuahá ñi, maa ñi tsa tsicá iñi nyɨvɨ cuví can. Tyin tsa tsatsí yo tsa iin yaha ñi cuví can, tan ña cuví jatɨvɨ can tsi ndo nuu Nyoo. 23 Ñi tsa javahá tandɨhɨ can tsicá iñi ñi tyin tacan vaha jacahnú ñi tsi Nyoo. Tan nditsa tyin tumaa tsa vaha javahá ñi tyin jandundaahví ñi tsi ñi tan janyehé ñi tundoho cuñu ñuhu ñi. Maa tyin nduve náa catyí javahá ñi tacan, tyin ña cuví quinyaa can tsa caquiñi tsa tsicá iñi ñi.